شما ممکن است افسرده باشید بدون آنکه آنرا احساس کنید.

در ادامه مبحث گام هایی به سوی شناخت و درمان افسردگی-بخش پنجم

گام دوازدهم:شما ممکن است افسرده باشید بدون آنکه ” افسردگی  را احساس  کنید”

جای تاسف است که کلمه افسردگی با تجربیات بسیارمتفاوت وگاهی اوقات همپوش توصیف می شود.

بله، بسیاری ازافرادی که افسردگی کلینیکی دارند، دچاراحساس یاس، دلمردگی، نومیدی وآشفته حالی هستند، هرچند ممکن است شخصی تمام این عواطف را احساس کند و بگوید «من افسرده ام!»، بدون اینکه ازلحاظ بالینی افسرده باشد.

 

depression-78245876347523874970

بطور مثال غم و رنج و محنت پس ازیک فقدان عاطفی، فرایند طبیعی معالجه است، نه علامت افسردگی کلینکی.

اگردرد مربوط به جدایی ناگاه باشد و برای مدت طولانی داوم بیاورد، چنین فقدانی میتواند ماشه نوعی افسردگی کلینکی رابچکاندکه باعنوان افسردگی مالیخولیایی شناخته میشود. وهنگامی واقع می شود که برنامه سوگواری  مالیخولیایی  برگزار شود. اگرفقدان  بصورت شدید در عزت نفس  یا خود ارزشی شما نفوذ کرده باشد،حتماً به متخصص رجوع کنید.

درسوی دیگر، برخی افرادازافسردگی بالینی برخوردارند وبمیزان قابل ملاحظه ای ازحزن واندوه، غمگینی، یا جراحت عاطفی رنج می برند.

نشانه های افسردگی کلینیکی دربرگیرنده بیخوابی؛ اختلال تغذیه؛ دردها و رنج های جسمی؛ دشواری در ایجاد تمرکز،یاد آوری، یا تصمیم گیری. بهرحال اینها چیزهایی نیستند که اکثرمردم آنرا عواطف «افسرده کننده»یا«محزون کننده»بنامند.

درصورت شک وتردید، بهترین کاراستفاده ازملاک های تشخیصی افرادخبره ازجمله متخصصان وپزشکان روانشناس می باشد.

 

من خودم را ازجامعه منزوی کرده ام؛

درحالیکه هرگز چنین چیزی را قصد نکرده بودم.

من اسیرخود شده ام و

خودم را دریک محبس قرارداده ام، و

اکنون کلیدی نمی یابم خودم را ازآن بیرون بکشم.

ناتانیل هوثرن

 

 

 

گام سیزده:

دنبال کردن معالجات افسردگی،به معنای ضعف یا قوت شخصیت نیست، بلکه علامت انضباط عقل سلیم  و پختگی شخصیت است.

بدلیل پرهیز از داغ یا برچسب افسردگی، بسیاری ازافراد فکرمیکنند که جستجوی کمک نشانه فقدان یا ضعیف برخی فاکتورهای شخصیتی می باشد؛ فقدانی که میتوان بوسیله قدرت، بردباری، یاعقل سلیم برآن چیره  شده.

جستجوی کمک برای یک بیماری(هربیماری)دلیل برفقدان شخصیت ذهنی، جسمانی،عاطفی،یا اخلاقی نیست.

بلکه برعکس جسارت بزرگی می طلبد انسان چیزی رابپذیرد که شاید خطا باشد و شاید برچسب از طرف افراد سطحی نگر و کوتاه بین بخورد. همفکری با متخصصان و درخواست مشاوره و راهنمایی ازآنها، نشانه عقل سلیم و خردمندی عمیق است.

 

بد بین کسی است که بدنبال کندن سیاه چالی

  در دل آسمان می باشد.

والتروینچل

 

depression-78245876347523874977

 

گام چهارده :

«آنیه هال»چگونه این نام را بخودگرفت؟

عنوان اولیه فیلم آنیه هال اثر وودی آلن ، آنه هدونیا، بود.

ویلیام جیمیز پدرروانشناسی آمریکا درسال ۱۹۰۲ نوشت،” (افسردگی)برخی اوقات، غمگینی محض انفعالی، ملالت، یاس، دلمردگی، فقدان میل ورغبت و جست وخیزاست، پروفسور ریبوت برای این حالت مشخص نام  اندونیا یا «فقدان حس لذت» را پیشنهاد داد.

اندونیا از یک واژه یونانی بنام  ان an ، یعنی «نیست»، و هدونا  hedone، یعنی «لذت» مشتق شده است.  بطورکلی یعنی عجزوناتوانی در لذت بردن، می باشد.

 

یک طنز قدیمی میگوید:

 دو پیرزن درپناهگاهی در کوهستان کاتسکیل  زندگی میکردند. روزی  یکی ازآن دو گفت؛« خوردن خوراکی  دراین محل، چقدر تلخ و  ناگوار است»

دومی جواب میدهد؛ «بله میدونم، وهمینقدر، نداشتن خوراکی»

 بله! احساس من هم به زندگی اساساً همینگونه است.

وودی آلن

 در آغاز فیلم   آنیه هال

 

ادامه دارد….

گام هایی به سوی شناخت و درمان افسردگی-بخش چهارم

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!