عیبی ندارد که مرتکب اشتباهات “احمقانه” شوید!

ادامه مبحث مهارتهای روحی حفظ زندگی در جریان فقدان- بخش پنجم

Image result for lose


??گام سیزده: به برنامه خودتان بچسبید

?بله،اکنون دیگر استراحت کافیه، راه بیفتید!

?تبدیل استراحت به فعالیت، موجب اثر بخشی معالجه می شود.

?بقدری که نیاز داری استراحت کن، ولی بی حال وبی رمق نشو. فعال باش.

?هنگامی که جهان درونی شما درهرج و مرج و آشفتگی قراردارد، سعی کن دردنیای بیرون یک برنامه روشن و مترقی را دنبال کنی. این کار به شما احساس نظم میدهد؛ همچنین چیزی برای ادامه دادن.

 

lose-23485726384562402980

??گام چهاردهم: تصمیم گیری را به حداقل برسان

?انتظار میرود که قضاوت شما هنوزتیره باشد.

?تصمیم گیری را به حداقل برسان.

?اگر امکانپذیر است تصمیم گیریهای بزرگ را به عقب بیانداز.

?ازدوستان، خانواده و رابطین بخواه که اقل تصمیمات را برای شما بگیرند.

?وکالت بدهید؛ محول کنید؛ استراحت کنید.

?آنچه قبلاً رخ داده است را کاملاً تغییردهید؛ بدلیل اینکه شما جریحه دار هستید. تغییرات اضافی را به حداقل برسان.

طرحها:

ماه بعد: یافتن چیزهای تازه.

این ماه : چیره شده برتو.

این هفته:  دوباره بدست آوردن تو.

امروز: نجات یافتن

 

lose-2348572638456240217

??گام پانزده : عیبی ندارد که مرتکب اشتباهات “احمقانه” شوید

?ممکن است کلید های منزل را گم کنی، کیف پولت را جا بذاری، لیوان آب را ازدستت بیاندازی، اسمت را اشتباه بنویسی.

?بعدازیک فقدان ممکن است بطور مکرر حواس پرتی، فراموشکاری و خام دستی را تجربه کنی.

?داخل اتاق سرگردان اینطرف آنطرف بری تا چیزی را برداری، وفراموش کنی که چه کار میخواستی بکنی؛ انتظار می رود که بعد از فقدان بدترازاین هم بشود، و بسیارتکرارشود.

?اموری ازاین قسم قابل درک وپذیرش هستند. بخودتان سخت نگیرید. معالجه خواهید شد. هرواکنشی که به اشتباهات احمقانه نشان میدهید، بگذارید یکی از سرگرمی هایتان باشد تا اینکه سبب ناراحتی و رنجش تان.

ادامه دارد…

مهارتهای روحی حفظ زندگی در جریان فقدان- بخش چهارم

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!