گام هایی به سوی درمان افسردگی؛تاثیر افکار منفی(۸)

گام بیست و دوم:تاثیرافکار منفی

افکارمنفی درایجاد افسردگی نقش مهمی ایفا میکنند.

این نوع تفکر میتوانند بصورت یک «عادت بد» عمل کند. یعنی افراد «اعتیاد» پیدا میکنند به منفی فکر کردن.

 

✨برخی افکار منفی که عمدتا اشخاص افسرده به آن عادت دارند، عبارتند از:

اصلاً خوب نیستم،

هیچکس درکم نمیکند،

 زندگی بی رحم است،

جرات ندارم این کاررا بکنم،

چطور می توانند این کارا بکنند؟،

وقتی که … منضجر می شوم،

می ترسم که …،

من یه شکست خورده ام.

 

?اینجور افکار می تواند منجر به «رفتارهای اعتیاد آمیز» بشوند، مانند موارد زیر:

پرخوری کردن

مصرف مواد مخدر

مصرف الکل

کشیدن سیگار

قماروسواسی

فروشگاه دزدی

وسواس جنسی

وسواس به کار شدید وبی امان

وسایر رفتارهای اعتیاد آمیزدیگر که بسیار هستند…

 

? «الگوهای تفکرمنفی و رفتاری» که بصورت عادت درآمده اند میتواند موجب خود- تخریبی، و اسباب تشگیل افسردگی و همچنین استمرار یا حتی بدترکننده افسردگی بشوند.

 

جنگیدن با دشمنی که درمغزانسان پایگاه دارد، کاردشواری است.

سالی کمپتون

 

گام بیست و سوم : کدام یک ابتدا آمد؟

به این ترتیب، افسردگی عموما بصورت عدم توازن بیوشیمیایی در مغز و افکارمنفی درذهن، بروز میکند. اما منشاء افسردگی کجاست؟یعنی کدام یک از این دو «علت اولیه» ظهور و بروز افسردگی به حساب می آید؟

پاسخ: دانستن جواب این سئوال واقعاً بی اهمیت است.

بدیهی است طبق یافته های علمی کمبود یا نقص درانتقال دهنده های عصبی (نرون ها) میتواند به افکارورفتارهای منفی کمک کند.متقابلاً افکارورفتارهای منفی نیز به نقص درعملکرد انتقال دهنده های  عصبی یاری میکنند. افسردگی ازهرکجا که شروع شود، یک جریان مارپیچ تنزلی می باشد که عامل دیگررا تغذیه میکند وهرچه جلوتر و پائین ترمی رود،به ملالت و دردمندی عمیقتر منجرمی شود.

ازاینرو، اینکه کدام عامل نخست ظاهر میشود، مهم نیست.

 

ولی اقداماتی که درارتباط با افسردگی انجام میدهیم،  نقش بسیار مهمی دارند؛

داروهای ضدافسردگی کمک میکنند تا تعادل مناسبی دررسانه های عصبی داخل مغز ایجاد شود. معالجات کوتاه مدت خاص از جمله درمان شناختی- رفتاری نیز عادتهای جدیدی درتفکر وکنش فرد افسرده بوجود می آورند.بنابراین میتوان گفت هردو رویکرد پزشکی(مغزی) ورواندرمانی(ذهنی) ازجنبه فردی، درمعالجه افسردگی موفق بوده اند.

هرچند برخی افراد رویکرد معالجه ازیک زاویه وبرخی دیگراززاویه ای متفاوت را ترجیح میدهند، ولی تجربه نشان میدهدکه معالجات ترکیبی(مغزی و رواندرمانی) موفق ترین شیوه معالجه از میان همه معالجات می باشد.

 

هر افراطی سبب تفریط می شود؛ هرتفریطی یک افراط است.

امرسون

 

گام بیست و چهارم: افسردگی می تواند ارثی و واگیرباشد

همانند بسیاری ازبیماریها، افسردگی درخانواده جریان می یابد. مانند بیماریهای قلبی – عروقی و فشارخون، افسردگی نیز ازجمله بیماریهایی می باشد که شجره نامه خانوادگی خاص خود را دارد.

زندگی با برخی افرادکه بصورت مزمن افسرده اند، میتواند افسرده کننده شود.

 

هنگامیکه فرد مورد علاقه و خویشاوند، دچار اپیزودهای مکرر افسردگی بشود، یک نوع گسست و شکاف عمیق در زندگی خانوادگی وجود می آید. اعضای خانواده دردمند، مصدوم و مستعد به فرسودگی هستند.

 

«مرا از بیمارستان روانی بخاطر افسرده ساختن مریض های دیگر، بیرون کرده اند.»

اسکارلوانت

 

ادامه دارد….

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!