روانشناسی عشق و ازدواج-بخش سوم

love-marriage-1131131234123137876

 

روانشناسی عشق و ازدواج-بخش سوم

آشنایی اولیه در ازدواج و دلسپردگی

…. اینطورکه بنظرمیرسد دلسپردگی مساوی با وابستگی یک سویه بوده ومضرات و فوائد خودش را دارد.

چیزی که اهمیت دارد این نکته است: اگردراینجا تمام دلایل عالم را برضد دلسپردگی برایتان فراهم سازیم، هیچ تاثیری درتغییربافت بنیادی شخصیت شما نخواهد داشت، اما مطمئن هستیم، دلایل خوب میتوانند ابعاد عقلانی شخصیت شما را متاثر ساخته و وتاحدودی بر فشارهای ناشی از شیدایی،  مهار وکنترل بزنند.

بدون درنظرگرفتن اینکه با چه شتابی وارد معرکه عشق می شویم (آهسته یاسریع)، همینکه باطرف مقابل انس والفت شدید پیداکردیم، پستی ها و بلندیهای زندگی را تجربه میکنیم.

ممکن است مشکل فقط دراین سئوال ساده برای ماندن و جدا شدن  خلاصه شود: ‌آیا این فردی را که پیدا کرده ام محکم بچسبم یا رهایش کنم و دنبال فرد مناسب تری بگردم؟

البته اغلب اوقات با همان  شخص که دلبسته شده ایم، می مانیم.

هرچند که ناخرسندیم و می هراسیم مشکلات مان جدی ترشود. متاسفانه تجارب بیشترافراد نشان داده است که دراین دوره نسبت به  گزینه های دیگر کاملاً محدودیت شناخت داریم، ‌و‌ بنابراین نمی توانیم به داشتن گزینه های بهتراطمینان کنیم.

بیشترباتردیدها و وابستگی یا ترس ها یا انحصارگریهای خودمان خرسند می شویم؛

عشق قدرتمند است، مخصوصاً‌‌هنگامیکه تهدید کننده باشد؛ عشق چیزی نیست که ما بتوانیم هروقت دلمان خواست روشن یا خاموشش کنیم.

شاید برخی ازما نتوانیم درحالت عشق، تصمیم های بیطرفانه بگیریم، اما من معتقدم که این واقعیت، امرمطلق نیست.

گرچه شاید نتوانیم همه جنون عشق را بگیریم، ‌اما میتوانیم بیاموزیم با تشخیص نیازها وانکارکردن ها، و بوسیله گوش سپردن به عقاید دیگران، واقع گراترباشیم.

?درمجموع وبطور خلاصه تحقیقات نوین درخصوص ویژگیهای افرادنشان میدهند؛

?‍❤️‍?‍?کسانیکه ازنظرعاطفی به روابط صمیمانه نیارقویتری دارند وکسانی که قبلاً ‌یک باربه فرد دیگری عاشق شده اند، به احتمال زیاد افرادی گرم وصمیمی، علاقمند، صادق، قدرشناس، ‌دوستدار،وشادمان هستند.

شاید چنین افرادی زودترعاشق شوند و زوج های بسیارمطلوب تری برای هم باشند.

 

love-marriage-1131131234123137880
برخی پنداشت های خطا  وخودفریبی ها  درمیان جویندگان همسر :

?مدت زیادی با هم نامزد هستیم، پس بعداً وقتی ازدواج کنیم، با هیچ مشکلی، مواجه نخواهیم داشت

☂زوج های دیگرباهم مشکلات اعتقادی دارند، ما که دراین خصوص هیچ مسئله ای با هم نداریم ونخواهیم داشت.

?ما خویش و فامیل هم هستیم، پس زندگی مشترک  طولانی خواهیم داشت

?او واقعاً ‌دوست داشتنی است، وهمین  برای من خیلی مهمه.

?من با تحسین و تقدیرکردن ازعزت نفس همسرم، زندگی مشترکمانرا پایدار ومستدام می سازم

?‍❤️‍?‍?اگرما دو نفرهمدیگر را دوست داشته باشیم، بقیه مسائل قابل حل هستند.

