رفتار جسورانه:ویژگیهای رفتارخشن و تهاجمی- بخش هفتم

assertive-524387523875018
??☠تعریف رفتار تهاجمی و خشن:

??روی حقوق شخصی تان ایستادگی می کنید و افکار، احساسات و باورهای خودتانرا همیشه بگونه ای نامناسب و نامتعارف بیان می کنید و در حقیقت علیه حقوق و منافع اشخاص، خودتان و دیگری تعرض و تجاوز می کنید.

?مردم اغلب درمواجه با یک شخص متجاوز احساس میکنند در معرض خطر و آسیب وازدست دادن منافع قرار دارند.

?برتری و تفوق فقط با زیرکشیدن وحقیرساختن دیگری انجام می شود.
?هنگام تهدید دست به حمله می زند.

???ویژگی های کلامی رفتار خشن و تهاجمی:

?صدای گوشخراش، توهین آمیز یا تمکین سازدارد.

?با قاطعیت و بدون تردید حرف می زند.

?شدیدالحن و تیزو تند صحبت میکند.

?اغلب مواقع سریع حرف می زند

?اغلب  روی کلمات شرمگین کننده تاکید می کند

?صدای سوداگرانه و تجارت مابانه

?لحن صدای کنایه دار، سرد و زننده دارد.

?صدا اغلب  اوقات خشن و خوشخراش و انتهایش به فریاد و عربده کشی ختم می شود.

?ازکلمات تهدید آمیز استفاده میکند،مثل؛ “بهتره که حواست را جمع کنی…”یا “اگر عرضه اش را نداری….”

?تحقیرکردن وکوچک ساختن، “اینقدر کودن و احمق نباش”

??قضاوت کردن با تاکید بر مفاهیمی همچون؛ “باید”، “بد”، “بایستی”

?اظهارات نژادپرستانه/جنسیتی

?مغرورولاف زن، مثل؛”من هیچ وقت مثل شما مشکل نداشته ام”

?باورها و افکار خود را بصورت واقعیت اظهار میکند،مثل:”هیچ کس نمی خواهد اینطوری رفتارکند” یا “برای انجام آن کار، این شیوه بی فایده است.”

⁉️?سئوالات تهدید کننده، مثل؛”هنوز نتوانسته ای اونو تمام کنی؟” یا “چرا روی کره زمین فقط  تویه نفر اینطور کار میکنی؟”

assertive-524387523875017

??خصوصیات غیر کلامی شخص خشن:

•  فضولی کردن در روابط آرام و سالم دیگران
•  به دیگری خیره نگریستن
•  ژست بدنی با انگشت تهدید کردن
•  بی حوصله قدم زدن
•  به طرف جلومتمایل شدن و حالت هجومی گرفتن
•  بازوها را درپهلوها حرکت دادن
•  اخم کردن درهنگام خشم
•  چانه و فک را درهم فشردن

⚔?سبک تفکرفرد خشن:

•  “ازاینکه شانس تکان خوردن داشته باشی، توی مشت من اسیری می شوی ”
•  “برای نفر اولی شدن  بیرون می روم”
•  “جهان محل مبارزه وجنگ است و من فقط برای پیروزی به بیرون می روم”

☠نتیجه مثبت  رفتارخشن:
•  دیگران را برای اجرای اوامر خود به خدمت می گیرید
•  هرکاری درجهت تمایل شما پیش می رود
•  آسیب پذیری کمی دارید
•  دوست دارید احساس تحت کنترل بودن داشته باشید
•  رها از تنش
•  احساس قدرت میکنید

☠⚔بهاءیا هزینه رفتار خشن:

•  رفتار شما دشمنی و کینه در اطرافیان شما تولید میکند
•  می تواند منجر به حس پارانویا(بدبینی) یا ترس بشود
•  اگر همیشه سعی کنید دیگران را کنترل نمائید برخورداری ازآرامش را برای شما دشوار می سازد
•  روابط شما به سمت عواطف منفی گرایش می یابد و احتمالاً بی ثبات می باشد
•  افراد متجاوز در اعماق درون خود احساس حقارت و کوچکی میکنند و سعی دارند آنرا با تحمیل به دیگران جبران نمایند.
•  احساس گناه و شرمساری
•  کاهش اعتماد به نفس و عزت نفس

ادامه دارد….

 

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!