موقعیت و شرایط تاثیر قابل ملاحظه برعشق دارند!

✍? ادامه مبحث مربوط به روانشناسی عشق و ازدواج- بخش نهم

love-marriage-11311312341231372121

?هیجان به درجه جذابیت اضافه میکند

علاوه برفاکتورهای شخصیتی وفرهنگی، شرایط وموقعیت نیز برکیفیت دوست داشتن آدم هاتاثیرمیگذارد؛ اگر یک شخص جذاب را درموقعیت اندکی هراسناک و عاطفی، یا درجریان اجرای کنسرت موسیقی، یادرجریان اعزام به جنگ یا هنگام برگزاری یک آزمون مشاهده کنید، احتمال بیشتری وجود دارد که شیفته او شوید تااینکه همان شخص را درموقعیت کم هیجان تر ببینید. بنابراین هیجان به درجه جذابیت می افزاید.

به همین علت، زن وشوهرها، غالباً برای پایان هفته یا شب نشینی هیجان بخش بیرون ازمنزل  برنامه ریزی میکنند، تا عشق و محبت شان نسبت به همدیگررا تجدید ویا پرحرارت سازند. باوجود اینکه  این قسم کارها خوب وثمربخش هستند، اما همه هیجانات برخاسته ازمنابع بیرونی، نمی تواند عشق را بر روابط میان زن و شوهرها تزریق نماید.

چون سرچشمه عشق از درون می باشد نه بیرون!

??فیلم و عکس برهنه از درجه عشق می کاهد:

مطابق بررسیهای انجام شده، دانشجویان مذکر مجرد با خواندن داستانهای عشقی روابط صمیمانه بیشتری به دوست دخترشان پیدا کرده اند، ولی راجع به افزایش میزان عشق آنان، هیچ اطلاعی نداریم. درمطالعه ای دیگر، دانشجویان پسرودختری که عکس های برهنه را تماشا کرده بودند، ازدرجه تمایل شان نسبت به دوستشان کاسته شده بود.

?اثر جدایی بر روی عشق

مطابق ادبیات عامیانه راجع به جدایی تناقض هایی وجود دارد:

جای می شنویم که:‌ »دوری سبب شیفته ترشدن قلب عشاق می شود»

و درجای دیگر میگوییم: «هرآنکه ازدیده رود، ازدل برود»

بالاخره کدام یک ازاین دو نظر، صحت دارد؟

احتمالاً هردوصحیح باشند، البته بستگی دارد به اینکه شما هنگام دوری ازهمدیگر، چگونه می اندیشید و چگونه عمل میکنید!

اگر درهنگام جدایی درذهن خویش برمعشوق تمرکز کنید؛«ای کاش الان پیشش بودم ومی دیدمش که مشغول چه کاریه، چقدرشگفت انگیزه ورویایی است، آخه چرا، برای چی اینهمه باید ازش دورباشم،…»

وبه فکروخیال بپردازید، عشق شما به معشوق تان شدیدتروبرنده ترخواهد شد.

ولی اگردرهنگام دوری ازاو، خود را کاملاً درگیرکاروفعالیت کرده باشید ویا در ذهن و خیال معشوق دیگری باشید، یابدترازاینها، عملاً برای بدست آوردن معشوق دیگری تلاش کنید، یا اینکه با عکس های برهنه سرگرم شوید، احتمالاً ازشدت عشق شما به معشوق کاسته خواهد شد.

البته این رفتارها درجوهره عشق ناب و حقیقی جایی ندارد. بلکه ناشی از غریزه جنسی می باشد. هویت عشق ناب از چشمه دیگری می جوشد که معشوق را بی قید و شرط می پسندد.

love-marriage-11311312341231370001

?صفت واقعی عاشقان اینگونه است:

 

از تو اگر سنگ رسد گوهر است

گر توکنی جور به از صد وفاست

حضرت مولانا

 

سایر ویژگی های عشق حقیقی ازنظر هانت:

?آیابا شخص مقابل خود بمنزله یک انسان رفتارمیکنیم یا همانندیک شئی؟

?چونکه او خوش تیپ و خوش سیماست با او به گردش وبیرون می رویم؟ یعنی همراه داشتن”یک امتیاز” برای فخر فروشی به دیگران. اگر رابطه شما ازاین نوع باشد، این عشق حقیقی نیست.

?آیا روز را به شب و شب را به صبح می رسانی درحالیکه بین توواوهیچ بوسه ای، لمس کردنی، ویا رابطه جنسی برقرارنیست؟ اگراینطورباشد، عشقی درکار نیست.

?آیاهمانطورکه درحضوردوستانتان راحت و بشاش هستید، درتنهایی نیزباهمدیگرازچنین روحیه ای برخوردارید؟ اگرشما برای داشتن اوقات خوش و شاد به وجود شخص ثالثی دراطراف خود نیازدارید، این عشق نیست.

?آیا باهمدیگرسلوکتان می شود؟ اگردعوا میکنید، وبیش ازحد مشغول آرایش و توالت هستید، همدیگر را اذیت و بهمدیگرحسادت میکنید، به همدیگرزخم زبان می زنید وسرزنش میکنید، بهتراست دقت کنید که هیچ کدام ازاین کارها ازشخص عاشق سرنمی زند.

?آیا هنوز به قرارومدارگذاشتن ها ویا “شب نشینی” پنهانی با دیگران علاقمندید؟ اگراینکاره اید، پس عاشق نیستید.

?آیا میتوانید کاملاً صادق و بی آلایش باشید؟اگرهردونفرتان خودپسند وریاکارهستید ومحدودیتی درابرازعواطف نسبت به هم احساس میکنید، یایکی ازشما قادربه ابراز احساساتش نیست،  هوشیارباشید، این صفت عاشقان نیست.

?آیا واقع بین هستید؟ شما قادرید مشکلات احتمالی آینده را بپذیرید. اگردیگران(بعلاوه والدین) اغلب با این اظهارنظر به شما حمله ور می شوند که خیلی عجیبه هنوز شما دو نفرباهم زندگی میکنید، با وجود اینکه خیلی با هم فرق دارید. یا آنها راجع به انتخاب شما شک دارند، بهتراست به این ارتباط خود با خوش شانسی نگاه کنید.

?آیاهردونفرشما دست بگیردارید، تا دست بده یا بخشنده؟ اگراینطوراست، اما اکنون اهمیتی ندارد که وضعیت مذکور را چگونه می پسندید، مهم این است که این وضعیت ماندگارنیست و دیر یا زود ممکن است سنگین بودن یکی از کفه های ترازو،‌ باعث بهم ریختن روابط عاشقانه شما بشود.

?آیا شما به معشوق بعنوان بخشی از تمامیت زندگی خود فکر میکنی؟ اگر اینطورباشد، شاخصی از یک عشق است.

 

ادامه دارد…

 

روانشناسی عشق و ازدواج-بخش هشتم

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!