❤️دلم میخواهد، فقط  برایم بیشتر محبت بکنه، مثل همه زن ومرد های دیگر.

?من مطمئنم، وقتی باهم ازدواج کردیم، بخاطرمن ازنوشیدن الکل، کشیدن سیگار، قماربازی، ولگردی، رانندگی خطرناک، دست برمیدارد.

⚠️ملاحظه می فرمایید که استعداد ما انسانها برای انکارواقعیت وخود فریبی چقدر‌شگفت انگیزاست.

یعنی وقتی میل و غرایزما فعال می شوند، چگونه عقل را برای ساختن موضع دفاعی خریف و سخیف درمقابل واقعیت ها وحقایق، به کار می اندازیم.

بنابراین واقعاً نیازداریم دراین مورد قبل ازبکارافتادن احساسات ومکانیزم آلت تناسلی وخارج شدن آنها ازمهار، وبازیچه قرارگرفتن عقل، بدرستی ازکارکردهای خدا دادی مغزمان بهره کافی و لازم را ببریم.

برای رسیدن به این هدف، به شناخت بیشترراجع به معشوق خودمان، انواع مختلف افراد عاشق،  شناخت به اینکه جزو کدام دسته ازعشاق قرارداریم، وچیزهای بسیارمهم دیگرازاین قبیل، نیازمند هستیم.

?‍❤️‍? ازدواج_تجارت

امروزه ازدواج یک نوع تجارت شده است، وبدون شک این نوع ازچانه زنی مخصوصاً درابتدای کار ودوران خواستگاری بیشترشفاف شده وچهره واقعی خودش را نشان میدهد.
برخی ازنظریه پردازان برگزیدن همسر و زندگی کردن بااو را نوعی داد وستد یا تجارت میدانند. مطابق این نظریه انتخاب همسر یا ازدواج بمعنی :

?بدست آوردن پاداش یا امتیازاست
? بخشش وفداکاری کردن است
? باوربه اینکه منافع این رابطه بهترازهررابطه ممکن دیگراست.

?اما کالای این تجارت چیست؟

کالای این تجارت چیزهای مختلفی است که میتوان برخی از آنها را اینطور برشمرد: جذابیت جسمی، شخصیت نیکو، ثروت یا درآمد مکفی، جایگاه یا منزلت اجتماعی  است.

بطورکلی، دراین بازار ما  ابعاد خوب و چشمگیرخودمانرا به نمایش میگذاریم وهمینطورتلاش می کنیم تا حد ممکن، طرف مقابل هم همین صفات را به نمایش بگذارد.

به این ترتیب، تلاش ما برای بدست آوردن شریک زندگی زیبا(کالای طرف مقابل)، با ارائه سیما، پول، شخصیت، یا وفاداری خودمان(کالای ما)  تحقق می پذیرد.

شاهد مثال این واقعیت نیز مشاهده زنان زیبا با مردان ثروتمند است که یک پدیده متعارف ومتداول است.

✨ ولی جنبه تجاری ازدواج همه واقعیت ها دراین زمینه را پوشش نمیدهد:

❤️چرا که پدیده های انسانی دیگری ازجمله “عشق” مناسبات تجاری درازدواج را دچارمشکل می سازد.

?عاشق همیشه ازجنبه باطنی به سمت بخشش بی حدوحصربه معشوق گرایش دارد تاگرفتن هرچه بیشترازاو، واین قاعده ناقض عقلانیت ومحاسبه دقیق منافع دریک رابطه تجاری است.

همچنین، درروابط نیک وپسندیده انسانی، افراد چیزهایی بدست می آورند که برای هردولذت بخش است، یعنی زن و شوهرپاداش متقابل بدست می آورند، بدون اینکه به آورده های آنها ارتباطی داشته باشد.

?داستان عشق رمانتیک هنوز تمام نشده….

 

روانشناسی عشق و ازدواج-بخش دوم

ترجمه بهمن ابراهیمی

 

 

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!