مهارت های زندگی با نوجوان؛دورهم غذا خوردن(۱۰)

 دور هم غذا خوردن

ثمرات دور هم غذا خوردن

نوجوانان با وجود اینکه دوست دارند تمام ساعات شب وروزرا با موبایل وکامپیوترگیم بازی بکنند و با رفقایشان بگردند و ارتباط داشته باشند، همچنان، علاقمند هستند که  وقت شانرا با والدین شان بگذرانند.  درعینحال بطورمسلم آنها دلشان میخواهد با رفقای خود بسربرند، خواه درخانه همدیگر یادرجایی دیگر. اما همچنان به  وقت خانوادگی، صرف غذا با همدیگردور یک میزوسفره، تماشای تلویزیون درجمع خانواده، بیرون رفتن وتفریح خانوادگی علاقمند هستند.

یکی ازجنبه های محوری زندگی خانوادگی که بنظرمی رسد درزندگی های مدرن کم رنگ تر می شود، وچیزیست که شما به آن نیاز دارید وباید ازآن دفاع کنید وبه وضع اصلی اش برگردانید، صرف غذا درجمع خانوادگی است.

برای بسیاری ازخانواده ها، صرف غذا دورهم ازبیشترین لذت برخورداراست. میتواند فاکتورحمایت کننده برای تداوم  زندگی باشد.

شما و فرزندتان تقاضاهای رقیب بسیارزیاددارید، بنابراین یافتن ساعتی درهنگام شب که بتوانید دورهم جمع شوید، امربسیارسختی است.

اگراحساس میکنید زمان اندکی دارید وازنظر زمان درمضیقه قرار دارید، غذاهایی را انتخاب کنید که به سهولت شما را دور هم جمع کند، میتوانید ازظروف یکبارمصرف انفرادی بهره بگیرید؛ پس ازاین بنظر نمی رسد دلیلی وجود داشته باشد که همگی شما دریک زمان معین سرمیزغذا جمع نشوید.

اگرترجیحات و هوس های غذایی مد نظرباشد که اعضای خانواده درهرصورت غذای های مختلفی را می پسندند، دراین مورد هم میتوانید هریک درحد ممکن  غذاهای با سلیقه خودرا بخورند.

 

پیامدهای دور هم غذا خوردن

اگراین اتفاقات درخانه شما افتاده است، ممکن است وقت آن باشد که زمان را به عقب برگردانید. صرف غذای مشترک خانوادگی ممکن است توام با مشکلاتی باشد، مخصوصاً مشکل چیدن و جمع کردن و شستن ظروف. ولی به زحمتش می ارزد، درمقابل نتیجه ارزشمندآن. امروزه هیچ چیزی به اندازه صرف غذا پشت یک میزیاکناریک سفره  نمیتواند اعضای یک خانواده را با آرامش کامل (همراه باتوسعه درک متقابل و همدلی) درکنارهم جمع کند.

ممکن است درخصوص زمان چنین دورهم جمع شدنی، اختلاف نظرباشد. اعضای خانواده میتوانند  برنامه های کاری خود را ازنوتنظیم نمایند، والدین زودتر به منزل برگردند، بچه ها هم میتوانند برنامه ملاقات با دوستان و مطالعه خودشان را بازنویسی کنند. همه شما ممکن است کارهای خاصی برای خودتان داشته باشید، اما منافع این دورهم جمع بودن، سنگین ترازآنچیزیست که ازدست میدهید.

یکی دیگرازآثارجانبی صرف غذای خانوادگی آن است که به همه افراد دورمیزاحساس ارزشمندی، وقدرشناسی میدهد که یکی دیگرازنیازهای محوری نوجوانان است.

این بدان معناست که شما میتوانید راحت وآسوده درباره مسائل روز صحبت کنید، وازهمدیگر سئوال وجواب کنید. برای صرف غذا درکنارخانواده درهرروز(گرچه عملاًغیرممکن است) ولی حداقل چهارمرتبه درهفته هماهنگی کنید.

 

هنگامیکه دورهمدیگرجمع هستید:

ازهمه بخواهید درفعالیت های مربوط به صرف غذا، چیدن سفره، فراهم نمودن مواد غذایی یا آشپزی و… مشارکت کنند.

اعضای خانواده را به صحبت کردن تشویق کنید. دورسفره ازتک تک خانواده درباره چیزهای لذت بخشی که انجام داده اند، چیزهایی که ازانجامش خرسند بوده وافتخارمیکنند، یا چیزهایی که میتوانستند بهترانجام دهند، سئوال کنید.

