مستحکم و آرام، هر بار یک قدم به جلو بردارید!

 

ازمجموعه مباحث  موانع و محدودیت های خود را کناربزن-بخش پنجم

بخاطرداشته باشیدکه محدودیت ها فی نفسه چیز حائز اهمیتی نیستند، بجزاینکه شما به آنها نیرو ببخشید. اگراز تلقین قدرت به آنها پرهیزکنید، محدویت ها چیزی نیستند جز تفکر بی ضرر واتفاقی.

این نکته را احتمالاً متوجه شده اید که عقب راندن محدودیت هایتان، درواقع فرایند ساده ی آزمایش و بررسی افکار و باورهای تکراری، به چالش کشیدن پنداشتهای خود، پس زدن هرنوع محدودیت مورد تصور تان می باشد.

limits-2348957234985232802

محدودیت درابتدا بسیارعظیم ونابودگربنظر میرسد، ولی بمحض اینکه عناصرآن را تجزیه کنید ودر زیرمیکروسکوپ قراردهید، خواهید دید که بطور واقعی در زمینه پدیده ها تا چه اندازه غیرمعقول می باشند.

درست همانگونه که فشار شدید ازجنبه فیزیکی میتواند منجر به آسیب  جسمی بشود، ازلحاظ ذهنی یا عاطفی نیزتحت فشارقرارگرفتن شدید، میتواند به نومیدی وناکامی منجرشود.

درهربار یک گام به جلو برداشتن، شما را به جایی می رساند که قصد رسیدن دارید، واحتمالاً استمرار این سیر و سیاحت به لذت بیشتری منجر می شود. ترقی شما بزودی به تراکم کافی خودش می رسد و درعینحال آسان ترهم خواهد شد!

 هرروز برای انجام یک کاراقدام کنید،حتی اگرکارکوچکی باشد. با ترس روبرو شوید،تردیدرا کالبد شکافی کنید، باور را زیر سئوال ببرید؛ وروزبعد همین کاررا دوباره تکرارکنید. همچنانکه احساس نیرومندی و قدرت بیشتری به شما دست میدهد، میتوانید تمرینات خود را هرباربیشترکنید، اماباشروعی کوچک.

بابرداشتن هرگام، تردید را یک پله عقب برانید. منتظرنباشید. هرنتیجه ای که  بدست می آورید، همچنان به حرکت با گام های آرام و بدون توقف خود ادامه دهید. شگفت زده خواهید شد وقتی ببینید با چه سرعتی فرایند بارش آغاز میشود و نتایج واقعی بدست می آید. ولی اگر شما معطل شده و منتظر نتایج بمانید، آنها ممکن است تاخیرکنند واصلاً به سراغ شما نیایند.

limits-2348957234985232799

 بیاد داشته باشید،«با منتظر ماندن و دست روی دست گذاشتن کاری از پیش نمی رود.» 

با افزایش نیروی درونی تان،این احساس به شما دست میدهد که دارای کنترل بیشتری برعواطف خویش پیدا کرده اید، وهمین مقدمه بالابردن میزان تلاش هایتان می شود. هرچقدربیشتراحساس نیرومندی وقدرت به شما دست بدهد،بهترقادربه انجام وظیفه وکنترل امورخواهید بود. پس بنابراین هنگامی متوجه این حس می شوید که در درون خویشتن تلاش های ضعیفی را شروع کرده باشید.

مطلب خنده داردرخصوص  پیشرفت آن است که، فاصله ما تا خط پایان همیشه ازآنچیزی که تصور میکنیم، نزدیکتراست. تفکرات، ترس ها، تردیدها، باورها وانتظارات ما هستند که مقصد را ظاهراً خیلی کوچک و بسیار دور،نشان میدهند. اگرما این توهم را باورکنیم،درمقدمه راه، هدف را رها میکنیم بدون اینکه قادر به تشخیص این مطلب باشیم که خط پایان درست درهمین نزدیکی است!

ادامه دارد…

موانع و محدودیت های خود را کناربزن-بخش چهارم

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!