چطوری پریشانی عاطفی را بپذیریم و تحمل کنیم!(۷)

distress-tolerance-8762576234700981

هیچ امر درست وغلطی وجود ندارد هنگامی که به تمرین پذیرفتن پریشانی عاطفی می پردازید، چند گام یا مرحله وجود دارد که به انجام این فرایند کمک میکند.

تاکید میکنم که این فقط یک راهنماست، توانایی تماشا کردن و پذیرفتن عواطف رفتاریست که نیاز داریم از طریق آزمون وخطا تمرین کنیم ومهارت پیدا کنیم بجای اینکه راجع به آن چیزی بخوانیم.

 

تماشا کردن یا شاهد بودن

پذیرفتن حالت تماشاچای یا مشاهده گر عواطف یعنی شبیه یک شخص سوم به هر آنچه در لحظه کنونی احساس میکنید توجه کنید. احساس و عاطفه را درحالیکه هرلحظه برشدت آن افزوده می شود،جریان آن پایدار می شود، یا به احساس متفاوتی جابجا یا کاهش  می یابد و یا دگرگون می شود تماشا کنید بدون هیچ گونه قضاوت راجع به اینکه هم اکنون عاطفه شما چکار میکند. شما درلحظه جوشش عواطف، فقط عواطف تان نیستید، تماشاگر عاطفه خودتان نیزهستید.

 

برچسب یا توصیف

هنگامی که تماشاگر عواطف تان می شوید، برچسب زدن یا توصیف کردن عاطفه ای که تجربه میکنید، میتواند مفید باشد. کمی باید شبیه مفسر تجربه عاطفه یا احساس تان باشید. باخود حرف زدنی که میتواند صدایی شبیه این داشته باشد؛” … این ترس است، من میتوانم احساس کنم که قلبم تند تند می زند”، یا ….این غمگینی است، میتوانم سنگینی آنرا روی شانه هایم احساس کنم، یا …. این خشم است، میتوانم سفتی و سختی آنرا در فکم احساس کنم.

distress-tolerance-876257623478342214

 

کنجکاو ولی بدون داوری

متوجه هستید که زبان مورد استفاده برای توصیف تجربه عاطفی شما یک نوع حس کنجکاوی و عاری از هرگونه قضاوت و داوری میباشد. ترس، غم یا خشمی که احساس میکنید، بصورت یک وضعیت خوب یا بد فرض نمی شود، درست یا غلط نیست، بلکه همانچیزیست که واقع می شود.

 

تخیل یا تصویر سازی

استفاده ازقدرت تخیل ذهنی می تواند کمک موثری باشد تا بتوانید این چشم انداز مشاهده گر بیطرف بودن را در ذهن تان تمرین کنید. در چنین حالتی تصاویر متفاوتی افراد مختلف میتوانند مورد استفاده قرار دهند. همانطور که قبلا مثال زدیم برخی افراد دوست دارند عواطف را بصورت یک موج تصور کنند. شاید قبلا در آب افتاده و دچار هیجان شده باشید، سعی کرده اید با دست و پا زدن خودتان را به بالا بکشید و نفس بگیرید. وقتی نسبت به عواطف خودتان هوشیاری و آگاهی دارید نیازی به جنگیدن باآن نیست، شما وقتی  بطور ایمن در داخل امواج قرار میگیرید  با موج نمی جنگید، بله اجازه میدهید تا شما را در درون خودش شناور سازد.

 

دیگران راجع به احساس خودشان دوست دارند بصورت یک قطار اکسپرس بدون توقف، بیاندیشند، حالتی که نمی شود قطار را متوقف ساخت، و بسیار خطرناک است که درموقع حرکت تصمیم بگیرید که آنرا سوار شوید. درعوض عواطف خود را تماشا میکنید تا مانند قطار ازکناز شما عبور کند و در ایستگاه متوقف شود بدون هیچ خطری.برخی دوست دارند عواطف شان را همانند توده ابری در آسمان تصور کنند یا برگی در دست طوفان.

عواطف را هرکدام از اینها تصور کنید، نمی توانید آنرا متوقف سازید، بلکه فقط میتواند عواطف تانرا همچون ابر یا برگ تماشا نمائید. همینطور، شما فقط میتوانید عواطف خود را نگاه کنید که در وقت خودش جاری می شود، و بالاخره ازجلوی دیدگان شما گذر میکند.

برخی از افراد خودشان را همانند یک اتاق خالی تصور میکنند که یک درب ورود از جلو و خروج از عقب دارد.عواطف از درب جلو وارد اتاق می شوند و از طریق درب عقب از اتاق خارج می شوند و می روند. برخی عواطف شاید در اتاق اندکی توقف کنند، بقیه بسرعت خارج می شوند، و بعضی چندین مرتبه در حال تردد هستند. اما همگی آنها بالاخره اتاق را ترک میکنند.

یا بعضی دوست دارند عواطف خودشان را مانند یک بچه شیطون تصور کنند که داخل سوپر مارکت قشقرق و سرو صدا براه میاندازد. تلاش برای متوقف ساختن این بچه فایده ای ندارد چونکه باعث می شود قشقرق و آبروریزی او بیشتر بشود،و البته رها کردنش داخل فروشگاه هم خطرناک است. درعوض باید دورا دور مواظبت و مراقبت نمایند تا از فروشگاه بیرون برود و آشتی کنند.

احتمالاً یکی از این تصورات در مورد احساس شما بهترکارایی دارد. شاید انجام برخی ازمون و خطاها نیاز باشد که شما بتوانید به تصویر مطلوب و صحیح خودتان دست یابید. همچنین نیاز نیست کسی باشید که همه چیز را بصورت خیلی شفاف تصورکنید. اکثر مردم در انجام تصویر سازی ذهنی مشکل دارند، بهرحال یک تصویر احساسی کلی تر نیز قابل قبول است. کلید اصلی موضوع این است که شما با عواطف خودتان همچون یک ابر یا باد یا قطار اکسپرس یا هر تصویری که برایتان کارایی دارد، ارتباط برقرار کنید، سپس تماشا کنید که آنها چی هستند، و درجهت کمک به آنها توجه نمائید و نهایتاً بجای تلاش جهت خلاص کردن خودتان از چنگال آنها، بر متعادل ساختن عواطف تان همت بگمارید.

psychology-2437852837400

لحظه کنونی

همینکه احساس کنید عاطفه منفی را بطور کامل تماشا کردید و تجربه نمودید، احساس شما به نتیجه گیری خنثی و بیطرف از آن سوق می یابد و باعث می شود تا بصورت مستقیم توجه خود را به لحظه کنونی هدایت کنید.

این میتواند هرچیز حسی باشد، یک کارخاصی که درحال انجامش هستید، یک صدا، یک طعم ومزه غذا، یک بو، منظره یا لمس چیزی که نمی توانستید موقع تجربه کردن آن معمولاً آگاهی وهوشیاری نداشتید ولی اکنون میتوانید به سوی آن برگردید. واگرنتوانید به چیزی فکر کنید که هم اکنون روی آن تمرکز دارید، یک چیز وجود دارد که تمرین روی آن را در لحظه موجود تضمین میکند… تنفس. هرچقدر شما لحظه کنونی را مهار بزنید، نسبت به جزئیات و پیچیدگی حسی آن بیشتر آگاهی می یابید و به خودتان اجازه میدهید که بطورکامل آنرا تجربه کنید.

ادامه دارد…

عواطف منفی مثل ترس،خشم و غم را چطوری تحمل کنیم؟(۶)

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!