مهارت های زندگی با نوجوان ؛ تشویق و توانمند سازی(14)

تشویق، تحسین، نوجوان

موثرترين شيوه براي اطمينان بخشي استفاده مكرر از تحسين وتمجيد توصيفي می باشد.

استفاده ازتشويق و توانمند سازي

استفاده از صداي نرم، نشان دادن علاقمندي، توجه داشتن وتوصيف آنچه نوجوان شما درحال انجام آن ميباشد، همگي ازاجزا تشويقي وقابليت هاي اجرايي آن ميباشند.

هنگاميكه نوجوان كارمورد علاقه شما را انجام ميدهد، كه موجب خرسندي شماست، موثرترين شيوه براي اطمينان بخشي آن است كه اين رفتاررا با استفاده مكرر از ” تحسين وتمجيد” توصيفي تقويت نماييد.

ما هنگاميكه ازكسي رضايت خاطرداريم، اغلب به او مي گوييم، “خوبه” يا “آفرين”. اين كارگرچه مهم است، اما عملاً به شخص نمي گويد كه آنهاچكاركرده اند، چرا ما آنرا دوست داريم و ما براي استمرارآن چكارميتوانيم بكنيم.

كلمات خوبه و آفرين به آنها ميگويد كه ما( پدر يا مادر) خوشحاليم، اما راجع به صلاحيت و توانمندي او(نوجوان) چيزي نمي گويد.

اما عبارت توصيفي دقيقاً اين كار را ميكند. ازاينرو، وقتي وارد خانه مي شويد ومشاهده ميكنيد كه نوجوان شما مشغول غذا دادن عجولانه و شستن حيوان خانگي است، بجاي اينكه بگوييد،” اين چه وضع كاركردنه، كارِت اصلاً خوب نيست!” بهتراست بگوييد،” مي بينم كه گربه را غذا دادي وشستي، ظرف غذاش را هم تميزكرده اي. حالا ديگه من ميتوانم باخيال راحت وقتم را براي غذا درست كردن بگذارم. واقعاً اين كارت، كمك موثري برايم بود، متشكرم!”

با اين نوع برخورد نوجوان فكرميكند،”بله! پس من واقعاً كمك كارهستم! من اين كار را ميتوانم انجام بدم!”وبه اين ترتيب انگيزه پيدا ميكند تا اين كار و هرايده روشني كه موجب تقديرشماست، تكرار نمايد.

 

اجازه بدهيم نوجوان ها از اشتباهات خود درس بگيرند

وقتي كه همين نوجوان شما كودك بود، ميتوانستيد براي ريختن نوشيدني داخل گلويش، براي سرهم كردن بلوك هاي بازي او، جبران خطاهايش دراره كردن چوب، وغيره تمام سعي خود را بعمل آوريد.

اين وسوسه دخالت كردن شما ميتواند مقاومت ناپذير باشد، طوريكه با مشاهد هرمشكل ساده اي ميگوييد،” نه! نه! اينطوري نه، منونگاه كن، ببين چطوري انجام ميدم!”.

درجهت مهارت آموزي آنان، اهميت دارد متوجه باشيم كه بخش مهمي ازوظيفه والديني ايجاب ميكند، با پشتيباني نمودن كودك به اواجازه دهيم ازطريق آزمون وخطا بياموزد ومهارت پيدا كند.

اگراجازه دهيم بچه ها خودشان آزادانه عمل كنند، بجاي اينكه تماشاگركاري باشند كه شما برايشان انجام ميدهيد، خيلي سريع تروگسترده ترمي آموزند.

نوجوان، والدین

عقب بكشيم، به آرامي راهنمايي كنيم

پذيرش اين مطلب هنگامي سخت مي شود كه موضوع يادگيري آنها ازموارد خطرناك وحساس باشد، مثل بخاري داغ، دوشاخه هاي الكتريكي، گذرگاههاي شلوغ. اما اصول ثابت و تغيير ناپذيري وجود كه ما نيازداريم” به چالش احترام بگذاريم”، وبه آنان اجازه دهيم چيزهايي را خودشان با اندكي هدايت و راهنمايي كشف كنند.

اين اصل درمورد نوجوانان نيزبدون هيچ تغييري اجرا مي شود. البته بديهي است، برخي مسائل وجود دارند كه نمي توانيم اجازه دهيم خودشان كشف كنند.

ما ميتوانيم به آنان اجازه دهيم كه خودشان كشف كنند كه آنها نياز دارند براي طول هفته برنامه داشته باشند و بايد بموقع آن را ارائه نمايند؛

اگر بخشي ازاين فرايند يادگيري بدان معناست كه آنها درآزمون شكست بخورندو نمره بدي بگيرند غالباًدرتغييردادن رفتارآنها بسياركارآمدتر است تا اينكه بصورت ثابتي مطالب براي آنان يادآوري شود.

بهرحال ما ميتوانيم به آنان اجازه دهيم تجربه اي بد را با سوار شدن به ماشين رفيقش كه الکل مصرف كرده است بدست آورد، دراين سناريو، درسي كه خواهند آموخت ميتواند آسيب هاي خطرناك و شايد هلاكت بارباشد.

اما تجربيات ناشي ازخطرات كاملاً جزئي، درس هاي فراواني دارند كه نوجوان ها ميتوانند ازآزمون و خطاهاي خود بياموزند.

بعنوان والدين يكي ازمهارت هاي مورد نيازما تفهيم اين نكته است كه؛

عقب بكشيم، به آرامي راهنمايي كنيم،

وبگوييم” اين كار وظيفه تو است، پس لطفاً خودت انجامش بده،” كه البته درنوع خود موثرترين شيوه برخورد براي نوجوان شماست تا كيفيت مديريت وسامان بخشيدن به امور را كشف نمايد.

ادامه دارد….

 

 

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!