نحوه تشگیل تغذیه بینج(پرخوری بدون کنترل) در اختلال تغذیه ای

بینج، پرخوری بدون کنترل

دراین مدل سعی میکنیم برخی نشانه های اساسی اختلال تغذیه شما را مورد هدف قرار بدهیم. ازجمله مهمترین اختلال تغذیه بینج می باشد که سعی خواهد شد برای چندمین بار بخش دیگری از این الگوی ناصحیح تغذیه ودلائلی را بررسی نمائیم که برانگیزنده یا محرک این رفتارهستند وشیوه های مبارزه با وقوع آنرا تحقیق ومعرفی نمائیم. همچنین رفتارهایی را بررسی میکنیم که برای جبران تغذیه بینج انجام میشود.

در ادامه مبحث تمرینات ورزشی افراطی را بررسی خواهیم کرد و اینکه چگونه ویژگیهای چنین رفتار ورزشی را در زندگی تان تشخیص دهید. وهمچنین اطلاعاتی را برای شما مهیا ساخته ایم که بی تاثیر بودن این رفتارهای جبرانی را توضیح میدهد.

 

تغذیه بینج

برخی افراد، که در شروع نخستین موفق به رژیم گرفتن نمی شوند، ممکن است مجداً سعی کنند وحتی  به قوانین ومقرارت سخت رو بیاورند. چنین رفتاری به احتمال زیاد  سبب میشود تا یک چرخه «مخربی» تشگیل شود.

در این مسیرهرچه بیشترتلاش میکنند تا در ورود مواد غذایی به شکم خود محدودیت ومضیقه بوجود آورند، دربلندمدت تحمل وضع سخت تر و دشوار تر می شود. روز به روز برفشار روانشناختی و فیزیولوژیکی جهت خوردن افزوده می شود، تا اینکه مقاومت فرد درهم میشکند، وغذا می خورد.

وبالاخره چنین شخصی تحت فشار روانی به غذا خوردن می پردازد؛ درحالیکه اکثر مواقع این شیوه از خوردن بدون تدبیروعاری ازهرگونه کنترل بوده و یقیناً یکی دو مورد از قوانین رژیم غذایی شکسته خواهد شد.

اگر این چرخه مخرب تداوم یابد، شما به مرحله «فرایند ابقاء» می رسید. با شکسته شدن یکی یا چند قانون رژیم غذایی، نسبت به خودتان بخاطر چنین لغزشی، فوق العاده سخت گیر می شوید. ودراین مرحله وارد چرخه تشگیل «تغذیه بینج »می شود:

ازدست خودتان  ناراحت هستید،احساس گناه میکنید، و سپس خودتان را با خشونت مورد انتقاد قرار میدهید، به باور اینکه در کنترل نفس و شکم خود شکست خورده اید. ودر این خود انتقادی احتمالاً ازجملاتی شبیه این استفاده میکنید؛

«واقعاً شکم چران هستم، چه راحت خودم را تسلیم نفس کردم»

این نوع نگرش به موضوع، عمدتاً ناشی از طرز تفکر«همه یا هیچ» یا«سیاه یا سفید»میباشد. اکثر کسانی که دچاراختلال تغذیه ای هستند، درواقع ازچنین طرز تفکر همه یا هیچ برخوردارند. برهمین اساس هنگامی که یک قانون رژیمی خاصی را می شکنند، فکرمیکنند،

«این دفعه هم گند زدم، ادامه دادن این وضع چه فایده ای نداره… اصلاً ولش کن»

درنتیجه این فکر، همه کنترل خود را ازدست میدهند و دچار «تغذیه بینج» می شوند.

 

فرانید تولید تغذیه بینج

طبیعی است که درمرحله ابتدایی، تغذیه بینج میتواند تجربه ای لذت بخش وشیرین باشد، غذا میتواندفوق العاده خوشمزه واشباع کننده است، وشما میتوانید ازاحساس لذت سیراب  شوید. اما اگر بینج به شیوه ای کنترل ناپذیر ادامه پیدا کند، این احساس لذت تقریباً برای همیشه همراه خودش، خود انتقادی و سرزنش سخت خویشتن، شرمساری، تنفر و پس زدن را همراه خواهد داشت.

یعنی وضعیت روحی و روانی که  مشکلات اولیه بینج را بدتر می سازد و چرخه مخرب را فعالتر میکند. باهربار بینج شدن نسبت به دفعه قبل، وضعیت بدتر می شود. شما این چرخه را میتوانید دردیاگرام فوق بوضوح مشاهده کنید.

بدین ترتیب، دست کشیدن ازکنترل فقط یک امر موقتی می باشد، وشوق و حرارت زیادی که بخاطر احساس گناه و شرمساری در چنین فردی بوجود می آید، برای اجرای مجدد راهبردهای کنترل وزن و شکل اندام، او را هدایت خواهد کرد.

 

چرخه ای که در مطالب فوق اشاره کردیم با سه نوع مکانیسم نگهدارنده همدیگر که در زیر مورد بحث و تحلیل قرار میگیرند، وضعیت وخیم تری را بوجود می آورند.

 

پرخوری بدون کنترل

خصوصیات تغذیه ای شخصی که دچار اختلال بینج می باشد

 

اگر شما دچار سه مورد از این ویژگی های تغذیه ای هستید، درحقیقت به اختلال تغذیه عصبی از نوع بینج درگیر می باشید. در اینصورت شما نمی توانید با استفاده از رژیم گرفتن و دارو وغیره

 

خودتان را درمان کنید.

خوردن مکرر و انباشتن رنج آور و دردناک شکم و معدهٰ

احساس عدم کنترل روی تغذیه خودٰ

خوردن سریع و عجولانه

احساس گناه  وشرمساری

به تنهایی و درخلوت غذا خوردن

خوردن درهنگامی که گرسنه نیستند

ادامه دارد…

خود را وزن کردن برای افراد دچاراختلال تغذیه ای!(۱۳)

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!