شناخت چرخه ویرانگر تعلل ورزی!(۷)

شما اکنون واقعاً می توانید تصدیق کنید که تعلل ورزی یک فرایند پیچیده تری نسبت به”تنبلی” است.

تنبلی یک موضوع خیلی ساده تری می باشد بدون نیاز به توضیح و تبیین. اکنون که همه جنبه های متفاوت تعلل ورزی را آنالیزوتحلیل کردیم، میخواهم  کل آن را در یک چرخه ای قرار بدهیم که نحوه کار تعلل ورزی را مشخص می سازند.

این کارکمک خواهد کرد تا بطورحقیقی بفهمید که درهنگام تعلل ورزی مشغول چکاری هستید. همچنین به ما نشان خواهد درجهت غلبه برتعلل ورزی خودتان نیاز به انجام چه کارهایی دارید.

در این سفر تغییر عادت ها،کسب آگاهی و البته داشتن تعهد نسبت به ایجاد تغییردرتعلل ورزی خودتان،نکته خیلی مهم است.

 

چرخه تعلل ورزی

همانطورکه درمدل یک و۲ بحث شد، تعداد زیادی عناصر برای تعلل ورزی وجود دارد. از اینرو اجازه دهید همه آنها را با همدیگر تلفیق نمائیم.

 

وظیفه و هدف در تعلل ورزی

درگام نخست برای متوقف ساختن تعلل ورزی لازم است وظیفه یا هدفی را که نسبت به آن متعهد هستید و در زندگی تان اولویت دارد، انتخاب کنید. این برگزیدن وظیفه میتواند به سه شکل باشد یا راجع به انجام آن کار فقط فکر میکنید، یا برای انجام آن  برنامه ریزی، و بالاخره برای اجرای وظیفه تلاش عملی میکنید.

همانطورکه قبلاً دیدیم “وظیفه” یا  “هدف” میتواند از حوزه های مختلف زندگی تان باشد؛ حوزه کاری یا شغلی، امورمنزل، سلامت، مسائل مالی، روابط اجتماعی، روابط خانوادگی، روابط صمیمی، رشد شخصی، و تصمیم گیری باشد.

 

قوانین و پیش فرض های بی فایده تعلل ورزی

هنگامی که بصورت ذهنی یا عملی به وظیفه / هدفی مشغول می شوید، یک یا چند مورد از قوانین و پیش فرض های ذهنی شما فعال می شوند.

این قوانین/ پیش فرض ها می تواند بر نیاز به داشتن انرژی یا شارژبودن، لذتجویی، ترس از شکست یا مذمت، ترس از عدم قطعیت یا عاقبت و سرانجام شوم، اعتماد بنفس کم یا تخلیه و تهی شدن انرژی، مرتبط باشد.

همینکه این قوانین/ پیش فرض ها فعال می شوند، نحوه تفکر و احساس شما راجع به انجام وظیفه یا هدف را راهنمایی و هدایت میکنند.

برای مثال، اگر وظیفه شما انجام دادن کارهای مربوط به امور منزل باشند و شما یک قاعده و قانون یا پیش فرض بی فایده در خصوص لذتجویی داشته باشید، چیزی شبیه این طرز تفکر در ذهن تان فعال خواهد شد”

قبل از هر چیزی باید تفریح و خوشگذرانی را باید پیدا کرد، نه اینکه به  کارهای روزمره کسل کننده و تکراری مشغول شد”، و درنتیجه این ذهنیت یا طرزتفکردر هنگام انجام کارهای منزل دچار احساس ناراحتی خواهید شد.

 

 

نیروی رانش ناراحتی

اگر درموقع روبرو شدن با یک وظیفه یا تعقیب هدفی متوجه شدید که احساس ناراحتی می شوید، این احتمال وجود دارد که آن وظیفه را انجام ندهید یا هدف را دنبال نکنید.

علاوه براین، اگر شما شخصی هستید که نمی تواند احساس ناراحتی را تحمل کنید، یعنی قدرت تحمل احساس ناراحتی را ندارید و از هرگونه ناراحتی و رنج گریزان و فراری هستید، احتمالاً در انجام وظیفه منتظر مشکلات زیادی باید باشید.

اگر هم احساس ناراحتی در انجام کاری دارید و هم از این احساس نارحتی متنفرید، میل و رغبت شما به گریز از این احساسات یا ناراحتی گریزی را بوجود می آورید.

به این ترتیب درجریان انجام کار تا لحظه متوقف ساختن آن دچار احساس نارحتی خواهید بود یا از هرنوع ناراحتی که راجع به وظیفه تجربه میکنید، گریزانید.

