روانشناسی عشق و ازدواج: سه جنبه عشق-بخش هفتم

روبرت استرنبرگ ازدانشگاه ییل نظریه ای مطرح کرده که مطابق آن درعشق سه عنصر یا جنبه وجود دارد:

?عنصر رابطه صمیمی درونی ترین عواطف و احساسات را آشکار می سازد ودراحساسات وعواطف خودبادیگری شریک می گردد، نسبت به دیگری دلبستگی وتعلق نشان میدهد، دارای احساس جذب ودوست داشتن دیگری(رشد بطئی و آرام پیوندهای عاطفی بین دونفر) می باشد.

?عنصرهوس یا میل شدید جنسی، شامل سائق ها یا کشش هایی می باشد که منجر به جذبه عاشقانه جسمی می شود و پایان آن مقاربت جنسی  است. عادتیست که عمدتاً درجریان گذرعمر رو به سستی وزوال میگذارد.

?عنصر سرسپردگی وتعهد، که درکوتاه مدت به ماندن با یک نفر، و دربلند مدت درطرح ها و پیشرفت های زندگی مشترک تصمیم گیری میکند. نوعی هواخواهی یا جانبداری مستحکم و جدایی ناپذیرازیک نفرمیباشد.

love-marriage-113113123412313791

 

تصمیم گیری عقلانی به آهستگی وبا پیوستن به یک نفر دردورانهای بد و ناهموار و ازجمله درهنگام ازدواج، رشد میکند.

برحسب قدرت و نیرومندی این سه عنصر، درجه و ظرفیت تجارب عشقی هرفردی مشخص می شود.

نوع تجربیات عشقی یک فرد بستگی دارد به نیروی روابط بین آن دو نفر.

ترکیبات  چند جانبه این سه بعد باهمدیگر نوع عشق را تعیین میکند، که درجدول ذیل بطور خلاصه این تلفیق وترکیب معرفی شده است.  نیروهای وابسته به هرکدام از عناصر درطول زمان و باگذرعمرتغییرمیکند.رابطه مبتنی برفقط یک عنصرنسبت به روابط متکی بردویاسه عنصر،از ماندگاری کمتری برخوردارخواهد بود.

love-marriage-1131131234123137890

 

توجه داشته باشیدکه «عشق رمانتیک» همسخنی یا همصحبتی،درد دل کردن، نزدیکی(صمیمیت) ولمس کردن،بوسیدن، وغیره را شامل می شود.

ولی اگردوستی ورفاقت به تعهد یا سرسپردگی تقلیل یابد، طرف هوسران برای ماندن درکنارفرددیگر، به توافق نمی رسد.

«عشق مصاحبتی» فاقد هوس وعشق کورفاقد بهره مندی شخصی عمیق ازدیگری بعنوان یک انسان است.

درعشق  کمالی  هیچ چیز مفقود نمیشود، بنابراین آیا کسی وجود دارد که نخواهد ازاین نوع عشق داشته باشد؟

این عشق عمدتاً  آرمان هرفردی است، اما بدست آوردنش نیز دشوار است. خوشبختانه لازم نیست رابطه عاشقانه درتمام  لحظات از چنین شدت و قدرت کمالی برخوردار باشد.

مطابق نظراسترنبرگ، چینش یا ترتیب مقبول، هنگامی خوب است که هردوشریک خواهان داد وستدیکسان از این سه عنصرباشند،یعنی هردونفرآنها نوع مشابهی ازعشق را باشدت تقریباً همسان دارا باشند. هرچقدرسه بعدعشق در زوجین  بیشترازهمدیگرفاصله بگیرد،مخصوصاًازلحاظ ذخیره کلی،کیفیت رابطه عاشقانه روبه زوال میگذارد.

بعنوان مثال،درابتدای کارممکن است تمایل جنسی یا هوس، فرد الف را ودرهمان حال تمایل عاطفی ناشی از عاشق صمیمی، فرد ب را به همدیگر علاقمند سازد. دراین نوع رابطه سه نقطه تهدید وجود دارد:

❣طرف الف میل جنسی خود را ازدست بدهد.

❣طرف ب تمایل عاطفیش تغییرنماید.

❣یا آنها بخواهند برمبنای«جستجو وتحقیق هوشیارانه»تصمیم بگیرند.

استرنبرگ درادامه توضیحات خود راجع به شکست زندگی زناشویی با توجه به ابعاد مختلف روابط عاشقانه میگوید:

طلاق بدان خاطراتفاق نمی افتد که درانتخاب شریک زندگیمان دچاراشتباه می شویم و فرد مناسبی را بعنوان همسرانتخاب نمی کنیم،بلکه دلیل اساسی این است که نیازهای  زوجین درطول زمان دچارتغییروتحول می شود.

به تعبیربهتر،ممکن است هم اکنون تعداد زیادی از افراد باشند که زندگی شان به پای طلاق کشیده شده ویا دچار اختلافات سنگین و مزمن شده اند، اینها درگزینش اولیه همسرشان، بسیار دقیق و درست عمل کرده اند، ولی تخمین درستی ازتغییرات آینده درمعادلات عاشقانه ونیازهای خود وهمسرشان، بعمل نیاورده اند.

love-marriage-113113123412313795

درجریان زندگی مشترک، زوجین کیفیت هایی را کشف میکنند که اغلب با بلوغ روابط شان،  براهمیت این عوامل افزوده میشود:

❤️ارزش ها واعتقادات مذهبی مشترک.

❤️میل و رغبت به تغییر خویش برای سازگاری با شریک زندگی.

❤️بردباری دربرابرخطا ولغزش طرف مقابل.

 

درمقابل کیفیتهایی هم هستند که با مرورزمان اهمیت شان کاهش می یابد:

?جذابیت شخصی

?توجه وارتباط باخویشاوندان

?جذابیت جنسی

?مهارتهای عشق ورزی

?توانایی القاء ذهنی

?میل به ابرازاحساسات

?هوشمندی یکسان.

 

مشکل کار در پیش بینی این مسئله است که درروابط آینده دور بین شما چه عواملی ازبیشترین اهمیت ممکن برخوردارخواهد بود؟ شما وهمسرتان این ویژگی ها را چگونه تحقق خواهید بخشید؟

این وظیفه فوق العاده دشواری است، اما اندیشیدن از منظر این سه بعد، ممکن است به شما کمک کندتاتشخیص دهید هم اکنون درچه موقعیتی قراردارید وروابط شمااحتمالاً‌درآینده ازچه خصوصیتی برخوردار خواهد شد.

موفقیت درزندگی زناشویی بسیارمهمترازیافتن یک شخص خوب است؛

خود این موفقیت موید نقش شخص خوب است.

ادامه دارد…

روانشناسی عشق و ازدواج:انواع عشق و عاشقان-بخش ششم

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!