هنرمندی که فرش ایران را جهانی کرد

 

رستم شیرازی در طول عمر هنری خود نقشه‌های زیبایی از فرش‌های اصیل اصفهان و ایران را طراحی کرد.ششم خرداد ماه سال‌روز درگذشت جواد رستم شیراز%