عیبی ندارد که مرتکب اشتباهات “احمقانه” شوید!

ادامه مبحث مهارتهای روحی حفظ زندگی در جریان فقدان- بخش پنجم

Image result for lose


📌💚گام سیزده: به برنامه خودتان بچسبید

📌بله،اکنون دیگر استراحت کافیه، راه بیفتید!

📌تبدیل استراحت به فعالیت، موجب اثر بخشی معالجه می شود.

📌بقدری که نیاز داری استراحت کن، ولی بی حال وبی رمق نشو. فعال باش.

📌هنگامی که جهان درونی شما درهرج و مرج و آشفتگی قراردارد، سعی کن دردنیای بیرون یک برنامه روشن و مترقی را دنبال کنی. این کار به شما احساس نظم میدهد؛ همچنین چیزی برای ادامه دادن.

 

lose-23485726384562402980

🌱💙گام چهاردهم: تصمیم گیری را به حداقل برسان

🌱انتظار میرود که قضاوت شما هنوزتیره باشد.

🌱تصمیم گیری را به حداقل برسان.

🌱اگر امکانپذیر است تصمیم گیریهای بزرگ را به عقب بیانداز.

🌱ازدوستان، خانواده و رابطین بخواه که اقل تصمیمات را برای شما بگیرند.

🌱وکالت بدهید؛ محول کنید؛ استراحت کنید.

🌱آنچه قبلاً رخ داده است را کاملاً تغییردهید؛ بدلیل اینکه شما جریحه دار هستید. تغییرات اضافی را به حداقل برسان.

طرحها:

ماه بعد: یافتن چیزهای تازه.

این ماه : چیره شده برتو.

این هفته:  دوباره بدست آوردن تو.

امروز: نجات یافتن

 

lose-2348572638456240217

🍁💜گام پانزده : عیبی ندارد که مرتکب اشتباهات “احمقانه” شوید

🍁ممکن است کلید های منزل را گم کنی، کیف پولت را جا بذاری، لیوان آب را ازدستت بیاندازی، اسمت را اشتباه بنویسی.

🍁بعدازیک فقدان ممکن است بطور مکرر حواس پرتی، فراموشکاری و خام دستی را تجربه کنی.

🍁داخل اتاق سرگردان اینطرف آنطرف بری تا چیزی را برداری، وفراموش کنی که چه کار میخواستی بکنی؛ انتظار می رود که بعد از فقدان بدترازاین هم بشود، و بسیارتکرارشود.

🍁اموری ازاین قسم قابل درک وپذیرش هستند. بخودتان سخت نگیرید. معالجه خواهید شد. هرواکنشی که به اشتباهات احمقانه نشان میدهید، بگذارید یکی از سرگرمی هایتان باشد تا اینکه سبب ناراحتی و رنجش تان.

ادامه دارد…

مهارتهای روحی حفظ زندگی در جریان فقدان- بخش چهارم

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!