مهارتهای زندگی با نوجوان: تغییرات عاطفی-بخش چهارم

مهارتهای زندگی با نوجوان: تغییرات عاطفی-بخش چهارم

teenager-23487658723467621

تغییرات عاطفی

باگذرازکودکی به نوجوانی بمنظورآمادگی یافتن برای بزرگسالی، دربدن کودکان شاهد تحولاتی می شویم.

اضافه شدن هرگرم به وزن یا هرسانتی متر به قد، هرکورک یا تار مو، هرجین یا تی شرت تازه، که برای جایگزینی رشدآنان ضروریست، روشن  میسازد درحال اجاره کردن سرزمین تازه هستند.

تغییرات جسمانی بدیهی هستند ونمی شود انکارشان کرد.

اما آنچه کمترمشهوداست، وبرای شما، خود نوجوان، خانواده و احتمالاً درسطح وسیعتر برای جامعه بسیارحائزاهمیت وشوک آوراست،  تغییرات عاطفی میباشد که درسطوح زیرین به جوشش و غلیان شدید مشغول است.

 

تفاوت بین کودکان و نوجوانان

مدلهای کودکان والدینشان هستند.

کودکان با مشاهده فعالیت های والدین از جمله آشپزی، نظافت، اتو کردن، رانندگی کردن با ماشین، پاسخ گویی به تلفن، انجام کارها همان شیوه را تقلید یا دربازیهای خود بازسازی میکنند.

اگربازی میکنید، چت یا گفتو شنود میکنید، اگررژیم غذایی سالم و بهداشتی دارید، اگرورزش میکنید، کودک تان نیز همین کارها را تکرارخواهدکرد.

اگروالدین باصدای بلندو ملچ ملچ  غذابخورند یا جیغ و داد بزنند، یا سیگاربکشند و یا الکل مصرف کنند، این رفتاربصورت الگویی برای کودک است و به عنوان رفتاری بهنجارآنها را تقلید میکنند.

 

کودکان برای هرکار مجوز میخواهند

کودکان برای انجام هرکاری درجستجوی مجوزیا تایید هستند، به همین دلیل راهنماییها، قواعد و مثال های شما را خواهند پذیرفت.

شما مرکزومحورجهان آنها هستید، مهترین فرد در زندگی آنها میباشید.

اگراحساس کنند، تایید شان میکنید، قبولشان دارید، برایشان محبت میکنید و مراقب ومواظبشان هستید، مملوازاحساس اعتماد بنفس وعزت نفس خواهندشد.

کودکانی که احساس میکنند والدینشان آنهاراتردمیکنند یا مراقب ومواظبشان نیستند، یاپیش آنها نیستند(خواه فیزیکی یا عاطفی)، اقدام به سرزنش خود میکنند، بجای اینکه والدین شان را بخاطرنابسندگی و عدم کفایت سرزنش نمایند.

ازاینرو والدین مرکزکودکان بوده ونمونه ای هستند که خودشان را با آنها می سنجند.

بخاطر فقدان یک چیزی مسئولیت آنرا می پذیرندو احساس تقصیرمیکنند.

کودکان همچنین اقتدار والدینی را به چهرهای دیگراقتدارتبدیل کرده یا تعمیم میدهند.

ازهمین رو به باورکردن واحترام گذاشتن برافرادی مانند معلمان، گرایش پیدا میکنند که درواقع آثار و نشانه های تایید وتصدیق والدین شان را مطرح می سازند.

البته، اگروالدین خودشان ضد مدرسه یا ضد پلیس یا ضد هرچیزقانونی دیگرباشند، کودکان نیزازمواضع والدین پیروی خواهندکرد.

گرایش طبیعی کودکان به سمت خوشحالی و شادمانی است، تا مدتی که بتوانید با پشتیبانی وحمایت ازآنان برایشان احساس محبت و امنیت، تایید و پذیرش فراهم سازید.

teenager-23487658723467612

یک مثال واقعی از دنیای نوجوان و مادرش

خانم لیندا  راجع به دو نوجوان خود بنام هایجو و کری اینطور می نویسد:

واقعاً نمیدانم، چه بلایی سربچه های مودب و باوقارم آماده است؟

آنها خیلی مطیع، نازنین، وبا محبت تربیت شده بودند.

هرکاری که ازشان میخواستم، برایم انجام میدادند، البته نه همیشه بلکه بیشتراوقات همینطوری بودند.

اماحالا که نوجوان شده اند، تمام کارشان شده جروبحث کردن و فحش وبد و بیرا بهم گفتن، انجام هرکاری را که ازشان درخواست میکنم، با لج بازی وکینه توزی مخالفت میکنند، آنها برسرهرچیزی همدیگررا تحقیرواستهزاء میکنند،

برایشان محبت میکنم وعزت می گذارم ولی آنها بهم پوزخند میزنند.

اگربگویم چیزی را دوست ندارم مثلاً موسیقی، فیلمی، یا لباس جدید، برایم میخندند و میگویند:”عقب مونده”.

ظاهراً من ازارزشهای آنها دورافتاده وبی خبرهستم.

وقتی سعی دارم بخاطراتفاقی که پیش آمده ببوسم شان یا چیزی رابهشون پیشنهاد بدهم، بهم اجازه نمیدن این کاررا بکنم. اونها ازمن دوری میکنند، منوکنارمیزنند، نه منومیخوان ونه چیزهایی که مربوط به من میشه.

اصلاً قادربه شناختشان نیستم. خیلی احساس بی کفایتی وپوچی میکنم، وخیلی میترسم ونگران هستم.

نمیدانم چه خطایی کرده ام که سزاواراین وضع شده ام؟ خیال میکردم مادرخیلی خوبی برای بچه هایم بوده ام، ولی گویا اینطورنبوده.”

 

teenager-23487658723467609

اما نوجوانان پدیده کاملاً متفاوتی هستند.

آنطور که لیندا اظهارداشتند، نوجوانان افرادی سرکش، پس زننده هستند.

خیلی آسان به این احساس یا استنباط می رسید که درمورد تربیت آنها مرتکب اشتباهاتی شده اید و اینکه والدین نالایق و بی کفایتی هستید، ودرمواجه با یک فرزند هیولاصفت، منحصر بفرد و بی همتا احساس عجزمیکنید.

درحالیکه واقعیت اینگونه نیست و  رازی وجود دارد که اینگونه بودن ورفتار کردن  نوجوانان را  معنادار می سازد!

 

سرکشی نوجوان

تمامی نوجوانان درشورش علیه شما، ترد خودتان و اکثر باورهایتان، جدا کردن راه خود ازراه شما، خصوصیات مشترکی دارند.

این ویژگیها جزوملزومات اجتناب ناپذیردوره نوجوانی  است.

هنگامیکه سرکشی میکنند، تردتان میکنند و جدایی پیشه میکنند، واقعاً به انجام کارنرمال خویش مشغولند،

چونکه کارنوجوانی آموختن چگونه زیستن، روی پای خود ایستادن، و تجربه کردن استقلال زندگی بزرگسالی، یا بطورمختصر جدایی واستقلال میباشد.

ادامه دارد…

 

خصوصیات یک نوجوان درهنگام اعلام استقلال از والدین- بخش پنجم

مهارتهای زندگی با نوجوان: ترشحات،جوشها،کورکها-بخش سوم

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!