موقعیت های خطر برای تقویت عزت نفس ضعیف!(۸)

موقعیت های در معرض خطر

 

 

قوانین و مقررات بی فایده ، رفتارهای بی فایده تولید میکند

هنگامی که درمدل دوم قوانین و مقررات بی فایده را معرفی کردیم، روشن شد که این قوانین درحقیقت ازباورهای هسته ای منفی شما و زنده و فعال نگهداشتن آن حفظت میکنند. قوانین و مفروضات بی فایده ای، مانند:

“من باید هرکاری را ۱۰۰% کامل انجام بدهم، والا شکست خواهم خورد،”

” اگر خیلی به سایر افراد نزدیک شوم، مرا ترد خواهند کرد”،

“اگر احساسات و عقاید واقعی ام را ابراز کنم، مردم  مرا دوست نخواهند داشت”،

برکیفیت رفتارتان اثر خواهند گذشت. بنابراین این قوانین و فرض ها درجهت انجام دادن کامل و تمام عیار هرکاری تلاش خواهید کرد، یا برای اینکه مردم شما را ترد نکنند، در دوری از آنها احساس آرامش و راحتی خواهید کرد،، یا حقیقت را ابراز نخواهید کرد به امید اینکه مورد محبت مردم قرار بگیرید.

بدیهی است تا هنگامی که میتوانید و این کارها را انجام میدهید، احتمالاً راجع به خودتان احساس مثبت و رضایتمندی خواهید داشت.

ولی موضوع به همین جا ختم نمی شود، چون اینجور قوانین رفتارهای شما را محدود خواهند ساخت طوریکه فرصت آزمودن باورهای هسته ای منفی و ارزیابی صحت و سقم آنها را از دست خواهید داد.

هرگز سعی نخواهید کرد دست به کارهای ریسک دار در حد متوسط نخواهید زد تا ببینید که واقعا تبعات ترسناکی دارد یا خیر!

هرگز به دیگران نزدیک نمی شوید تا ببینید  که واقعاً موجب ترد شما می شوند یا خیر!

عقاید خودتان را هیچوقت بیان نخواهید کرد تا ببینید اصلاً مردم آنرا می پذیرند یا رد میکنند!

بنابراین اینگونه قوانین ما را مجبور می سازند به شیوه هایی رفتار کنیم که نهایتا برای ما بی ثمر هستند اگرمضر نباشند. اساساً اجازه نمیدهند که از«خودمان پا به بیرون بگذاریم» تا ببینیم چیزهایی که راجع به خودمان باور داریم، چقدر درست یا غلط می باشند.

یا تبعاتی که ازآنها می ترسیم واقعاً حقیقت دارند، یعنی ترسناک هستند.

بدین ترتیب، قوانین و مقررات  بی ثمر فرصت های ما را به تجربیاتی محدود می سازند که موافق باورهای هسته ای منفی ما باشند، آنها ما را به روش هایی محدود میکنند که اجازه نمیدهند تجربیاتی داشته باشیم که باورهای ما را به چالش بکشند و تغییر بدهند.

مادرمدل قبلی آموختیم، تا هنگامیکه  ازقوانین و مقررات خومان پاسداری میکنیم و آنها را زنده نگهمیداریم، احساس منفی راجع به خودمان نمیتوانیم پیدا کنیم، ولی عزت نفس ضعیف درون ما، بصورت خاموش و خفته، منتظرآب شدن برفهاست و با دریافت گرما افعی خطرناک عزت نفس ضعیف فعال خواهد شد.

 

 

موقعیت در معرض خطر

 

 

موقعیت و شرایط «درمعرض خطر»

زندگی مملو از انواع و اقسام چالش های روزمره است. هنگامی که این تغییرات به باورهای منفی هسته ای  وقوانین ومقررات بی فایده ارتباط پیدا میکند، آنها در رابطه با عزت نفس ضعیف به چیزی تبدیل می شوند که ما آنرا شرایط«درمعرض خطر» می نامیم.

اینها موقعیت ها و شرایطی هستند که قوانین و مقررات شما درمعرض خطر شکسته شدن قرار می گیرند یا بیدرنگ نقض خواهند شد. شرایط درمعرض خطر همیشه رو به افزایش هستند، چون قوانین و مقررات ما غیرواقعی، افراطی، و انعطاف ناپذیر می باشند؛ ازاینرو بدلیل استانداردهای بالا و اغلب غیرممکنی که تعیین کرده ایم، این قوانین همیشه مستعد نقض یاشکسته شدن هستند.

هنگامی که با موقعیت خطرناک مواجه می شویم، چه اتفاقی می افتد؟

هنگامیست که عزت نفس ضعیف و درحال خفته، گرما دریافت میکند و بیدار می شود و درهمین هنگام است که باورها هسته ای منفی شما راجع به خودتان فعال میگردد. همانند یک هشدار دهنده عمل میکند، مثل یک حباب سبک به هوا می رود، یا مثل یک شعله آتش مجدداً افروخته میشود. والبته طرزتفکر، رفتار، و احساس درگیر موقعیت را تحت تاثیرخود قرار میدهد.

 

ادامه دارد…

 

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!