ده مشخصه والدین بزرگ در تربیت فرزند

family-23478592834782

 

ده مشخصه والدین بزرگ

 

 ۱.  نسبت به فرزندشان دارای تصور یا برداشت هستند: فرزند شما بصورت خودکار مجری پنداشت یا طرز تلقی شما از اوست.یعنی درذهن شما او چگونه بنظرمیرسد.
۲. گرم وصمیمی و راسخ هستند: ازسبک تربیتی مقتدرانه ای برخوردارند که این خصوصیت با عزت نفس واعتماد بنفس بالا، درجات تحصیلی بالا، مهارت های اجتماعی خوب، روحیه مثبت، و درمجموع با موفقیت زندگی نوجوانان همبستگی تام دارد:

 

واما ویژگیهای والدین مقتدر

 

?محدودیت ها و مرزبندیهای روشنی را تعیین کرده و آنرا حفظ میکنند.
?راسخ ولی انعطاف پذیر هستند.
?خیلی زود ارتباط دوطرفه خوب راتمرین میکنند : پرسیدن و گوش سپردن ، فقط حرف نمیزنند.
?فعالیت های مفرح و لذت بخش زیادی باهمدیگر انجام میدهند: فعالیت هایی که فرزندشان آنرا لذتبخش میداند، نه خود والدین آنرا مفرح بدانیدوارزیابی کنند.
?به فرزند خود اجازه برخورداری از فردیت را میدهند. او را المثنی خود(واقعی یا تصوری) ویا خواهرو برادر بزرگترش قرار نمیدهند.

 

۳.آنها هر کدام از فرزندان خویش را مطابق خصلت طبیعی او تربیت میکنند.

 

ویژگیهای طبیعی هرفرد عبارتند از :

✅حساسیت؛ دربرابر حساسیت جسمی و عاطفی بسهولت پریشان نمی شود.
✅فعالیت؛ فعالیت زیادی درمقابل سکون و عدم تحرک دارند.
✅شدت یا سطح پاسخ عاطفی؛ بسهولت برآشفته نمیشوند درمقابل خصلت واکنشی و دراماتیکی.
✅برخورداری ازنظم؛ پیش بینی پذیری درهمه ابعاد زندگی ازجمله الگوهای تغذیه، الگوهای خواب و غیره. کیفیت پاسخدهی روتین دارند.

 

۴.به شعوریا غریزه شان اعتماد میکنند : “با امعاء و احشاء وجودی خود گام بردار”
 ۵. نسبت به کودک خویش ازقانون پیروز- پیروز تبعیت میکنند: همه چیز درکنترل کردن نیست یا “دلیلش اینکه، من بزرگم”، چیزی که انجامش برای کودک بهترین است برای رابطه کودک- والدینی نیزبهترین خواهد.
۶. شیوه تربیت مشارکتی خوبی دارند: والدین میتوانند سبک های تربیتی متفاوتی داشته باشند و مکمل همدیگر باشند، ولی واقعاً بر روی “یک وضعیت مشابه” حامی همدیگر وسازگارباهمدیگرمیباشند.
۷.برای مدت طولانی حساب نمیکشند: به گرایش ها والگوهای ذهنی کودک شان توجه دارند ، ولی بررفتارهای کهنه و اشتباهات گذشته نمی چسبند.
۸.از داشتن کودکان شاد لذت میبرند.
۹.آئین ها و رسوم خانوادگی دارند: آئین ورسوم موجب تقویت زندگی خانوادگی می شود، تعاملات مثبتی ایجاد میکند، و میزان زیادی فرصت به چشم اندازها میدهد.

 

 

family-23478592834780

 

مثالهایی از آئین و مراسم خانوادگی:

?مطالعه کردن باهمدیگر

?داشتن وقت تغذیه مشترک

? تعطیلات مشترک

?دیدن وملاقات با پدربزرگ ومادر بزرگ

? قرار های شبانه

?سنت های تعطیلات

?چیزهای دیگر

 

۱۰.والدین فقط شنونده یا مستعم نیستند.

اصولی انضباط و مجازات والدین مثبت نگر

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!