مهارت های زندگی با نوجوان- بخش پنجم

خصوصیات عاطفی و رفتاری دوره نوجوانی

?نوجوانان بیرون ازخانه سپری کردن، بیرون ازمنزل غذا خوردن، سینما رفتن، خرید ازفروشگاه، وحتی رفتن به نمایش یا تئاتررا، به هرمدتی که برایشان مقدور باشد،دوست دارند!

?نوجوان غالباً ترجیح میدهد زمانی را با دوستان هم سن وسال خود بگذرانند، وهمبستگی باآنان وجدایی ازشما را نمایش بدهند. این کارحتی میتواند خودش را بصورت شرمساری وخجالت کشیدن ازقدم زدن شانه به شانه با شما دریک خیابان نشان بدهد. اجازه دهید تنها باشند.

?نوجوانان به شما نیازدارند تا آنها را دررخدادها ومسائل خانوادگی دخالت بدهید، ازوجود وحضورآنها جهت همراهی تان، باخوشرویی استقبال کنید. اما درعینحال آنها نیازدارند که شما ملتفت باشید، و برایشان اجازه بدهید اگر نخواستند با شماهمراهی کنند، بتوانندتنها و یا بادوستانشان باشند.

teenager-23487658723467639

?به آنها اجازه دهید، شرکت نکردن وهمرا ه نشدن با شما را انتخاب کنند وبعداً بخوبی خواهید فهمید که آنها با اندکی رشد وبلوغ با رضایت خاطر به سمت شما برمیگردند.

?آنها برای جدایی وکسب استقلال نبرد میکنند وخودشانرا بخوبی ازشما مستثنی می سازند.

?کودکان با والدین شان پیوند میخورند. آنها می آموزند چگونه برای شما یک کودک باشند چون این کار بخشی از وظایف آنهاست که بیاموزند چگونه راهنمایی شوند وسازگاری کنند.

اما برای بزرگسال شدن، نوجوان ناگزیراست این پیوند را فسخ وملقی اعلام کند. وبرای آموختن مهارتهای دوران بزرگسالی  نوجوان شما میخواهد روی پای خود بایستاد. اگربخواهید مانند دوران بزرگسالی نحوه انجام این کار را بخواهید شما به آنها نشان دهید، آنها هرگز خودشان دست به آموختن مهارتهای بزرگسالی نخواهند زد.

 

⛏⚙ یادگیری مهارت های جدید

?به دلایل  گفته  شده سالهای نوجوانی برای هرکسی سخت است.

همه ما درحال یادگیری وکامل کردن مهارت های جدید هستیم.

بعنوان والدین، دراین دوره از زندگی فرزندتان، شما مجبورید عقب بکشید و اجازه بدهید فرزندتان مهارت لازم را بدست آورد.

ازاینکه آنها راه خود را طی میکنند طاقت بیاورید، وصبوری کنید.

آنها اندک اند ک می آموزند که عنان زندگی شانرا بدست گیرند،اما نه آنگونه که بزرگسالان ازآنها میخواهند؛ چگونه فکرکنند، احساس نمایند و وارد عمل شوند.

?ممکن روزی پیش بیاید که  نوجوانتان  به شما بگوید:” تو که ارباب من نیستی!” و لحظه ای بعد، منتظرند تا شما ازرفتارشان توضیح بخواهید.

درنواسان میان حالت های کودکی وبزرگسالی، آنها نیازدارند درموقع لزوم پاسخ دهید، ازخودشکیبایی نشان دهید.

teenager-23487658723467637

?درهنگامی که مرتکب اشتباه می شوند بر وسوسه خود در بیان این جمله غلبه کنید: ” دیدی بچه! بهت نگفتم که این کارو نکن !”

بخشی ازفرایند جدایی آن است که نوجوانان اغلب بطورهوشمندانه ای به فکرتیپ وظاهر، دوستان، و علائق شان هستند.

?آنها خوب میدانند این کارها فاصله گرفتن ازوالدین بوده وحتی اسباب آشفتگی و ناراحتی والدین و بزرگترها میشود. حتی میتواند تماماً درخلاف جهت کارهایی باشدکه قبلاً انجام میدادند.

به این ترتیب آن کودک منظم، مرتب و کاملاً ساکت ومودب ازیک خانواده منظم، مرتب وخاموش، به یک نوجوان پرهیاهو، آشفته وبی نظم تبدیل میشوند.

?????آنها ممکن است شکل و شمایل  افراد و دسته های خاصی همچون پانک ها را بخود بگیرند.

?بجای اینکه، پا جای پای شما بگذارندو باورها و عقایدشان را پرورش دهند، ازدوستان وهم سالان خود دنباله روی میکنند و آنها را سنگ محک یا معیارشان قرار میدهند؛” فلان کس وبهمان کس میگوید…” یا ” فلانکس وبهمانکس فکرمیکند…”.

?آنچه دوستانشان راجع به آنها احساس میکنند وفکرمیکنند، برایشان بسیاربا اهمیت وتعیین کننده است. ممکن است تحت فشارسنگین جهت سازگاری وانطباق با دوستانشان لباسهای “درست” بپوشند ویا کارهای “درست” انجام دهند.

ازاینروعقاید دوستانشان ازبیشترین اهمیت و ارزش درنزد آنها برخورداراست.

?نفوذوتاثیر اشخاص صاحب اقتدار به چالش کشیده میشود وبصورت سوژه تمسخر واستهزاء درمی آید.

?نوجوانان ممکن است بطرزوحشت ناکی به آنچه باورشما ومعلمانشان، رسانه ها وحاکمان بوده و اعلام می شود، مظنون و بدگمان شوند.

اما درسوی دیگرسکه نیز، احتمال دارد بطورکاملاً موثری یک فردآرمانگرا شوند، وبه ضرورت و الزام برای غلبه بربی عدالتی و مشکلاتی ازجمله، فقروبیعدالتی جهانی وتغییروتحول محیطی وبومی، وفادارباشند.

ادامه دارد…

 

مهارتهای زندگی با نوجوان: تغییرات عاطفی-بخش چهارم

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!