از زمان صرف غذا استفاده کنید و راجع به نقشه ها و باهم گذراندن اوقات بحث کنید: گردش و تفریح بیرون شهر، شرکت دربازی ومسابقه شبانه، وقت گذاشتن برای کامپیوتر.

برسرعادت های سرسفره نشستن سروصدا نکنید. میتوانید جوییدن غذا با دهان بسته را تشویق کنید، درست نگهداشتن کارد وچنگال وعدم تکیه کردن به آرنچ و یا شخص دیگر موقع غذا خوردن را تشویق کنید.

 

نوجوانان به انگیزش و فعالیت، واستراحت و آرامش نیاز دارند

بنظر می رسد نوجوانان امروز با وظایف مختلف  برای اجرا و اطلاعات متنوع بمنظوریادگیری مواجه هستند که بارسنگینی بدوش آنهاست؛  امروزه انجام دادن چندین فعالیت بطورهمزمان برای یک جوان امرعادی شده است.

ازمدرسه دیربه خانه برگشتن، به فعالیت های فوق برنامه مدرسه پرداختن. تماشای تلویزیون و نشستن پشت کامپیوتر و مبادله پیام وچت کردن با دوستان، بطورهم زمان.

گاهی اوقات آنها درحالیکه با یک چشم به تماشای برنامه های تلویزیونی مشغول هستند، با چشم دیگربه پیام نویسی باموبایل، بازی با کلید های کنترل کامپیوتر، یا حضور در فضای آنلاین، یا گوش دادن به موسیقی، یا چت کردن کامپیوتری، یا خوردن عجولانه وتند تند غذا و خوراکی و… بطورهمزمان مشغول هستند.

 

مهارت های زندگی با نوجوان؛دورهم غذا خوردن

کیفیت استفاده از تکنولوژیها

ما نیازداریم ازکاربرد های افراطی تکنولوژی به برخی چشم اندازها دست بیابیم. بعدا عرض خواهیم کرد چرا وچگونه والدین لازم است دریادگیری مهارت های استفاده از اینترنت باید شتاب کنند، وچرا فرزندان ما  بعداً سبب دخالت ما دراین امورخواهند شد.

فعلاً موضوع بسیارمهم این است که تکنولوژی چگونه وبه چه میزان، نیازهای نوجوانان ما را برآورده میکند:

تماشای برنامه های تلویزیونی میتواند یک شیوه ممتازتحصیل اطلاعات ودانش تبدیل شود؛

تماشای تلویزیون همچنین شکلی ازشبکه بندی اجتماعی است که درآن نوجوانان( با تماشای برنامه های همانند) نه تنها چیزی برای گفتگو بادوستانشان دارند، بلکه با تماشای تلویزیون پیوند هارا تقویت میکنند.

همچنین برنامه های تلویزیون میتواند درزمینه های بسیارمهمی مانند ارتباطات، روابط جنسی، سیاست، ومحیط زندگی  مباحثی را مطرح  وماشه سئوالات نوجوان شما را بچکاند،

یا فرصت بررسی سطح دانش و باورهای آنانرا فراهم سازد، وشما را نیزقادر می سازد، عقاید متعلق بخودتانرا محسوستر بسازید.

استفاده ازاینترنت و موبایل نه فقط نوجوانان را به ارتباط با دوستانشان پیوند میدهد بلکه درگستره وسیع تربا افراد بسیاردیگری نیزپیوند برقرار می سازدکه منجر به بسط افق ها فکری آنها میشود.

در یک نگاه گذرا و سطحی، این فعالیت ظاهرا مسئله دار نیست،مگر اینکه  مثل هرفعالیت افراطی دیگر منجر به «عادت» شود.

برخی از بچه ها دریکسری فعالیتهای تکراری غرق میشوند؛

بجای یادگیری مطالب جدید ازتکنولوژی، عمدتاً برخی کارها را پی درپی تکرارمیکنند.

واگردراتاق آنها به اینترنت و تلویزیون دسترسی باشد، چیزی که اتفاق میافتد این است که   نوجوان با وجود برقراری ارتباط با افراد بیرون ازخانه، با نزدیک ترین و محبوبترین افراد درون  خانه همانقدرارتباط نخواهند داشت.

ادامه دارد…

 

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!