مهارت های زندگی با نوجوان: نوجوان به چه چیزهایی نیاز دارد!(۹)

نیازهای نوجوان

نوجوانان نسبت به کودکان افراد بسیارمتفاوتی بنظرمیرسند، خیلی زود  قد میکشند که درحالت چشم درچشم یا حتی نگاه ازبالا به پایین نسبت به شما قرارمیگیرند. این تغییردرحالت  نگاه حائزاهمیت است. برای یک فردبزرگسالی که میخواهد برکسی اعمال کنترل داشته باشد، قرارگرفتن دروضعیت هم ارتفاع یا نگاه ازپایین به بالا برنوجوان خود، نسبت به اِشرافی که پدرومادرازنظر قد برکودک داشتند، شاید پدیده دشواروآزاردهنده باشد.

دوران کودکی برای شما بسیارراحت بود وآنهاپذیرای راهنمایی و انضباط شما بودند. اما ظاهراً نوجوان چیزی ازشما نمیخواهد ومیگوید به شما احتیاجی ندارد.

کودکی که تا چند صباح پیش مطیع وعلاقمند بود، اکنون بطورناگهانی نسبت به شما بد اخلاق و بی اعتنا شده. وشما بااندیشیدن به این مسائل که کنترلتان را برفرزندتان ازدست داده اید، ممکن است پذیرای شکست باشید.

اما “ازدست دادن  کنترل” دقیقاً وضعیت را تعریف نمیکند. درک می کنیم که که نوجوانی قواعد متفاوتی برای تعامل میطلبد.  درمقام والدین بجای اعمال کنترل برنوجوانتان، آنچه شما میتوانید تقویت کنید، توافق ازطریق بحث وگفتگوست. اکنون بجای تصدی گری درجستجوی تسهیم قدرت و اشتراک مساعی باشید.

مطلب مهم یادآوری این  نکته است که دراین سن کشمکش نه امرغیرمعمول،نه غیرطبیعی است، ونه این کار سبب طرد شما می شود؛ نوجوان برخورداراز نیازهای بنیادینی میباشد که همچنان ثابت و یکسان است.

کودکانی که پا به سن نوجوانی می گذارند، چیزی را که همیشه از والدین شان نیازداشته اند، همچنان نیازدارند.

 

نوجوانان ازشما والدین، عشق و محبت، حمایت و پشتیبانی، تشویق و دلگرمی، پرورش، پذیرش ومقبولیت و توجه را میخواهند.

 

تفاوت اساسی در این است که کودکان به رهبری والدینشان نیازدارند تاآنها را هدایت وراهنمایی کنند تا بتوانند گام های لازم را بردارند و تصمیمات مهم را بگیرند، اما نوجوانان به والدین نیازدارند تا پهلوبه پهلوی آنها حرکت کنند. نوجوانان به توجه “مفید و ثمربخش” والدین نیازدارند تا توجه “حفاظتی”.

هنگامیکه آنها درسنین طفولیت قرار دارد حقیقت دارد که میگویند والدین  “آگاهترین “فرد هستند.

من معتقدم، حتی هنگامی فرزندان ما خیلی کوچک هستند، هنوزگوش سپردن به نظراتشان و احترام گذاشتن به آنها خیلی مهم است. اما هنگامیکه اختلاف پیش می آید، این والدین هستند که تعیین کننده هستند و حد ومرزها را باید مشخص سازند.

مهارتهای خاصی وجود دارند که کودکان را دریادگیری نحوه مدیریت، اعتماد برداوری های خودشان، ودرجای خود رشد مهارتهای زندگی شان، پشتیبانی میکند.

 

رابطه خوب با نوجوان

 

مهارت های دوره کودکی کارایی ندارد

ما والدین درهنگام ارتباط با نوجوان عمدتاً ازهمان مهارتهای مورد استفاده برای دوره کودکی بهره میگیریم، اما با حذف شاخ وبرگهای زیادی ازآن.

