فقط یک گام دیگر تا موفقیت!(۵)

درس هایی برای زندگی-بخش پنجم

limits-2348957234985232818

 

یک گام دیگر، اساساً یک فکر نمادین است تا یک حرکت فیزیکی.

یک گام دیگر، یعنی تلاش و بکار گرفتن نهایت تلاش خویش، و نه سرمایه گذاری روی عذر و بهانه تراشی.

یک گام دیگر، درباره اعتماد کردن برخویشتن است تا بدانید چه موقع وقت حرکت روبه جلواست، و چه موقع زمان عقب نشینی.

 

بیش ازهرمفهوم دیگری،یک گام دیگر، یعنی پرورش بینش وعزم راسخ برای تمرکز داشتن به شیوه ای مثبت و سازنده بر هریک از اعمال و تحولات زندگی تان.

 

اگراینگونه عمل کنید،قادرخواهیدبود هرگونه خود-مانع تراشی را با برانگیختگی وشوق قلبی برخاسته از هدفمندی، محوسازید.

 

هم اکنون بخودتان قول بدهید که تلاشهای خود را دوچندان سازید.

 

در نقطه ای که احساس میکنید اندک اندک رد پای یاس و نومیدی پیدا شده، با خویشتن پیمان ببندید که برتلاش های فعلی خود یک گام دیگر بیفزائید.

این جمله درس آموز که برای خود من بسیار اثر گذار و راهگشا بوده است را دائما تکرار کنید:

«وقتی به مرحله ای سفت و سخت می رسی و همه چیز را در مقابل خود و درجدال با خویشتن حس میکنی، طوریکه بنظرت حتی یک دقیقه اضافه هم قادر نیستی ادامه بدی، هرگز امید خود را ازدست نده، برای اینکه زمان و مکان لحظه ای بعد دگرگون خواهد شد»

 

limits-2348957234985232820

 

اغلب اوقات به حقیقت پیوستن احساس و عاطفه حیرت آوراست:

درموقعی که آماده ایم تا همه چیز را رها کنیم، درهمین هنگام نیاز است حتی فشارسخت تری وارد سازیم چونکه اوضاع درحال دگرگونی وچرخش است!

 

فراموش نکنید که شما درحال عقب راندن وپس زدن موانع پیشرفت خویش هستید.

 

لطفاً جمله زیرا کپی کرده و آنرا درجایی نصب کنید تا هرروز بتوانید ببینید. بگذارید این جمله دراعماق وجودتان نفوذ کند وهنگامی که بیش از هروقت دیگری به آن نیاز دارید، مشوق تان باشد:

 

اگرهم اکنون احساس نومیدی و یاس در وجودم به جریان افتاده، آیا کاردیگری ازدستم بر می آید؟

نومیدی را ازکار بیانداز.

به یاد داشته باش که احساس نومیدی، و ناکامی  خیلی از اوقات بعلت تلاش برای بدست آوردن چیزی “خیلی زیاد” و” خیلی زود“، بوجود می آید.

اگر شما اهداف بزرگ خود را به اهداف کوچکتر تقسیم کنید و برای بدست آوردن اهداف کوچک تمرکز کنید، کارها و اعمال تحقق پذیر ودست یافتنی بیشترتکرارخواهند شد، وپیشرفت مداوم دلنشینی را بوجود خواهید آورد.

وقفه ای وجود آورید.

اگراحساس میکنید زیرحجم سنگین وطاقت فرسای کارها تحت فشار هستید، وقتش رسیده که روی کار وموضوع دیگری تمرکزکنید! یادمان باشد که ایجاد وقفه درکار، با تعلل ورزی یا کنارگذاشتن وظیفه و هدف، هیچ سنخیتی ندارد.

گاهی اوقات شما نیازدارید اندکی فشار کار را ازروی دوش خود کم کنید وهمه چیز را کنار بگذارید.

چند ساعت وقت بگذارید و به فعالیت های ذوقی و نشاط آور بپردازید. به یکی ازدوستانتان زنگ بزنید و برای ناهار یا شام دعوتش کنید. یک شب زودترخاموشی بزنید و چند ساعت بیشتر بخوابید.

حتی یک وقفه کوچک کافیست تا باتری شما مجدداً شارژ شود، چشم انداز تازه ای پیدا کنید تا تعهد و پایبندی به راه و هدفتان تازه شود ونیرو بگیرد.

 

limits-2348957234985232809

 

قبول کنید که تقریباً رسیده اید و چیزی از راه باقی نمانده .

بیاد داشته باشید که دورنما یا چشم انداز شما میتواند اغلب برضد شما عمل کند، واقعاً بلاهت و نادانیست که بخودتان بقبولانید هرگز به مقصود نخواهید رسید. به وهم وخیال اجازه ندهید شما را فریب دهد.

خیال وتصور سودمند خویشتن را پرورش دهید.

تصورکنید که هدف درهمین نزدیکیها به انتظارشما نشسته است. این جمله سرزبانتان باشدکه«تقریباً رسیده ام، چند قدم بیشترنمانده، من میتوانم این چند قدم باقیمانده را هم بردارم، وکاررا تمام کنم».

بیان این جملات وتکرارآن اغلب  فی نفسه کفایت میکند وشماآنرا باورخواهید کرد، وپیشگویی خودتانرا محقق خواهید ساخت.

ادامه دارد….

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!