دوستان و ایل و تبار جدید نوجوان!(۸)

??تغییرات اجتماعی نوجوان

حتی نوزادان تازه پاگرفته و کودکان نیز دوستانی برای خود دارند، واین دوستی ها اغلب بسیارمهمتروعمیقترازآنچیزیست که ما بزرگترها بتوانیم درک کنیم.

 

family-teenagers-2435234613

 درطول دوره نوجوانی گروه دوستان وهمالان برایشان بسیارمهمترازخانواده هایشان هستند.

 

شاید والدین این موضوع را بعنوان نوعی مشکل تصورکنند، وظاهراًَ پدیده خطرناکی بنظربرسد که نوجوانان برای پاسخ پرسشهایشان  سراغ  نوجوان دیگرمی روند. بنابراین بوسیله معیارهای متضاد،نوجوان و رفتار و اعمال او را قضاوت وارزیابی میکنند.

 

گاهی نیز ممکن است اینطور بنظر برسد که ملاحظات زود گذری مثل جزوی ازیک گروه بودن یا حضوردر حادثه ای اجتماعی، نسبت به نیازهای بلندمدت زندگی نوجوان،مثل حضور در جایی مثل کلاس و مطالعه کردن برای گذران امتحان، اولویت پیدا میکند.

 

درمقابل این نوع سرکشی های نوجوانان،ولی کودکان فقط همان کارهایی را انجام میدهند که بزرگترها انجام میدهند، امادرسطح واندازه کوچکتر؛یعنی بدست آوردن یک موقعیت و مورد پذیرش واقع شدن بوسیله اجتماع.

 

ممکن است احساس نمایید که نوجوانان با بی توجهی و غفلت نسبت به راهنماییهای شما، خود خواه و خود پسند شده اند، یا ممکن است عنان رفتارهای مقبول ازدست تان خارج شده. اما کاری که آنها اغلب انجام میدهند کشف کردن مرزهای گروه اجتماعی متعلق بخودشان، ودست یافتن به فهم ودرک معنای آنچه بلحاظ اجتماعی مسئولیت پذیری نام دارد.

اکثر نوجوانان با ایجاد مرزها و قواعد متعلق بخودشان، به سوی گستراندن آن ومیزان کردن قوانین خود باجامعه درسطح وسیعتر برمی آیند.

 

???دوستان جدید، وفاداران تازه

نوجوانان به سازگاری نیازدارند، و به آزمایش و سنجش دوستی اقدام میکنند. تبعیت وتمکین ازدوستان، مخصوصاً درمیان دختران میتواند شدیدترازپسران باشد که با وفاداری واشتیاق مشخص شود. ممکن است رفاقت های این دوره بسرعت وبطورمرتب تغییرکند، زود منحل شده وخیلی زود ترمیم شود.

احتمال دارد اشخاصی که مدتی دوست صمیمی ویا بهترین دوست شناخته می شدند، درآینده بشکل مهلک و خطرناکی دشمن هم شوند؛ ودو هفته ای سپری نشده مجدداً بهترین دوستان  هم شوند.

این واقعیت دشواری است، اما برای انتقاد کردن ازدوست فرزندت که شما دوستش ندارید،باید معقول عمل کنید؛ بخاطراینکه دوستان نوجوان شما درآزمایشگاه زمینه سنجی فرزندت  قراردارند؛

آنها درحال مدیریت کردن بلوغ تازه رسته خود هستند. لذا برای نوجوان خیلی مهم است که اینجا قلمرو خود اوست ونه قلمروشما.

سعی شما برای اعمال نفوذ درروابط آنان، احتمالاً با مقاومت خشن وسخت مواجه میشود؛ اینگونه دخالت کردن شما ضرورتی  هم ندارد، البته نه بدلیل اینکه نوجوان با شما همرای وموافق نیست، بلکه بدلیل آنکه قابلیت ها و توانمندیهای آنان برای تصمیم گیری، بلکه حق شان ایجاب میکند که ریسک وخطر تصمیم گیرهای خود را بپذیرند.

