کودک پیش دبستانی-بخش اول

preschool-0016876324623873

 

پنج سال اول زندگی کودک زمان رشد شگرف و چشمگیر فیزیکی،عاطفی،اجتماعی و روانشناختی اوست.

 

آنها با نیازهای بسیارجهت رشد وبالندگی به این دنیا وارد میشوند.

 

‌نیازبه محبت،تغذیه،بهداشت،ایمنی ازلحاظ عاطفی و اجتماعی و ایجاد انگیزش.

 

این نیازها مهارت های بنیادی برای موفقیت آنها درمحیط مدرسه را فراهم  می سازند.

 

همچنین کودکان به جهانی با ظرفیت های عظیم وگسترده برای یادگیری داخل می شوند؛

 

تحقیقات بطورواضح نشان میدهند کودکان درامریادگیری هنگامی موفق خواهند شد که خانواده یا والدین آنها فعالانه حامی و پشتیبان فرزندشان باشند.

preschool-0016876324623848

خانواده هایی که فرزندشان را درفعالیت هایی داخل می سازند که به کودک اجازه صحبت کردن، کشف کردن، آزمایش وشگفته زده شدن  را میدهد، درواقع به فرزند خود نشان میدهند که یادگیری هم لذتبخش است وهم خیلی مهم.

آنها یادگیری را برای فرزندشان لذتبخش میسازند و به همین دلیل کودکان بدنبال یادگیری بیشترخواهند بود.

درحقیقت این گونه والدین فرزندشان را برای کسب موفقیت درمدرسه ودرزندگی اجتماعی آماده می سازند.

پیوند مستحکم و تنگاتنگی مابین  جریان اولیه رشد کودک ومیزان موفقیتی که آنها درزندگی آینده کسب خواهند کرد، وجود دارد.

هنگامی که برای بچه های کوچک محیطی سرشار ازارتباطات زبانی و سواد آموزی فراهم می کنیم و فرصت هایی مملو از گوش سپردن به و بکار بردن دائمی زبان فراهم می سازیم، آنها قادرخواهندشد بلوک های اساسی ساختمان نحوه یادگیری خواندن  و نوشتن را روی هم سوار کنند.

کودکی که بدون این مهارت ها وارد محیط مدرسه میشود، درواقع با خطر احتمالی شروع دیرهنگام و حتی عقب ماندگ دائمی دریادگیری،مواجه خواهد شد.

preschool-0016876324623869

شما و خانواده شما برای ایجاد این بنیاد حساس بوسیله صحبت کردن، گوش دادن و خواندن کتاب برای کودکتان درهرروز کمک میکنید و به فرزندتان نشان میدهید که  به یادگیری و آموزش آنان ارزش قائل هستید.

 

درمقام والدین شما میتوانید به کودکتان کمک کنید، به چنان شیوه ای یاد بگیرند که هیچ کس قادر به آن نباشد.

 

میل به یادگیری کلید موفقیت های بعدی کودکتان است.

 

لذت بردن درجریان آموزش و یادگیری برای کودک فوق العاده مهم و تعیین کننده است!

 

اگرشما ومخصوصاً کودکتان از فعالیتی که انجام میدهید لذت می برید، آنرا کناربگذارید وبه سراغ فعالیت بعدی بروید که برانگیزنده است.

 

دانشمندانی که روی فعالیت های مغزی مطالعه میکنند نشان داده اند کودکان خیلی زودتر وخیلی بیشتر ازآنچه که ما قبلاً‌تصورمیکردیم،یادمیگیرند.

preschool-0016876324623850

 

ازتولد تا پنج سالگی، کودکان مهارت های زبانی،فکری،فیزیکی،عاطفی و اجتماعی را پرورش میدهند که برای مابقی زندگی شان لازم و پایه ای است.

 

مطالب این کتاب برای پدران و مادران وپرستارانی تهیه و تدوین شده  که میخواهند به کودک پیش دبستانی خود مهارت های لازم برای موفقیت درمدرسه و درزندگی را بیاموزند.

 

کتاب با اطلاعاتی شروع می شود که به شما کمک خواهد کرد کودک را برای آموختن و یافتن آمادگی جهت مدرسه، مهیا سازید.

 

بخش اصلی کتاب دربرگیرنده فعالیت های ساده ای است که میتوانید برای کودکتان مورد استفاده قراردهید. البته این فعالیت ها فقط یک نقطه شروع هستندونه تمام آنچیزی که نیاز است.

 

امیدواریم شما وکودکتان با خلاقیت خاص خودتان دامنه فعالیت های این کتاب را گسترش دهید که البته موجب لذت بیشتر توام با آموزش های مفید و ماندگار خواهد بود.

 

کتاب شامل مجموعه ای از فعالیت ها باکودکان ازطفولیت تاپنج سالگی میباشد. بیشترفعالیت های یادگیری ذکر شده، بیرون ازامورمتداول زندگی روزمره نخواهدبود.

 

اینها فعالیت هایی هستند که شماوکودکتان قبلاً‌آنها را جسته و گریخته تمرین کرده اید. مواد ‌مورداستفاده درتمرینات هم عمدتاً دردور واطراف منزلتان شمایافت میشود.

 

البته دربرخی فعالیتها، نیاز است که موادی را ازبیرون تهیه کنید.

 

فعالیت ها با دوهدف ایجاد فضای مفرح وشادی بخش برای شماوکودک عزیزتان ونیزکسب مهارت های اساسی توسط کودک شما بمنظورآمادگی یافتن برای حضوردرمدرسه یا محیط های آموزشی طراحی شده اند. ازآنها لذت ببرید!

 

ادامه دارد…

 

ترجمه: بهمن ابراهیمی

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!