روانشناسی عشق و ازدواج:انواع عشق و عاشقان-بخش ششم

love-marriage-1131131234123137879

 

?❤️انواع عاشق??

درمبحث قبل با انواع عشق آشنا شدید،اکنون میخواهیم با انواع عاشقان ازجنبه روانشناختی آشنابشویم و جنبه های مختلف شخصیت افراد عاشق را بیان کنیم.

در پایان به ترکیب مناسب عاشق و معشوق خواهیم پرداخت که میتواند در صورت ازدواج یک زوج وفادار و شریک زندگی پایدار را بوجود آورد.

?عاشق تصرف گرا:
عاشقی است که بدنبال تصرف و مالکیت است و دلش میخواهد دیگری(معشوق) را تحت کنترل وتصرف خودبگیرد و وقتی بنظر میرسد روابطش درمعرض تهدید قرار گرفته، بلحاظ جسمی مریض شده یا افسردگی می گیرد یا کارهای احمقانه دیگری انجام میدهد.

? عاشق رقاص و بازیگر:
کسی است که درعشقبازی ماهروزبردست است. یعنی کاراو عشق بازی کردن است. اوازعشق ماندگار می گریزد و هرس دارد، طوریکه بعدازچند ماه ناگهان غیبش می زند، یا به تعبیری پیاله عشقش ته میکشد.

این دسته از عاشقان، از همان ابتدای کارموفق عمل میکنند، و مناسبات عشقانه را امری شکستنی و گسستنی می پندارند، وبه مرور زمان عقب نشینی میکنند.

 

❤️عاشق ساده دل ومبتدی:
این عاشق نیزبرخلاف مدل قبلی با هجوم خیالی و رمانتیک وعمدتاً براساس توهمات خود و بدون ارزیابی وشناخت بیطرفانه ازهمسرآینده اش، به دامن عشق سقوط میکندکه البته بعداً وقتی روابط خیالی و رمانتیک ازهم گسست، به خطاها واشتباهاتی که مرتکب شده، پی میبرد.

 

?عاشق خلع سلاح:
عاشقی گرم و هم رای است. سعی زیاد بعمل می آورد تا معشوق را از تمامی دردها و رنج ها و فشارها محافظت کند. اغلب ازنیازهای عاطفی و حقوقی متعلق بخود درراستای رضایت وخواسته معشوق دست می کشد. که البته این نوع فداکاری ممکن است در طول زمان خسته کننده وطاقت فرسا شود.

 

?عاشق تدارکاتچی:  بیشتر اهل عمل است تاحرف، حس گراست تا کلام محور. بدلیل فقدان احساس امنیت ژرف،دلواپس و مراقب معشوق است،امکانات خوبی برایش فراهم میکندوفکرمیکند که شیوه ابرازعشق همین است.

به همین دلیل وقتی که معشوق می گوید” تو هیچ وقت به من دوستت دارم، نمیگویی”  اوقهر کرده و رنجیده می شود.

 

?عاشق فاتح: ظاهراً‌ همه چیزرا بدرستی انجام میدهد. او”بهترین” است، کارش را بخوبی انجام میدهد، عاشق بزرگی است، ووالد/والده خوبی می شود.

این عاشق با اعتماد بنفس وغروربیجا و احساس امنیت عاطفی ممکن است  بتدریج به سوی سنگدلی نسبت به معشوق کشیده شود.

 

love-marriage-1131131234123137884

 

?عاشق ترد وشکننده: این عاشق ازمشکلات زندگی بیش ازحد هراسان است، واحساس بی پناهی میکندوشریکی را جستجو میکند که بتواند به او تکیه کند،کسی که ازاو حمایت و پشتیبانی نماید.

فردی با شخصیت شکننده ازتوجه ورزیدن به نگرانیهای کوچک دچار احساس عدم کفایت وقابلیت می شود و در نتیجه مشکلات بزرگی را بوجود می آورد.

با توجه مکرر و وسواس گونه اش زمینه جدایی را فراهم می سازد. یک چنین وابستگی نومیدانه ای به معشوق، مشکلات جدی  را در روابط آنها ایجاد میکند.

 

?عاشق قربانی: همانند عاشق شکننده است. عاشق قربانی نیزرنج بسیاری تحمل میکند، اما هدفش برانگیختن احساس تقصیردرمعشوق است.

هرمشکلی حکم یک ملامت وسرزنش را دارد، بعنوان مثال «از اینکه دلواپس من نیستی،غمگینم». اما برخی از عاشقان قربانی درطول زمان و بستر زندگی، اهل مدارا وتحمل می شوند.

 

?عاشق خشنودکننده: عاشقی ازنوع متفاوت است. برای خشنودساختن دیگران زندگی میکند ودرمقابل چیزی طلب نمیکند،البته ظاهراً. این روحیه میتواند ریشه درترس ازشکست یا نیازبه فدایی بودن، داشته باشد. ولی عاقبت فرد خشنودکننده ازبخشش بدون مطالبه خسته شده وسعی خواهد کرد”قواعد بازی”را تغییربدهد.

 

?عاشق رقاباش یا تنبل: فردی سرکش است و میخواهد متفاوت ازوالدین و مردم معمولی باشد. برد وباخت برایش اهمیت ندارد؛ مکرراً‌ اززحمت می گریزد و خیلی اندک تن به کار میدهد. درارتباطاتی که احتمالاً‌با مشکلات مالی گریبانگیرش خواهد شد، خود را کنار می کشد و به سراغ معشوق دیگری می رود.

 

?عاشق سرسخت-شکننده: درظاهرشخصی قوی، مثبت، دلگرم و جسور وماجراجو بنظرمیرسد. بلحاظ درونی مظنون بخویشتن بوده وحتی به شریک زندگی قویترنیازدارد تا از اوحمایت کند(ولی این شریک زندگی با صلاحیت،عزت نفس اورا تهدید میکند). برای چنین شخصی زندگی با فردی که شبیه افراد نیازمند به حمایت دیگری رفتارمیکنند، دشواراست.

اگرپشتیبانی ازاو قطعی ومسلم باشد، واقعاً زجرآوراست. شخصیت و روحیه عاشق سرسخت- شکننده میتواند ازیک فرد خونگرم، وشریک خوش مشرب تا فردی عصبانی، طلبکار، ملامت گر، رقیب، وتند مزاح دچار نوسان شود.

بنابراین، عشاق سرسخت-کننده ممکن است«روی تخم مرغ راه بروند»و برای خشنودی معشوق مشتاقانه تلاش کنند،اما این تسلیم شدن سست فقط به نتایج تحقیرکننده وخصومت بارمیانجامد.

هیچ شیوه ای برای غلبه برشخصیت سرسخت- شکننده وجود ندارد مگراینکه او بیاموزد ترس های درونی اش را بشناسدوخشم خود را کنترل نماید.

ادامه دارد…

روانشناسی عشق و ازدواج: سه جنبه عشق-بخش هفتم

روانشناسی عشق و ازدواج: انواع عشق و عاشقان-بخش پنجم

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!