کنترل اختلال تغذیه ای بوسیله خود نظارتی!(۸)

در این مدل علمی آموزشی ، شما را کمک میکنیم تا وارد  حالت «کنش» یا عمل بشوید. دراین مدل چگونگی درهم شکستن چرخه مخرب ناهنجاری تغذیه ای با استفاده از تشگیل رفتار تغذیه ای مثبت وسازنده و خود- نظارتی(self-monitoring)تعلیم داده می شود.

خود- نظارتی بخش مهمی از برنامه بهبود و ارتقاء عادت های تغذیه ای شما میباشد. این رفتار درمدل یک  بطور مختصر مورد اشاره قرار گرفت، اما دراینجا قصد دارم بطور مفصل راجع به آن بحث کنیم.

 

خود-نظارتی به چه معناست؟

خود- نظارتی یعنی ثبت ویاد داشت نمودن همه مواد غذایی وارد شده  شکم درطول بیست و چهارساعت، بعلاوه ثبت هرنوع رفتارناهنجارتغذیه ای، وهمینطور هرنوع فکر یا احساسی که درآن لحظه تجربه کرده اید.

این عمل با تکمیل کاربرگهای خود- نظارتی روزمره، انجام می پذیرد. اجازه دهید اعتراف کنم که شاید دورنمای این کار برای خیلی از افراد اندکی ترسناک باشد. به همین دلیل تلاش میکنم توضیح کافی راجع به موضوع تقدیم کنم تا هم  اهمیت انجام این کار برای شما روشن شود، و هم اینکه نسبت به منافع حاصل ازانجام خود- نظارتی  آگاهی بدست آورید.

چرا خود- نظارتی اهمیت دارد؟

ممکن است ازخودتان سئوال کنید:

به چه دلیل بایستی هرچیزی را که میخورم یاد داشت برداری کنم، و اصلاً این یادداشت ها بعداً به چه کار می آید؟ بجزاین باید  به افکار و احساس خودم درلحظه تغذیه تمرکز کنم و کیفیت آنرا کشف کنم، واقعاً اینهمه کار به زحمتش می ارزد؟

بنظر می رسد هم شما و هم ما با وظیفه ای سنگینی روبرو هستیم، ولی درغلبه بر ناهنجار تغذیه ای، این یک رویکرد فوق العاده ثمربخشی است.

البته رویکردهای دیگری نیز وجود دارند که بنده در کتاب ” چهر کلید طلایی کاهش وزن” آنرا بطور مفصل توضیح داده ام. اما تکمیل نمودن نکات روزمره رفتارهای تغذیه ای خود، اطلاعات ضروری و ارزشمندی راجع به مشکل رفتارتغذیه ای شما دراختیار خودتان  و مربی یا متخصص رفع ناهنجاری قرارمیدهد.

درانجام این ماموریت، ممکن است همانند یک کارآگاه یا مفتش  بدنبال ردپا و نشانه ها باشید:

چه چیزی تغذیه ناهنجار را تحریک میکند؟چه چیزی را خوردم؟ پس از خوردن دست به چه کاری زدم؟ درآن موقع چه احساسی داشتم، به چه چیزی فکرمیکردم؟ وچه نتایجی را میتوانم استخراج نمایم؟

تحقیقات ثابت کرده اند کسانی که فرایند تغییر را نخست با کاربرگ های خود- نظارتی شروع کرده اند، ازدستاوردهای کاملاً مثبتی برخوردار شده اند. چراکه  این کاربرگ ها، اجازه میدهند افراد درست ترین و صحیح ترین تصویراز نحوه تغذیه ناهنجار خویشتن داشته باشند که فی نفسه ودر حال حاضر جریان دارد.

بااین اطلاع دقیق و صحیح افراد مزبور میتوانند نسبت به چگونگی تغییروضع موجود، شناخت  پیدا کنند. درست به همین خاطریاد داشت درست وصادقانه شما، اهمیت فوق العاده دارد. میدانم که  این کار میتواند برایتان ناراحت کننده احساس شود، اما بعداً این ابزار را برای غلبه بر ناهنجاری تغذیه ای خود، پدیده ای کاملاً مفید وثمربخش خواهید یافت.