 بهانه تراشی برای تعلل ورزی کردن

علاوه بر میل به گریز ازناراحتی، به فکر بهانه جویی و عذر تراشی خواهید افتاد تا تعلل ورزی شما را توجیه کند. شاید در بهانه تراشی تان آثاری از حقیقت هم وجود داشته باشد، اما درنتیجه گیری نهایی  فکر میکنید که درواگذاری کار امروز به فردا، کار صحیحی انجام داده اید.مثلاً “خیلی خسته هستم، بهتر است که بگذارم برای فردا وقتی که بقدرکافی استراحت کردم.”

 

فعالیت های تعلل ورزی

میل هرچه بیشتر به ناراحتی گریزی ومتقاعد کردن خویش به بهانه جویی بیشتر، به احتمال زیاد با ورود به سایر فعالیت ها و کارهایی که توجه شما را از وظیفه یا هدف اصلی  دور می سازد، عملاً دچار تعلل ورزی خواهید شد.

انواع فعالیت های تعلل ورزانه میتواند بصورت جایگزین استفاده شود، کارهای لذتبخش، وظایف دارای اولویت کمتر، فعالیت ها و ارتباطات اجتماعی(دید و بازدید از دوستان و همکاران، صحبت های تلفنی، چت کردن و ایمیل زدن و…)، حواسپرتی ها، و خیالبافی ها.

 

تبعات و نتایج مثبت تعلل ورزی

تبعات مثبتی که شما در تعلل ورزی تجربه می کنید، مثل رهایی از ناراحتی اولیه ای که راجع به هدف/ وظیفه داشتید، احساس خوب بخاطر پایبندی داشتن به قوانین و پیش فرض هایتان، و کسب برخی دستاوردهای لذتبخش از فعالیت های تعلل ورزی، باعث تقویت تعلل ورزی می شوند چونکه  این عمل را پاداش میدهید و تقویت میکنید. بدین سان، به احتمال بیشتری دفعه بعد هم تعلل ورزی میکنید.

 

تبعات و نتایج منفی تعلل ورزی

نتایج منفی که درتعلل ورزی تجربه می کنید نیز به احتمال زیاد، دفعه آینده باعث تعلل ورزی می شود، چونکه انجام وظیفه یا هدف را برای شما حتی نامطبوع تر و ناپسندتر می سازد بنابراین بیشترطالب دوری و گریز از وظیفه خواهید بود.

نتایج منفی میتواند شامل احساس نارحتی بیشتر بخاطر دست نیافتن به هدف تان، بدون تغییر ماندن قوانین و پیش فرض های بی فایده تان چرا که آنها را به چالش نکشیدید،

انتقاد و سرزنش خویشتن با هدف انگیزه بخشیدن به خودتان برای دوری از تعلل ورزی نتیجه معکوس میدهد و بیشتر تعلل ورزی میکنید، وظایف تان روی هم انباشته می شوند و خواسته ها و انتظارات بیشتر می شود،

در تنگنای وقت و فشارناشی از آن قرار میگیرید و احتمالاً برخی اقسام تنبیهات یا ضررهایی محیطی ناشی از معطل ماندن وظایف و اهداف، متوجه شما خواهد بود.

ترکیب همه عوامل با همدیگر

همانطور که می توانید ببینید، تعلل ورزی تقریباً مربوط می شود به نیازداشتن برای گریزازبرخی اقسام ناراحتی ها راجع به انجام وظیفه نیازاست،که بدلیل برخی قوانین و پیش فرض های بی فایده ایست که راجع به خودمان، چرخ روزگاردرذهن مان پرورده ایم.

اگر ما میتوانیم برای تعلل ورزی مان عذر و بهانه بیاوریم و احساس کنیم قابل توجیه است، این کار احتمال تعلل ورزی در آینده را بیشتر می سازد، چرا بدینوسیله به زحمت نمی افتیم  و ناراحتی را تحمل نمی کنیم.

و نهایتاً هزینه ها و پی آمدهایی که از تعلل ورزی نصیب ما می شود، فقط ما را نسبت به این عادت گره می زند. به احتمال زیاد تعلل ورزی در دفعه بعد بیشتر می شود چونکه هم چیزخوبی را در خارج از تعلل ورزی بدست آورده ایم، و در عینحال  با عقب انداختن وظیفه، آنرا حتی ناراحت کننده ترنیز ساخته ایم، درنتیجه همین نراحتی برای گریزمجدد از وظیفه، ما را مجبورمی سازد.

در نموداری که ارائه شده، شما می توانید چرخه تعلل ورزی را ببینید. همه مطالب بیان شده در خصوص تعلل ورزی را در یک دیاگرام یا نمودار به شما معرفی کرده ایم. همچنین یک  نمونه چرخه تعلل ورزی را بعنوان شاهد عینی ارائه کرده ایم تا شما چرخه تعلل ورزی متعلق بخودتان را بسازید.

ادامه دارد..

بهمن ابراهیمی

تبعات و نتایج منفی تعلل ورزی کردن!(۶)

 

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!