رفتار جسورانه:ویژگیهای رفتارخشن و تهاجمی- بخش هفتم

assertive-524387523875018
🔪🔫☠تعریف رفتار تهاجمی و خشن:

😁🔪روی حقوق شخصی تان ایستادگی می کنید و افکار، احساسات و باورهای خودتانرا همیشه بگونه ای نامناسب و نامتعارف بیان می کنید و در حقیقت علیه حقوق و منافع اشخاص، خودتان و دیگری تعرض و تجاوز می کنید.

🔫مردم اغلب درمواجه با یک شخص متجاوز احساس میکنند در معرض خطر و آسیب وازدست دادن منافع قرار دارند.

🔫برتری و تفوق فقط با زیرکشیدن وحقیرساختن دیگری انجام می شود.
😮هنگام تهدید دست به حمله می زند.

😁😁😖ویژگی های کلامی رفتار خشن و تهاجمی:

📢صدای گوشخراش، توهین آمیز یا تمکین سازدارد.

😮با قاطعیت و بدون تردید حرف می زند.

📢شدیدالحن و تیزو تند صحبت میکند.

💤اغلب مواقع سریع حرف می زند

😊اغلب  روی کلمات شرمگین کننده تاکید می کند

📢صدای سوداگرانه و تجارت مابانه

📢لحن صدای کنایه دار، سرد و زننده دارد.

📢صدا اغلب  اوقات خشن و خوشخراش و انتهایش به فریاد و عربده کشی ختم می شود.

📢ازکلمات تهدید آمیز استفاده میکند،مثل؛ “بهتره که حواست را جمع کنی…”یا “اگر عرضه اش را نداری….”

📢تحقیرکردن وکوچک ساختن، “اینقدر کودن و احمق نباش”

👈🏿قضاوت کردن با تاکید بر مفاهیمی همچون؛ “باید”، “بد”، “بایستی”

💔اظهارات نژادپرستانه/جنسیتی

📢مغرورولاف زن، مثل؛”من هیچ وقت مثل شما مشکل نداشته ام”

😖باورها و افکار خود را بصورت واقعیت اظهار میکند،مثل:”هیچ کس نمی خواهد اینطوری رفتارکند” یا “برای انجام آن کار، این شیوه بی فایده است.”

⁉️🔪سئوالات تهدید کننده، مثل؛”هنوز نتوانسته ای اونو تمام کنی؟” یا “چرا روی کره زمین فقط  تویه نفر اینطور کار میکنی؟”

assertive-524387523875017

💘🔪خصوصیات غیر کلامی شخص خشن:

•  فضولی کردن در روابط آرام و سالم دیگران
•  به دیگری خیره نگریستن
•  ژست بدنی با انگشت تهدید کردن
•  بی حوصله قدم زدن
•  به طرف جلومتمایل شدن و حالت هجومی گرفتن
•  بازوها را درپهلوها حرکت دادن
•  اخم کردن درهنگام خشم
•  چانه و فک را درهم فشردن

⚔😖سبک تفکرفرد خشن:

•  “ازاینکه شانس تکان خوردن داشته باشی، توی مشت من اسیری می شوی ”
•  “برای نفر اولی شدن  بیرون می روم”
•  “جهان محل مبارزه وجنگ است و من فقط برای پیروزی به بیرون می روم”

☠نتیجه مثبت  رفتارخشن:
•  دیگران را برای اجرای اوامر خود به خدمت می گیرید
•  هرکاری درجهت تمایل شما پیش می رود
•  آسیب پذیری کمی دارید
•  دوست دارید احساس تحت کنترل بودن داشته باشید
•  رها از تنش
•  احساس قدرت میکنید

☠⚔بهاءیا هزینه رفتار خشن:

•  رفتار شما دشمنی و کینه در اطرافیان شما تولید میکند
•  می تواند منجر به حس پارانویا(بدبینی) یا ترس بشود
•  اگر همیشه سعی کنید دیگران را کنترل نمائید برخورداری ازآرامش را برای شما دشوار می سازد
•  روابط شما به سمت عواطف منفی گرایش می یابد و احتمالاً بی ثبات می باشد
•  افراد متجاوز در اعماق درون خود احساس حقارت و کوچکی میکنند و سعی دارند آنرا با تحمیل به دیگران جبران نمایند.
•  احساس گناه و شرمساری
•  کاهش اعتماد به نفس و عزت نفس

ادامه دارد….

 

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!