عزت نفس ضعیف بخاطر رخدادهای استرس آور-بخش چهارم

?گاهی اوقات، هنگامی که خانواده  ای درگیر رخداد استرس آور یا پریشان کننده ای می باشد، ممکن است والدین و سرپست کودک برحس شرایط و ضرورت پیش آمده توجه شانرا به مسائلی  معطوف می سازند که واقع شده است و اتفاق دارای اولویت  و اهمیت برایشان می باشد،

? در نتیجه نمی توانند توجه کافی و شایسته به کودکان نشان بدهند و خیلی از مواقع نسبت به آنها بی محلی کرده و اهمیت نمی دهند.

ودر عینحال ازنظر روحی و عاطفی نیز ممکن است والدین یا مراقب درچنین شرایطی دچار یاس و نومیدی، خشم، اضطراب، یا افسردگی بشوند و با کودکان برخورد منفی داشته باشند. با بدلیل پیروی از مدل های نقشی که بعهده گرفته اند، رفتارهای بی فایده و خشن و ناصحیح داشته باشند.

psycho-28376245546456341210
?‍?‍?‍?عزت نفس متاثر ازجایگاه خانواده شما در جامعه
طرز نگاه و برداشت ما ازخودمان همچنین تحت تاثیر جایگاه خانوادگی یا گروهی و مذهبی و قومی مان نیز قرار میگیرد.

اینکه خانواده یا گروه ما در جامعه ای خاص بوسیله دیگران چگونه مورد تعامل قرار میگیرد روی عزت نفس ما اثر دارد.

اگرخانواده یا گروه شما  بصورت متفاوتی دیده شود، و از مقبولیت اجتماعی کمتری داشته باشد، یا مورد پیش داوری و آزار و اذیت واقع شود، این تجربیات میتواند برنحوه قضاوت شما نسبت به خودتان تاثیر بگذارد.

?عزت نفس ضعیف بخاطر فقدان تجربیات مثبت

فقدان تجربیات مثبت در زندگی  نیز میتواند بر عزت نفس ما تاثیر بگذارد.

یعنی ممکن است شما د رزندگی تان بقدر کافی توجه، پاداش، تشویق و دلگرمی، محبت، یا روی خوش دریافت نکرده باشید.

در واقع  نیازهای اساسی شما بقدرکافی تامین نشده باشند

میتواند عزت نفس شما را صدمه بزند

?آخرین ضربه بوسیله خود

گرچه بیشتر اوقات، ریشه یا سرچشمه عزت نفس ضعیف درتجربیات دوران کودکی یا نوجوانی، قرار دارد

اما درعینحال افراد با عزت نفس سالم اگر بعداً در زندگی شان با تجربیات منفی مواجه شوندعزت نفس شان دچار نقصان می شود.

بنابراین هرانسانی میتواند عزت نفس ضعیف خود را پرورش دهد:

?اگر درمحل کار دچار تهدید خاص بشود،

?درروابط خود با دیگران دچار سوء استفاده قرار بگیرد

?گرفتاری مالی پیدا کند یا مشکل مالی مدتی طول بکشد

?به رخدادهای استرس آوری در زندگی مواجه شود و تداوم یابد

?حادثه آسیب زا پیش بیاید، یا بیماری و حادثه ای متحول کننده در زندگی واقع شود

عزت نفس ضعیف چنین شخصی آسیب پذیر می شودو تضعیف میگردد.

ادامه دارد…

عزت نفس ضعیف:باورهای هسته ای منفی-بخش

چطوری دچار عزت نفس ضعیف شده ایم؟-بخش سوم

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!