مهارت های زندگی با نوجوان؛ مسائل جنسی(۷)

والدین وآموزش مسائل جنسی

والدین ازروزتولد فرزندشان آموزش های جنسی جامعی را بصورت پسندیده ای ارائه میدهند.

اگردرخانواده ای قرار دارید که درطرح و بیان مسائل عاطفی وبدنی، ازآزادی برخوردار بوده است، درنتیجه احتمالاً نوجوانی خواهید داشت که مدیریت کردن تغییرات نوجوانی برایش آسان میشود، وبرای فرزندشان اعتماد بنفس را بوجود می آورند.

درآنسوی ترازو، والدینی قراردارندکه مسائل این حوزه را دردناک، آشفتگی آفرین و هراسناک می یابند، به نوجوان شان اضطراب و سکوت را تعلیم میدهند.

اینکه والدینی یافت می شوند که به فرزندشان چیزی را تعلیم نمیدهند صحت ندارد.

درسهای سازنده وثمربخش را انتخاب نمایید.

اکثرما  درروی نقطه ای مابین خط افراط وتفریط قرارداریم، وخوشحال می شویم که بتوانیم تمام اوقات به نحوه احسن کارکنیم.

نوجوان نیازدارند شما درکنارش باشیدوآنها را دوست داشته باشید، بدون توجه به اینکه مشغول چه کاری هستند.

باهجوم تغییرات بربدن هایشان، برای آنان خیلی آسان است که دچاراحساس انزواشده، خودرا زیرذره بین بگذارند وسرزنش نمایند.

ممکن است درباره خودشان احساس بدی  پیدا کنند، ازاینروآخرین چیزمورد نیازآنها گرفتن اعتماد به بنفس از جانب شماست.

احتمالاً بخاطر برخی کارهای آنان متنفر وبیزار باشید وکاملاًحق دارید که آنگونه صحبت کنید.

چیزی که میتواند به والدین ونوجوانان کمک شایان توجه بکند، تفکیک وتمییز رفتارناپسند ازخود شخص است. درراستای چنین رویکردی، میتوانید از جنس این عبارت های استفاده کنید:

“برای همیشه و بی حساب و کتاب دوستت دارم، ولی ازکاری را که انجام میدهی اصلاً راضی نیستم.”

متاسفانه، رازداری وشرمساری روزافزون تهی دستی بیشتری دربیداری آنان ایجاد میکند.

درغفلت گذاشتن پسران و دختران از رشد جسمانیشان ومخصوص ازتغییراتی که درجنس مخالف ایجاد می شود میتواند هردوجنس را فریب داده و بخاطر اسرار ظاهرشده، خشمگین شان سازد.

دختران بایستی بدانند که هرزنی دربخش اعظم زندگی خودش دچار عادت ماهانه میشود؛ یعنی ۵۲ درصد جمعیت جهان دریک واقعه کاملاً طبیعی و نرمال سهیم هستند. لذا هیچ چیز شرم آوری وجود ندارد.

بیشترنوجوانانی که نسبت به بدن خود وتغییرات و واکنش­های  نرمال آن آگاهی کسب میکنند، دوره نوجوانی را با شادمانی مضاعف سپری میکنند.

ازاینرو، بسیاری از والدین ما دردوره جوانی خودشان درخصوص کسب اطلاع، یاری نشده اند تا این موضوع را باعث شرمساری تلقی نکنند، به همین دلیل تغییررویکردآنها دراین خصوص خیلی دشواراست.

کودکان در آستانه نوجوانی ازطرح مسائلی راجع به موضوع دچارشرمساری می شوند، نه بدلیل اینکه اساساً چنین سئوالاتی را ندارند، بلکه میدانند مورد استقبال قرارنمی گیرد.

لذا نیازاست به آنان اجازه طرح این پرسش ها داده شود. وما لازم است بپذیریم که همیشه پاسخ پرسش ها را نمی دانیم، ویقیناً مجبورنیستیم خونسردی خودمان را حفظ کنیم، تا یک کارخوبی انجام شود.

شما نیازدارید دربستر واقعیت هابه این تشخیص برسید، اکنون نوجوان شما با چه مسائلی دست وپنجه نرم میکندو چه چیزی ممکن است  موجب نگرانی اوشود.

اما مهمتر ازآن، به رضایت خاطری نیازدارید تا بگویید،” من پاسخ این پرسش شما را نمیدانم، اجازه میخواهم تا آنرا بررسی کرده و جواب مناسب پیداکنم!”

 

نکات اساسی

لزومی ندارد که معلم یا یک پزشک متخصص باشید تا به فرزندتان کمک کنید. با اطمینان بگویید،” من پاسخ این سئوال را نمیدانم، اجازه بده راجع به آن مطالعه و بررسی کنم”، با این کار فرزند شما احساس آرامش خواهد کرد.

چیزی که فرزند شما نیاز دارد بداند، این است که به او اجازه دهید سئوال کند و اینکه آنها رابا دروغ وطفره رفتن، فریب ندهید.

چیزی که اکثرنوجوانان نیاز دارند این است که پیچیدگی های عاطفی و احساسی آنها را دراین دوره از زندگی شان بپذیرید و فقط درموقع لزوم دخالت نمایید.

این مطلب را کاملاً درک کنیم که مابین نوجوان بعنوان یک شخص و رفتار بد او تفاوت وجود دارد. هرچقدرمیتوانید نوجوانتان را دوست بدارید ومحبت کنید، اما این حق و وظیفه والدینی شماست علیه هررفتارغیر قابل قبول بی پرده سخن بگویید.

ادامه دارد…

 

مهارتهای زندگی با نوجوان!(۶)

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!