در اولین سال تولد نوزاد چه انتظاری از آنها می رود؟(۷)

در اولین سال تولد نوزادان، باید انتظارات مان مناسب با رشد آنها باشد، چرا که آنها بطرز چشمگیری در حال رشد هستند و تغییرات شگفت انگیزی را از خود نشان میدهند.

در این سن آنها میتوانند؛

بربدن خودشان اندکی کنترل داشته باشند. یاد میگیرند سرشان را بالا بگیرند، غلت بزنند، بنشینند، سینه خیز بروند، بایستند،ودربرخی موارد حتی حرف بزنند.

ازموجودیت خودبعنوان یک موجودمستقل ومجزا ازدیگران آگاه میشوند. می آموزند به دست ها واسباب بازیها هایشان نگاه کنند و با آنها بازی کنند. یاد میگیرند هنگامی که والدین ترک شان میکنند، گریه کنند و اسم آنها را تشخیص میدهند.

بازی میکنند، ودرابتدا با انگشتان خود بازی میکنند. بعداً با اسباب بازیهایشان بازی میکنند، ازگذاشتن و برداشتن اسباب بازیها لذت می برندو بالاخره اسباب بازیها را دورواطراف می کشد یا بغل میکنند یا رویهم می ریزند.

کارشانرا به دیگران بازگومیکنند. نوزادان ازآنچه انجام میدهد به بزرگترها بیشترگزارش میدهند تا به نوزدان دیگر. البته بعداً نوزادان دیگررا هم باخبر می سازند، اما تمایل دارند با آنها بصورت اشیاء ‌رفتارکنند تا آدم. بنابراین هنگامیکه نوزد دیگری ازخود صدایی درمیاورد، توجه شان به سوی آنها جلب میشود.

ارتباط برقرارمیکنند ومهارت های زبانی را رشد میدهد. نوزادان ابتدا گریه میکنند و یکسری صداهایی گرفته و خفه از گلویشان خارج می شود. بعداً‌مِن مِن میکنند و میگویند ماما و دادا. صداهای زیادی ازخود درمیاورند و با نام آدم ها و اشیاء بیشترآشنامی شوند. ازشنیدن زبان سبک و قافیه دار لذت می برند.

 

در این سن نوزادان نیاز دارند:

 

به محبت و دوستی والدین و مراقبین خود نیاز دارند تا به گریه ها وغان غان کردنهای آنان پاسخ بدهند وازآنان مواظبت کنند، و راحتی و آرامش را برای آنان مهیا سازند.

فرصت هایی نیازدارند برای حرکت به اطراف و تمرین مهارت های جسمانی جدید.

به اشیایی ایمن برای تماشا کردن، دست وپا زدن، چنگ زدن، بانک زدن، نوازش کردن ، غلطاندن و آزمایش کردن، نیاز دارند.

به محل های بازی ایمن وبی خطر نیاز دارند.

فرصت های زیاد برای شنیدن کلام، درآوردن صدا و مجبورساختن دیگران برای پاسخ دادن به صداهایش، نیازدارند.

ادامه دارد…

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!