 

family-teenagers-2435234611

آنها درحال مدیریت کردن بلوغ تازه رسته خود هستند. لذا برای نوجوان خیلی مهم است که اینجا قلمرو خود اوست ونه قلمروشما.

 

??ایل و تبار جدید نوجوان

نوجوانان شیوه های زیادی دارند تا نشان بدهند که  عضوی ازیک قبیله وتبارجدیدهستند؛ خواه این تبار جدید گروه سنی آنها باشد، گروه دوستی شان، یا دسته خاصی همچون گاث، پانک یا امو باشند. ونقش شما، جامعه نرمال و خانواده شان  مدت زیادی دوام نمی آورد.

نوع موسیقی که گوش میدهند، لباسی که  می پوشند و آرایشی که انجام میدهند، خط وخش ها یا زخم های روی بدن؛ ازجمله روی زبان، ابرو ها یا ناف شان ایجاد میکنند، همگی نمایش تاثیرمضاعف دوستان، تاثیرگسترده مکان عمومی که درآن قرار میگیرند،

وتاثیر محیط زندگی هولناک، رنج آور وجنگی بیرون از خانواده و والدین میباشد.

همانگونه که روی آستین ها و بدنهای نوجوانان منقش به آثار قبیله ای خودشان است.

آنها با استفاده از زبان نیز بین اعضای قبیله خود و بزرگترهایشان  خط مرزی میکشند.

زبان عامیانه یا کوچه بازاری همیشه مابین نوجوانان و والدینشان، تمایز ایجاد کرده است. واین زبان اشاره مختصریست به والدین که برای آموختن یا بکار بردن زبان اختصاصی  آنان، سعی نکنند. زبان کوچه وبازاری آنان بگونه طراحی شده که بتوانند هرچیزی را که درزبان متعلق بخودشان  فی نفسه قابل فهم نیست، بیاموزند. آنها میگویند: این زبان مال ماست وما آنرا می فهمیم، وشما ازآن سردرنمیاورید ونباید هم سردربیاورید.

شما میتوانید برای حفظ جریان کاربرد این زبان سعی خودتان را بعمل آورید، اما نه ازروی معنی کلمات نوشته شده درفرهنگ لغت، بلکه از روی دوره و زمانه ایکه  استفاده ازاین کلمات عمومیت دارد.

برای مثال، ممکن درهنگام نگارش این متن  آنها ازکلمه “سرد” بمعنای “خوب” استفاده کنند، ولی مدتی زیادی سپری نشده معنی”مریض” بدهد. و شاید هم اکنون که شما مشغول خواندن این کتاب هستید، معنای این کلمه تغییریافته یا به تعبیری احتمالاً تاریخ مصرف آن تمام شده است.

لذا بزرگسالانی که سعی دارند با زبان این قبیله وارد تعامل وارتباط با  نوجوانان بشوند درواقع بجای پذیرش درگروه آنان، تمسخر وتحقیرنصیب شان خواهد شد.

?نکات کلیدی:

?کاوش ودرنوردیدن مرزها بخش اصلی رشد نوجوانی است. این به معنای گرفتن دوستان و تابعان تازه میباشد. سعی کنید این واقعیت را درنظربگیرید که این اقدامات آنها بخشی از فرایند یادگیری است تا تهاجم یا بی احترامی به شما.

?نوجوانان آزمایش ها و بررسیها در زمینه دوستیهای جدید را، بعنوان قلمرو خود می شناسند ونه حیطه تحت مدیریت شما. آنها درمقابل تعرض شما مقاومت میکنند، نه بدلیل اینکه مخالف شما هستند، بلکه بدان خاطر است که حق انتخاب خودشانرا درمعرض تهدید می بینند.

 

ترجمه بهمن ابراهیمی

 

ادامه دارد…

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!