مراحل معالجه فقدان

%db%b5%db%b4%db%b3%db%b2%db%b4%db%b3%db%b2%db%b3%db%b2%db%b1

احساس فقدان عزیزان را چطوری تحمل کنیم؟

بخش نخست: شناخت فقدان ومراحل بهبودی

 

موضوع فقدان را درچشم اندازی بزرگتر و وسیعترنگاه کنید. دردنیای طبیعت، فقدان یک عنصراساسی خلقت است؛  با شکوفه دادن  گلهای رز، دوره جوانه زدن سپری گشته ؛ با جوانه های تازه رسته هرگیاه، دانه ها ازبین رفته اند؛ با شروع روز، شب ازمیان رفته. درتمامی  مثالهای از این دست، فقدان هرمرحله  مبنای خلقت مرحله بعدی وکاملتراست. وبه این ترتیب زندگی انسان نیزتابع چنین سرنوشتی است. دشوار است بتوانی موفقیتی را در زندگی پیدا کنید که فقدانی برآن پیوندنخورده باشد.
با این تصور از فقدان درذهن خویش، ما میتوانیم انواع فقدان درزندگی را شناسایی کنیم:
انواع فقدان
فقدانهای  آشکار و بدیهی
•    مرگ یکی ازعزیزان
•    شکست عشقی
•    جدایی وفراق
•    طلاق
•    ازدست دادن کار وبیکارشدن
•    ازدست دادن پول وثروت
•    سرقت
•    تجاوز یا سایرجرم های خشونت آمیز

 

 

فقدان های  نه چندان آشکار
•    جابجایی
•    بیماری وازدست دادن سلامتی
•    تغییر معلمان، تغییر مدرسه
•    موفقیت یا ازدست رفتن سعی و تلاش
•    از دست رفتن آرمان مقدس
•    ازدست رفتن هدف بلند مدت

 

 

فقدان های مرتبط به سن
•    رویاهای کودکانه
•    عشق جوانی
•    افسانه های نوجوانی
•    ترک مدرسه(اخراج یا فارغ التحصیلی)
•    ترک منزل
•    ازدست رفتن جوانی
•    ازدست رفتن زیبایی
•    ازدست دادن مو یا دندان
•    ازدست دادن غریزه جنسی(یا بدتر، غریزه می ماند اما فاقد توانمندیست)
•    یائسگی
•    بازنشستگی

 

 

%db%b7%db%b6%db%b4%db%b5%db%b3%db%b5%db%b3%db%b4%db%b3%db%b2%db%b4%db%b3%db%b2

فقدان های برزخی
روشنِ؟- خاموشِ؟
بنفعه امِ؟ –  به زیانمِ؟
•    انتظار کشیدن برای آزمایش های پزشکی یا انتظار برای گزارش نتایج این آزمایشات
•    زوجین درآستانه طلاق
•    “ازدست دادن جریان” دوستی ، زوجیت یا فامیلی
•    رابطه عشاق بعد از هردعوا
•    معامله تجاری که با شکست وپیروزی قرین است
•    جریان  دادخواهی وشکایت
•    انتظار برای فروش رفتن خانه
احساس دربرزخ و بلاتلکیفی بودن، خودش یک فقدان است. حتی اگرشرایط به حالت عالی باشد؛ مثل سربازی برمیگردد، عاشقی تماس میگیرد،… تاموقعی که تردید وجود دارد، همان تردید فقدان است و براین اساس هم شخص رفتار میکند.
•    بدانید که “ندانستن” میتواند بدترین شکنجه باشد.
•    درهنگام برزخ غرایزتان به شما بهترمی گویند امید اندکی وجود دارد، بهتراست به این وضع پایان دهید تااینکه اجازه دهید همچنان کشیده شود.

 

فقدان های اجتناب ناپذیر
چندین فقدان اجتناب ناپذیرهستند، فقدانی که درمرگ یا جدایی قریب الوقوع قرار دارد. هنگامی که با پیشرفت به اینها شناخت دست می یابی، کمک خیلی بزرگی خواهد کرد برای اینکه تا
•    وضعیت خود را با کسی که تو را ترک میکند، بحث وگفتگوکنی.
•    اگر خود شما کسی هستید که ترک میکنید، آنرا با کسی که ترکشان میکنید صحبت کنید.
•    درتصمیم گیریهایی که باید گرفته شود، مداخله کنید.
•    بگذار آرزوهایت شناخته شوند.

 

%db%b8%db%b7%db%b4%db%b2%db%b6%db%b3%db%b5%db%b7%db%b6%db%b2%db%b3%db%b8%db%b7%db%b4

 

سایر فقدانها
ازدست دادن های موقتی حتی هنگامی که میدانیم دستاوردهای آن بالاخره مثبت خواهند بود، با این وجود فقدان محسوب می شوند مانند؛ معشوق درمسافرت، همسر در سرکار، پسر یادختر درمدرسه، رکود دراقتصاد. حتی موفقیت در درونش فقدان های خاصی را می سازد؛

ازدست دادن هدف یا ازدست رفتن کوشش برای آن و تغییراتی که تقریباً بطورقطع بخشی ازموفقیت هستند.

همچنین “فقدان های کوچک” بیشماری وجود دارند که برجریان مستمرزندگی روزانه، هفتگی، ماهانه یا طول عمرافزوده می شوند.  چاله ای که ناگهان ماشین  درحال حرکت به آن می افتد، بحث وگفتگو با یک دوست، و فرد خودش را بصورت “توضیح ناپذیر” افسرده ببیند.
هرکدام از این فقدان های بیدرنگ، اتفاقی یا احتمالی، موجب جریحه دارشدن عاطفی، و آسیب به ارگانیسم می شود.

ادامه دارد…

 

 

مدل نخست: شناخت و درمان فقدان

download

مدل دوم: مهارت های روحی حفظ زندگی

download

 

ترجمه بهمن ابراهیمی

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!