خود- نظارتی شما را تشویق میکند تا تفکراتی را که بر خوردن تان تاثیر میگذارند، تحلیل وآنالیز نمائید، و درنتیجه کمک میکند تا الگوهای تفکر کارآمد و اثربخش را نیزشناسایی کنید.

برای مثال، داشتن تفکر منفی راجع به خودتان و احساس خود ارزشمندیتان، میتواند منجر به پرخوری شود. با ثبت کردن تفکرات خودتان ازاین الگو آگاهی پیدا میکنید و میتوانید خنثی سازی این افکار را شروع نمائید. همچنین خود-نظارتی یاری میکند تا شما موقعیت هایی را شناسایی کنید که منجر به ناهنجاری تغذیه ای می شود؛

برای مثال، ممکن است عادت کرده باشید، تمام روز از روی وعده های غذایی بپرید یا بعضی وعده ها را ندیده بگیرید، و وقتی عصرگاه  به منزل برمیگردید، بشدت دچاراحساس گرسنگی می شوید، و سپس مشغول تغذیه بینج می شوید.

شما با ثبت نمودن این رفتار، بدینوسیله از الگوهای زیانبخش آگاهی پیدا میکنید که تغذیه ناهنجار شما را حفظ میکند وآنها را تداوم میبخشد.

بمحض اینکه ازآنچه درزندگی تان  جریان دارد، آگاهی بدست آوردید، تغییر شرایط برایتان آسان و آسانتر میشود، چرا که خواهید فهمید، چه چیزی  نیازمند تغییراست!

وهمینطور، بمحض اینکه  ازرفتارهای خودتان آگاهی یافتید و مشاهده الگوها را شروع کردید، به این حقیقت دست می یابید که این رفتارها،  نه فقط بی اختیار و اتوماتیک نیستند، بلکه میشود  آنها را تغییرداد. بطورقطع ویقین متواجه خواهید شد که خود- نظارتی، نقش مهمی در اصلاح ناهنجاری تغذیه ای شما ایفاء میکند.

همانطور که گفتم درآغازکار، ثبت ویادداشت کردن واردات مواد غذایی به بدن، اقدامی ناراحت کننده ومستلزم شکیبایی و حوصله است. جای تعجب اینجاست بیشتر افرادی که چنین احساسی را درابتدای کار تجربه کرده بودند، با گذشت زمان توانستند با این برنامه بیشتراحساس راحتی وانس داشته باشند، و درعینحال  خود-نظارتی  را ابزار مفید برای پیشبرد اصلاح ناهنجاری تغذیه ای خود، گزارش کردند.

این احتمال دارد وجود دارد که  نگران باشید ودچار هراس بشوید که اگر بخواهید هراتفاقی راجع به رفتار تغذیه ای را روی کاغذ یاد داشت کنید، دراینصورت نسبت به غذا، بیشتر گرفتار وسواس ومشغولیت ذهنی بشوید.

واقع بینی و تجربه به ما میگوید که البته این اتفاق خواهد افتاد!

اما یک ولی وجود دارد،  و آن اینکه فقط دریک دوره کوتاه مدت و یقیناً جهت تغییر بلند مدت و دائمی، این وسواس کاملاً مفید و یاری کننده است. بنابراین هیچ جای نگرانی ازاین بابت وجود ندارد.

 

کاربرگهای خود- نظارتی  را چگونه تکمیل نمائید

بخشی ازجریان ایجاد تغییروتحول درالگوهای تغذیه، ضرورت و الزام تکمیل نمودن کاربرگ های خود- نظارتی میباشد که دربرگیرنده جزئیات ورود غذا به درون بدن میباشد.

کاربرگ های خود-نظارتی،  زمان خوردن و نوشیدن ، چیزی که میخورید و می آشامید، جایی که با حضور درآنجا میخورید ومی آشامید، آیا وضعیت تغذیه ای بینج  دارید، اگر ازشیوه های پاک کننده یا جبرانی مثل قی کردن یا مسهل ها یا مدرها استفاده کنید، و وضعیت روحی و عاطفی، یا احساساتی که در جریان خوردن ونوشیدن یا قبل و بعد آن تجربه کردید را می بایست در کاربرگ خود نظارتی بنویسید.

 

ادامه دارد…

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!