روانشناسی عشق و ازدواج-بخش چهارم

❤️✨روانشناسی عشق و ازدواج و ازدواج با افراد رمانتیک و غیر رمانتیک:

??‍❤️‍? فرد رمانتیک

افراد رمانتیک درروابط زناشویی شدیداً تحت سلطه تکانه هایا محرک های عشقی قراردارند.

با احساساتشان پیش می روند، وحتی از روی احساسات وعشق، معشوق شانرا ترک میکنند.

درحقیقت اشخاص رمانتیک خیلی از اوقات نمیتوانند ازآسیب وصدمات درامان باشند.

آنها فراموش میکنندکه بوته گل رز آنها، دراین جهان منحصربفرد نیست وگل های رز بسیار زیباتری در جهان وجود دارد.

آنها با یک نگاه عاشق لیلی خود می شوند و وقتی چشمان خود را بازمیکنند، لیلی های بسیار زیباتردراین دنیا می بینند، آنوقت مشکلات زندگی آغاز می شود.

رمانتیک ها میتوانند یاد بگیرند ازجوشش هیجانات و عواطف خود لذت وافی وکافی را ببرند، ولی درعین حال گاهی اوقات واقعیت مواجه شدن با خطرباخت را هم بپذیرند.

love-marriage-عشق و شیفتگی

✅شخص شیفته و شیدا درباب خصوصیات مثبت معشوق خویش و چشم پوشی از نواقص و کاستی های او دچاراغراق و افراط می شود.

 

 

?‍❤️‍?فرد غیر رمانتیک

این گروه ازاحساسات عشقی قوی برخوردارنیستند، به فاکتورهای اقتصادی، ظاهری، یا اجتماعی نسبت به عشق ارزش بیشتری قائلند،

بنابراین اگربا یک شخص خوش سیماتریا دارای وجاهت وجایگاه اجتماعی واقتصادی بهتری مواجه شوند، ارتباط خود بانفرقبلی را قطع می کنند.

اینگونه  پیمان  شکنی غیررمانتیک ها، آنها را دچارسردرگمی وبلاتکلیفی برای انتخاب همسر مناسب می سازد، وبرای خروج ازاین دوزخ در وحشت دائمی بسر می برند.

 

 
??عشق یا شیفتگی بیمارگونه:

مطابق نظر روانشناس تنو شیفتگی آرزوی تحقق نیافته است و در اینجور احساس عشق ورزی شدید، مشکلاتی وجود دارد که بهتر است این اشخاص چشمان خود را باز کنند:

✅شخص شیفته و شیدا درباب خصوصیات مثبت معشوق خویش و چشم پوشی از نواقص و کاستی های او دچاراغراق و افراط می شود. چنانچه گویی در روی کره زمین فقط همین یک نفر است که می تواند خواسته ها و نیازهای او را برآورده کند. چنین شخصی به خیالات و توهمات خویشتن شیفته شده، نه به یک معشوق واقعی.

✅درجریان شیفتگی همچنین خصوصیات وتجربیات مشابه عشق ورزی وجود دارد؛فرد شیفته بطورتمام وقت با جذبه قوی، قلب پردرد، همچون پروانه ای دورشمع، بدون آرام وقرار گرفتار معشوق است.

✅جای شگفتی نیست فردشیفته وبدون تجربه، شیفتگی خود را “عشق حقیقی” تفسیرکند و حتی نداند که با هیچ یک ازخصوصیات و نیازهای معشوق سازگاری و انطباق ندارد.

✅ ازجنبه عقلانی اهمیت دارد این نکته را بدانیم، برخلاف آنچه احساس میکنیم، شیفته  شدن ما به یک شخص، توانایی رقابت ما با آن شخص را به حداقل ممکن کاهش میدهد.

✅شناخت به این مهم مستلزم  گذشت زمان وسهیم گشتن صادقانه احساسات وعواطف درموقعیت های مختلف میباشد. فقط بدینوسیله میتوان فردعاشق را ازفرد شیفته متمایز ساخت.

✅اگرمیل شما عاشقانه باشد نه دقیقاً شیفتگی، کشف خواهید کردکه علاوه براشتیاق به تماس جسمی بااو، هردونفرشما بصورت ناب وخالص همدیگررا همچون دورفیق، دوست دارید، ازوجود همدیگرلذت می برید، وبهمدیگراحترام میگذارید.

✅پیل و برودسکی، عشق را به اعتیاد تشبیه کرده اند؛ اگر شما احساس می کنید به یک نفر برای تحمل پذیر شدن زندگی تان محتاج هستید، به آن شخص معتاد هستید. به همین خاطر فکرکردن راجع به ازدست دادن معشوق، چنین فردی را دچار ضربه روحی می سازد.

 

love-marriage-عشق ورزیدن

برای عشق ورزیدن هیچ فرمولی وجود ندارد. شما عشق ورزیدن را می آموزید

 

 
??عشق_چیست؟

بعد از مباحث و طرح موضوعات مختلف در حواشی عشق اکنون می رسیم به خود عشق که با طرح این  سئوال ساده که واقعاً: “عشق چیست؟”

البته برای این سئوال ساده پاسخ های بیشمار و رنگارنگی داده شده و ارائه می شود:

?عشق نوعی خود گذشتگی و گاهی اوقات نفس پرستی یا خودمحوری است.

?عشق همیشه مشروط است مثل عشق پدری که:«تو را دوست دارم  اگر به سخن من پشت نکنی … عفیف و پاکدامن بمانی … ارزش های مرا بپذیری.»

?عشق  گاهی نامشروط است مثل عشق مادری« دوستت دارم بدون اینکه برایم مهم باشد چکارمیکنی،  فقط بخاطر اینکه پسرمی…دخترمی… پدرمی…برادرمی… و دوستمی.»

?عشق بخویشتن که گاهی سد گذرناپذیربرای دوست داشتن دیگران میشود. و خیلی از مواقع به خود شیفتگی یا نارسیسم ختم می شود؛«پیش ازآنکه بتوانی دیگری را دوست بداری، بالاجباربایدخودت را دوست بداری».

واضح است افراط درخویشتن پرستی و یا بالعکس خود خوارشماری هردو میتوانند افسانه عشق را تباه سازند. بطورکلی مدارا باخویشتن، احتمالاً‌پذیرش نقاط ضعف عاشق را راحت تر میکند.

روابط عاشقانه بشرازپویایی های بسیارپیچیده ای برخورداراست. دراین قسمت، چندین نوع مختلف عشق را مرورخواهیم کرد، ازجمله؛ عشق رمانتیک، عشق مصاحبتی، وعشق غیررمانتیک.

عاشقان مختلفی که ازآنها نام خواهیم برد، هنگام بیان جمله “عاشقتم ویادوستت دارم” منظورهای متفاوتی مد نظرشان است. همه ما دلمان میخواهد ازمیان پدیده های واقعی، عشق واقعی را بشناسیم، اماآیا ازچنین شناختی برخورداریم؟
??❤️
«برای عشق ورزیدن هیچ فرمولی وجود ندارد. شما عشق ورزیدن را می آموزید. بوسیله توجه ورزیدن وانجام دادن کاری برای یک فرد بگونه ای که وی متوجه کارشما نسبت بخودباشد، عشق خود را آشکار می سازد.»
آلدوس هاکسلی

?داستان عشق رمانتیک هنوز تمام نشده….

ترجمه بهمن ابراهیمی

 

روانشناسی عشق و ازدواج: انواع عشق و عاشقان-بخش پنجم

روانشناسی عشق و ازدواج-بخش سوم

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!