فقط به قدرت برترتمکین کنید

درس هایی برای زندگی : بخش دوم

psychology-1238748234756403

⏺ ?هدف و برنامه خود را تا آخر دنبال کنید
برای اطمینان از اینکه کاری را درست انجام داده اید آنرا تا آخر دنبال کنید.

برای اظهار تشکر و ارائه ایده های جدید تا آخردنبال کنید.

برای درخواست تجارت بیشترتا اخردنبال نمایید.

شما با اظهاراینکه آماده انجام چه کاری هستید و انجام درست آن،کسب احترام میکنید.

تاآخردنبال کردن نشان میدهد که  پایبند حرف تان هستید وبه کارتان علاقمندید.

دنبال کردن نشان میدهد شما قابل دسترس هستید و خواهان حفظ ارتباط باز.

اگرمرتکب اشتباه شوید بدنبال اصلاح اشتباهات خود هستید وازاشتباهات خوددرس میگیرید.

پیگیری تانرا با دست نوشته ها و تماس های تلفنی شخصی کنید.

دادن هدیه، حساب کردن بلیط و دعوت به ناهار میتوانند شروع مناسب پیگیری باشند.

بر روی خودتان آزمایش کنید و پاداش ها را جمع آوری کنید.

مفصل گاههای تاثیر گذاریتانرا تا اخر پیگیری کنید.

??فقط به قدرت برترتمکین کنید

?جز بر آنکه لبت داد، لب خود مگشا
جز سوی آنکه تک داد، تکاپوی مکن
حضرت مولانا

درجستجوی چهره سترگ و نیرومند از خویش باشید.

شما زندگی تان را برروی ایمان واعتقادخود میسازید.

حرمت ایمان خویش را پاس بدارید.

ازاظهارباورهایتان به دیگران نهراسید.

روی ارزشهای مثبت خود پایداری کنید.

شما درتعاملات خود پایبند اصول اخلاقی هستید.

مراقبه ودعا کنید تا جسارت مواجه با ترسهایتان را داشته باشید.

مراقبه ودعاکنید تا توانایی پذیرش، مواجه وغلبه برسختی ها و ناراحتی های خرد روزمره را بدست آورید که جاده موفقیت این مسائل را پیش روی شما قرار خواهد داد.

با همه این حرف ها شما انسانی شکننده و جایز الخطا هستید.

هرمذهب عبادت کنندگانی دارد. عبادت  گفتگوی شما باخداست.

موفقیت و سعادت شما،پاسخ خداوند به عبادت های شماست.

کارهای نیک و بدورازخود خواهی وهوای نفس تان در یاری رساندن به دیگران، عبادت های شما را وارد میدان عمل می سازد

 

psychology-123874823475632123

?? پیچیدگی را از کار و زندگی تان برچینید!

زندگی ساده است فقط اگر شما بدست خودتان آنرا پیچیده نسازید.

قبل ازانجام هرکاری،‌آنرا خوب  بشناسید و راجع به آن خوب بیاندیشید.

اگر نگران هستید، شیوه ها یا پاسخ های ساده ای را جستجو کنید تا کمترخرابی به بارآورید.

⏺ازپایه یا صفر شروع کنید.

اطمینان حاصل کنید که ماموریت یا مسئله را قبل از شروع بکار می شناسید.

آیا پیش بینی عملی یا زمانی وجود دارد که بتوانید کاری را بصورت رضایتمندانه انجام دهید؟

محددا  بررسی کنید که چگونه  می توانید این کارها را انجام میدهید.

آیا انجام یک وظیفه همه وقت شما را خواهد گرفت؟

آیا ارزش آنرا دارد که تمام  وقت خود را روی آن صرف کنید؟

آیا منابع لازم و ضروری را دراختیار دارید؟

آیا میتوانید آنرا به نماینده ای بسپارید؟

اگر چنین است، آیا شخص درست کاری برای انجام این ماموریت سراغ دارید؟

یادتان باشد که جستجوی شما، وقت آرامش تان، تعهد شما به کارتیمی و اجرای کارها برحسب فهرست اولویت ها، همگی یار ویاور شما هستند.

امورغیرضروری یا شاخ وبرگ هارا بچینید.

ادامه دارد….

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!