درمان نگرانی و اضطراب با رها کردن آنها(۱۵)

ابر اضطراب

به موضوع رها ساختن نگرانی های خودتان مانند توده های ابر در حال عبور از فرازآسمان فکرکنید

رهایش کنید،کاری به کارش نداشته باشید!

تصمیم گرفتن برای اینکه اجازه بدهید نگرانی های شما وجود داشته باشند و به کارشان بپردازند، فقط پس از تایید کردن،مشاهده نمودن، و توصیف کامل نگرانی های داخل ذهن تان،امکان پذیراست.

به موضوع رها ساختن نگرانی های خودتان مانند توده های ابر در حال عبور از فرازآسمان فکرکنید.

همانطور که ابرها می آیند و به آهستگی عبور میکنند ومی روند، شاید همراه خود نسیمی را تولید بکنند و در شاخ و برگ درختان جنبش و نوسانی پدید آورند، به همین صورت، نگرانی هم درذهن تان ظاهر می شوند و پس از ایجاد نسیم هیجانات و به جنبش در آوردن یکسری واکنش های بدنی در شما، اندک اندک از پیکر شما بیرون می روند.

وقتی افکار نگران کننده در شما هیجان و جنبش بدنی بوجود می آورد، به هوش بیائید، یعنی به «لحظه اکنون» بیائید و از درون صندوق فکر خود را بیرون بکشید و بخودتان تذکر بدهید که:

« نگرانی های من واقعیت ندارند، ساخته ذهن هستند. آنها حقیقت ندارد،فقط یکسری فکر می باشند که چون منفی هستند و هنوز هیچ شاهد و مدرکی هم بر صدق و صحت شان ندارم، پس با غرق شدن در درون صندوق این افکار، هیچ سودی نصیبم نخواهد شد.

اگر به آنها اهمیت بدهم، جدی بگیرم با استرسی که به بدنم وارد می سازم، آنرا بیمار و آسیب پذیر می سازم. و این را هم میدانم که هرچقدر بخواهم با آنها ستیزه بکنم یا بجنگم و در مقابل جریان آن مقاومت کنم، فقط به آنها انرژی و قدرت می بخشم. پس عقلانی نیست که بخواهم با اتفاقی که واقع شده و من هیچ کنترلی برآن ندارم، بجنگم و قویترش بکنم.

من در این لحظه و فقط در این لحظه تسلیم می شوم،‌آنرا می پذیرم و اجازه میدهم درذهنم باشد چون بزودی عمر این خیال به سر خواهد رسید. اگر من دم به دمش ندهم و کاری به کارش نداشته باشم، اون هم بدون اینکه کاری با من داشته باشد،‌ از ذهن و بدن من گذر خواهد کرد.»

 

 

تمرکز ذهنی

معمولاً هنگامی که نگران می شوید، ذهن تان به آینده عروج کرده و برچیزها واتفاقات بد تمرکز میکند

 

تمرکز داشتن برلحظه کنونی
وقتی بگذارید افکار نگران کننده بیایند و بگذرند، این نکته اهمیت زیادی دارد که حواس وتمرکز خود را از نگرانی برگرفته وبه لحظه کنونی و وضع موجود تمرکز کنید.

معمولاً هنگامی که نگران می شوید، ذهن تان به آینده عروج کرده و برچیزها واتفاقات بد تمرکز میکندکه میتواند اتفاق بیفتد. اما در اینجا براتفاقات ساده ای که هم اکنون جریان دارند، تمرکز میکنید، ونگرانی غیرممکن میشود.

با یک تلاش وکوشش مشخص شروع کنید. اساساً نگرانی با متوجه ساختن شما به جریان تنفس تان و هرآنچه که در لحظه کنونی واقع می شود، شروع نمی شود. توجه تانرا کاملاً روی تجربیات جسمانی متفاوت در جریان دم و بازدم تنفس متمرکز کنید.

به حسیات جسمانی که در بدن تان بهنگام نشستن و برخاستن وجود دارد، توجه کنید. به کیفیت برقراری ارتباط بین بدن تان با محیط اطراف دقت وتوجه کنید،مثل دسته صندلی ، زمین، هوا، و درتماس وفشار به این چیزها، چه احساسی پیدا میکنید.

بطور مثال؛ انگشتان پایتان در داخل کفش یا دمپایی را چگونه احساس میکنید. آیا گرم هستند یا سرد؟خشک هستند یا اندکی عرق کرده اند؟ اندکی پنجه هایتانرا تکان بدهید، چه احساسی دارید؟….

حالا…. که این تجربیات را داشتید راجع به خودتان چه چیزی را مشاهده کردید؟ آیا متوجه شدید که احتمالاً حجم زیادی از فضای مغزتان از اشغال نگرانی آزاد شده؟

انجام این تمرین برای نخستین بار ممکن است اندکی عجیب باشد، ولی همه چیز بستگی دارد به افزایش وتکرار هوشیاری تان برجریان تنفس، رابطه بدن با محیط اطراف که در لحظه کنونی واقع می شوند؛ اتفاقات و چیزهایی که در شرایط معموله، بندرت به آنها توجه داریم و انجام میدهیم.

اینها کارهایی هستند که مستلزم تمرین زیاد میباشند، با یکی دوبار نمیتوانید منتظر تغییر محسوس بود، با تمرین بیشتر متوجه خواهید شد که تمرکز نمودن برلحظه کنونی، اجازه میدهید نگرانی ها به ذهن شما وارد شده و بدون باقی گذاشتن هیچ تاثیرمنفی و بد، خارج شوند.

ادامه دارد….

یک راهبرد موثر معالجه نگرانی و اضطراب ، اجازه داده به آن است!(۱۴)

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!