این مهارتها شامل:

تشویق و ترغیب  کردن

توانمند سازی

اجازه آموختن ازخطاها واشتباهات به آنان

به جای اینکه ” نشان دهیم چگونه کاری انجام بدهند”؛

پذیرفتن اینکه آنها میتوانند برخی کارها را بصورت متفاوتی نسبت به شما انجام دهند،

تایید کردن واحترام گذاشتن به انتخاب های آنان؛

سرمشق وراهبرد نوجوانتان را دنبال کنید بجای عبوراز روی ایده های آنان؛

حضورداشتن  درکنارآنان وصرف وقت برایشان، جهت تمرکز برنوجوانتان، امرضروریست.

 

برداشت توهم آمیز از نیاز نوجوان

همه ما به احساس امنیت وحمایت نیازداریم. برای همه ما داشتن لوازم تغذیه، پوشاک، گرما و مراقبت های بهداشتی امرضروریست. نقطه شعله ورکننده بالقوه اختلاف و تضاد بین خواست والدین برای برآوردن نیازها نوجوان وتمایل صریح نوجوان برای  زیربارنرفتن، در درک  وبرداشت توهم آمیزوالدین ازنیازهای نوجوان قراردارد.

نوجوانان ممکن است سعی کنند با استفاده ازدیربه خانه آمدن، رفت و آمد با گروههای بد، گشت وگذاردرصفحات وب وسایت هاییکه شما خطرناک اعلام کرده اید، دستورالعمل ایمنی شما را به مبارزه طلبند.

 

احتمالاً تلاش درخصوص راهنمایی آنها برای تغذیه سالم، شما دونفر را شاخ به شاخ میکند؛ ازخوردن غذاهای سالم پرهیزکرده وهرروز ازچیپس وتنقلات و نوشیدنی های گازدار استقبال خواهند کرد.

پوشیدن لباس های مناسب و خوب به توصیه شما اگربا خنده و تمسخر دوستان شان روبرو شود، موجب رویگردانی ازآن نوع ومد لباس خواهد شد؛

آنها میخواهند آخرین سبک لباس را بپوشند.

احتمالاً نسبت به قرارملاقاتهای متداول مانند وقت معاینه وویزیت دندانپزشک ویا مراقبتهای بهداشتی دیگر، بی خیال بوده و اعتنایی نکنند.

سرکشی نوجوان

با همه سرکشی ها، آنها به کمک شما نیاز دارند

این واقعیت که نوجوان  با شما مخالفت میکند، بدان معنانیست که آنها نمی خواهند شما مراقب شان باشیدودرحق آنان اقدامی انجام ندهید.

چیزی که آنها میخواهند واردگفتگو شدن راجع به این مسائل  ورسیدن به اجماع با شماست.

هنگامیکه درباره نگرانی خودتان و اینکه دوست دارید چه چیزی اتفاق بیفتد، کاملاً روشن و شفاف عمل میکنید، میتوانید با فراهم ساختن موقعیتی، برای شنیدن نقطه نظرآنان مهیا شوید. بعداً به این مهارت کلیدی خواهیم پرداخت.

آنچه نوجوانان میخواهند، محبت، مراقبت، احترام ، و توجه شماست،درست به همان میزان که در زمان کودکی دریافت میکردند.

آنها میخواهند مورد توجه شما باشند.

خیلی ازاوقات بدلیل اینکه نوجوان خود را عبوس واخمو می بینیم، با توجه نکردن و غفلت نمودن نسبت به او، واکنش نشان میدهیم.

غفلت ورزیدن رفتاربدیست، البته غفلت وبی توجهی نسبت به فردی که  رنجش آور و دردسرسازاست،موضوع متفاوتی است.

غفلت میتواند سرمشق باشد؛ همراه با بی توجهی ما، آنها نیز به همان اندازه افسرده می شوند، واگرمتقاعد شوند که ما علاقمند شان نیستیم، این افسردگی افزایش خواهد یافت.

ادامه دارد…

مهارت های زندگی با نوجوان؛خصوصیات والدین حامی!(۸)

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!