چطوری میتوان جسورانه تر رفتار کرد؟(۱۳)

جسارت ورزی همدلانه

در ادامه مبحث مدل چهارم جسارت ورزی به معرفی مابقی الگوهای رفتار جسورانه می پردازیم

 

جسارت همدلانه

همدلی بدان معناست که ما سعی میکنیم احساسات، نیازها یا خواسته های شخص دیگر را درک کنیم و بفهمیم. بنابراین این نوع جسارت ورزی، دربرگیرنده عنصرتشخیص احساسات،نیارها یا خواسته های «دیگری» می باشد، درست همانند نیازها یا خواسته های خودمان.

این نوع جسارت ورزی هنگامی مورد استفاده قرارمیگیردکه شخص دیگر در موقعیتی قرار دارد یا درگیرشده است که نیازهایش با نیازهای ما ناسازگاروناهماهنگ است وشما میخواهید نشان بدهید که از وضعیت او اطلاع دارید و نسبت به آن حساس هستید.

 

 چند نمونه از جسارت ورزی همدلانه:

«من ضمن سپاسگزاری ازشماکه«این شیوه جدید…» را نمی پسندید، با اینحال علاقمندم تا موقع تغییرآن، همچنان به کارتان ادامه دهید»

«میدانم که در این لحظه سرتان شلوغ است و حجم کارتان بالاست، با اینحال مایلم درخواستی از شما داشته باشم»

«می فهمم که فعلاً محاسبه دقیق هزینه ها کار دشواریست، با اینحال مایلم یک تخمین کلی و آمار خام اولیه را ارائه بدهید»

جسارت همدلانه دربازداری شما از واکنش شدید توام با خشونت سودمند است، چنانکه به خودتان فرصت میدهید تا موقعیت شخص دیگر را تصور کنید و از اینرو پاسخ تان راتقلیل دهید.

باید مراقب باشید که ممکن است در جسارت ورزی همدلانه از عبارت خاصی بیش از حد استفاده کنیدواین میتواند شما را «ریاکار»جلوه دهد.

همچنین میتواند بعنوان«ماسک یا نقابی» برروی رفتارتهاجمی یا پرخاشگرانه، شما تفسیرشود.بطور مثال اگر شخصی بگوید:«من ازابرازاحساسات شما قدردانی میکنم، اما…» دراینجا کلمه«اما» از اظهار نظر شما ارزش زدایی میکند در واقع  عبارتی خشن و تهاجم  البته با ماسک جسورانه  جلوه میکند.

 

جسارت ورزی تبعاتی

این قویترین شکل جسارت ورزی است و بعنوان آخرین رفتار دردسته بندی دیده شده است. همیشه دروضعیتی مورد استفاده قرارمیگیردکه شخصی حقوق دیگری را رعایت نکرده است وشما میخواهید بدون اینکه خودتان به خشونت متوسل شوید، رفتاراوراتغییربدهید.

درموقعیت شغلی، جسارت ورزی تبعاتی هنگامی استفاده میشود که از شیوه ها و رویه های استاندارد وراهبردهای رسمی پیروی نمی شود.

هنگامی که  از جسارت ورزی تبعات استفاده میکنید «تبعات» عدم تغییر رفتار آن شخص را برای او اعلام میکنید. از آنجائیکه جسارت ورزی تبعات، ظاهراً به یک رفتار تهدید کننده و درنتیجه تهاجمی شبیه می باشد،  فقط هنگامی از آن استفاده کنید که برای بکار بستن آن مجاز هستید، ودر هنگامی که آمادگی برای اجرای آن حاصل شد، دست بکار شوید.

از آنجائیکه این نوع جسارت ورزی میتواند به سهولت رفتاری تهاجمی به حساب آید، درهنگام استفاده کردن بایستی نسبت به «سیگنالهای غیرکلامی» تان حساسیت و دقت زیادی داشته باشید. صدای خود را آرام بسازیدوحتی بایک لحن زیروبم، تن صدای اندک،تماس چشمی مستقیم،وبادارا بودن آرامش کامل درچهره و بدن تان، این پیام را بدهید.

 

چند نمونه ازجسارت ورزی تبعاتی:

«اگرشما همچنان از ارائه اطلاعات امتناع کنید، من هیچ راهی بجز این نخواهم داشت که سراغ مدیر ارشد خط تولید بروم. البته ترجیح میدهم که این کاررا نکنم»

« آقای …. من شخصا آمادگی لازم را ندارم،اجازه بدهید یکی همکاران توانمند و متعهد سازمان را برای مشارکت در این پروژه معرفی کنم، البته نیازی نیست که تسهیلات و امکاناتی که برای بنده مدنظر داشتید، برای ایشان هم فراهم نمائید»

«اگرمجدداً اتفاق بیفتد، متاسفانه جایگزین دیگری نداریم، در نتیجه دستورالعمل رسمی وآئین نامه را اجرا میکنم،گرچه قلباً به چنین کاری مایل نیستم»

 

جسارت ورزی ناهمخوان

 

جسارت ورزی ناهمخوان

«جسارت ورزی ناهمخوان» در واقع به تفاوت و اختلاف بین آنچه اکنون جاری و موجود است با آنچه که قبلا بر سر آن توافق صورت گرفته، اشاره میکند. این جسارت ورزی به منظور روشن سازی  سوءتفاهم وکج فهمی، درهنگام مواجه شدن با انحراف، یا درهنگامی که سخنان شخص با رفتارش همخوانی و تطابق ندارد، استفاده می شود.

 

نمونه هایی از جسارت ورزی ناهمخوان:

«آنطورکه فهمیدم، ماقبلا توافق کردیم پروژه الف در اولویت نخست قرار بگیرد. ولی اکنون شما میخواهید پروژه ب را ارجحیت و اولویت بدهید. علاقمندم بدانم که واقعاً اولویت واقعی شما با کدام پروژه است؟»

«آقای …، از یک طرف شما میخواهید همکاریتان را درکمیته های … افزایش بدهید، ولی سوی دیگرمطالبی را الان بیان می فرمائید که همکاری ما را با مشکل اساسی مواجه می سازد. من می توانم با بهبود وضعیت موافقت کنم، از اینرو علاقمندم راجع به آن بیشترصحبت کنم»

ادامه دارد…

 

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!