مدلهای علمی معالجه افسردگی؛ نقش تفکر و احساس(۱۱)

مردم اغلب باور دارند احساسات و عواطف که تجربه میکنند، بوسیله عوامل خارجی، شرایط، و رفتار دیگران تعیین می شود. برای مثال، ممکن است ازخودمان بشنویم که “کارفرمایم مرا خیلی عصبی می سازد»، «همسرم خیلی به من گیرمیدهد»، «این سفربه شمال  خیلی برایم نشاط بخش است»، «افسرده ام چون کاری را که دلم میخواست بدست نیاوردم،»و…

اما حقیقت این است که

هیچ شخص یا چیزی جز خودمان مستقیماً درتعیین احساساتی که تجربه میکنیم دخالت ندارند.

 

اگراین فرض حقیقی باشد، بشکل خودکار بدون طرح هیچ سئوالی ازخودمان، به این نتیجه گیری می رسیم. اگرما ازتحلیل فرایندی دست برداریم که مطابق آن یک موقعیت خارجی  برای پاسخ های عاطفی ما پیوند دارد، متوجه خواهیم شد که دراین بین یک گام فاصله وجود دارد.

 

چگونه افکار ما  بر احساسات مان اثر می گذارند

آنچه که واقعاً احساس و شیوه پاسخ ما را تشگیل میدهد، اغلب موقعیت، یا سخنان و اعمال اشخاص دیگرنیست، بلکه نحوه ادراک یا پنداشت ما ازآن موقعیت یا اعمال آن اشخاص میباشد. اینکه عملی، چیزی یا شخصی را چگونه می بینیم و راجع به آنها چگونه فکرمیکنیم بطور واقعی برنحوه احساس ما تاثیر میگذارند. درواقع باورها  وافکارما درباره یک حادثه بطور قابل ملاحظه ای بر عواطف واعمال ما نفوذ دارند

به یک مثال توجه کنید.

تصورکنید دریک میهمانی حضور دارید و میزبان شما را به فردی معرفی میکند. درحالیکه با او صحبت میکنید، متوجه می شوید که شخص مقابل مستقیماً به شما نگاه نمیکند وچشمانش دور واطراف اتاق می چرخد. با مشاهده این حالت اگر فکرکنید؛” عجب آدم بی ادب و بی تربیتیه!  درحالیکه ما داریم با او حرف می زنیم، به اینطرف و اونطرف زول زده. واقعاً خود راضیه!”

اما اگراینطور فکرمیکردی،” حتماً فکرمیکنه که من واقعاً غیرجذاب و زشت هستم. من باید آدم خیلی گوشت تلخ وبد فورمی باشم. هیچ کس نمیخواد با من حرف بزند!” چی می شد؟

اگراینطورفکرمیکردید” شاید منتظرآمدن کسی باشه. احتمالاً همین باعث شده که اینطور مضطرب اینطرف وآنطرف را نگاه میکند.” چطور؟

شاید به این شناخت رسیدید که سه نوع عاطفه متفاوتی که داشتید، درنتیجه سه نوع طرزتفکر متفاوت بوجود آمد. اغلب اوقات ما ازافکار و باورهای خودمان آگاهی نداریم، چون آنها خیلی سریع و بصورت خودکار یا اتوماتیک واقع می شوند. اما آنها وجود دارند، و برشیوه احساس ما اثر میگذارند.

 

 

من چه احساسی دارم؟

اغلب اوقات دانستن اینکه دقیقاًَ چه احساسی داریم سخت است، و گاهی اوقات بیان آنها در قالب کلمات بسیارسخت تر. درفهرست ذیل کلماتی هستند که احساسات را توصیف میکنند، و این میتواند نقطه شروع خوبی برای شما باشد تا بتوانید پیوند بین تفکر و احساسات را بیشتردرک کنید.

 

کلماتی که احساسات را توصیف میکنند.

 

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگتر روی آن کلیک کنید

 

گرچه این فهرست کوتاه است، اما شما میتواند برای توصیف احساسات خویش ازاین کلمات استفاده کنید.

 

تفکرخودکار

درست همانگونه که همیشه ازنحوه قدم زدن خود یا جزئیات رانندگی کردن خودمان هوشیاری کامل نداریم، اغلب اوقات ازتفکرخودمان نیزبی اطلاع هستیم. برخی ازتفکرات ما بقدری عادی هستند که بصورت خودکارعمل میکنند، و درست شبیه رانندگی کردن میباشند. وهنگامی که کاری خودکار باشد نمیتوانیم ازآن آگاهی پیدا کنیم. درتمامی اوقات، مغزما حول محور تفکرات و ایده ها می چرخد. اما بصورت هوشیارانه از اکثرآنها اطلاع نداریم چون نسبتاً سریع اتفاق می افتند و ما عادت نداریم ازسرعت آنها بکاهیم. با اینحال، تفکرات خودکارما، نقش مهمی در بهزیستی عاطفی ما بازی میکنند.

سه نوع تفکرخودکار وجود دارد:

تفکرات طبیعی، مثل، “فکرمیکنم امروز باید مقداری نان بخرم.”

تفکرات مثبت، مثل، “این همان کاریست که من واقعاً میتوانم بخوبی انجام بدهم.”

تفکرات منفی، مثل، ” تمرکز روی آن برایم سخت شده، من واقعاً باید کودن شده باشم.”

تفکرات خودکاراغلب بازتاب نگرانی ها و علائق هستند، هرچند ممکن است ابداً راجع به چیزی نباشند، چیزی که هرگز ندیده ایم، نشنیده ایم یا نیاموخته ایم. بعلاوه، میتواند هرچیزی باشد که ما می شناسیم و ازهرمنبعی باشد. بطور بدیهی، تفکرات خودکار منفی مواردی هستندکه میتوانند مسبب استرس عاطفی درما بشوند. افرادی که افسرده اند تمایل دارند راجع به خودشان، جهان اطرافشان، و آینده شان افکارمنفی داشته باشند، و این افکار با زدودن افسردگی شما، میتوانند تغییریابند.

 

احساسات افکار نیستند

هنگامی که برای نخستین بار میخواهیم تفکرات را از احساسات تفکیک کنیم، ممکن است به سهولت دچار اشتباه شویم. برای مثال، ممکن است بشنوید شخصی بگوید، “فکرمیکنم اضطراب دارم،” درحالیکه احتمالاً فکرمیکند، “همه به من خواهند خندید،” و لذا دچار احساس اضطراب می شود. معمول است که بشنوید کسی مطلبی مشابه این بگوید،”احساس میکنم همسرم قدر زحمات ومحبت هایم را نمیداند،” وقتی که عملاً فکر میکند، “همسرم ازهدیه ای که برایش خریدم، قدردانی نکرد،” و درنتیجه این فکر دچار احساس دل شکستگی می شود.

 

دانلود کاربرگ های مخصوص مدل سوم

 

ادامه دارد…

 

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!