درس هایی برای زندگی،حضور خودتان را حفظ کنید!(۷)

حضور خودتان را حفظ کنید

حضورشاد، راضی،خرسند و تسلیم شما، نمایش فضای طراوت وسادگیست.

به لحاظ فیزیکی، عاطفی و روحی قوی بنظرمی رسید،

درعین حال وانمود می کنید نیروی قویتری را ذخیره ساخته اید.

شما متواضع، هماهنگ و متعادل هستید.

شما اگربه استراحت فرمان میدهید، با اعتماد بنفس، مجاب می سازید

آرام باشید.

تعمق کنید.

هشدارها را  خوب احساس کنید.

سرتان را بالا بگیرید و شانه هایتانرا راست نگهدارید.

به جلو چشم بیاندازید.

نفس عمیق بکشید.

با صدای ملایم، به سبکی متفکرانه، صحبت کنید.

بندرت در میان کلام، وقفه درست کنید.

چشمان شما پیام دوستی میدهند.

سلوک و حرکت شما آبرومندانه و باوقاراست.

اجازه میدهید لبخندتان ازذهن شروع شود و به لب هایتان ختم شود

هم سبک تان را  و هم طبقه تانرا به نمایش بگذارید.

ابتدا احساسات را قطعی وتثبیت کنید.

این خصلت ها را نتیجه ماهیت نیک و مقاومت جسورانه، خود به حساب آورید.

درنگ کنیدوطعم شیرین لحظه اکنون را بچشید.

کارتانرا شروع کنید.

 

 

احساسات را بکار گیرید

وقتی که احساس میکنید برای انجام کاری سرحال هستید، تردید نکنید، وقت را از دست ندهید، شروع کنید.

اگراحساس خوشحالی میکنید، لبخند بزنید، درست مثل زمانی که غمگین هستید، بدون کنترل ارادی اشک می ریزید.

اگر احساس شهامت وجرات به شما دست داد، دست بکارشوید.

اگرچیزخوبی بدست تان رسید، آنرا تعارف کنید.

اگر طنز خوبی یاد گرفتید، آنرا به دیگران تعریف کنید.

اگر احساس بخشندگی میکنید، دست نیازمندی را بگیرید.

اگر میخواهید ثروتمند شوید، پس انداز کنید وسرمایه گذاری را فراموش نکنید.

اگرکسی به کمک شما نیازمند است، او را از کلام دلگرم کننده و دستان قوی خود محروم نکنید.

اگر حرفی زدید، روی حرف خود بایستید.

اگر میخواهید چیز بهتری تولید کنید، نظر خواهی از دیگران را فراموش نکنید.

به جذابیت خود ارج بگذارید

کسی که پیرو درس های زندگی باشد، میتوانید فردی فرمند یا کاریزما، با جذابیت فوق العاده بشود. بدین ترتیب دانشجویان طالب آموختن از شما خواهند بود،

کارفرمایتان سطح شغلی شما را ارتقاء میبخشد.

بانک ها بعنوان مشتری خوش حساب و متعهد آسانتر تسهیلات در اختیار شما قرار میدهند. مصرف کنندگان خواهان استفاده از محصولات وخدمات شما خواهند بود.

افسون شما فقط در دوری گزیدن ناب ازخودپسندیست.

دوری ازخود پسندی به منظور یاری رساندن برای دیگران تا به اهداف نیک شان برسند.

خواه هدف آنها کسب کمربند مشکی درکاراته باشد یا خرید یک ماشین.

کاریزما شدن نقاشی کردن ظاهر وتظاهر ریاکارانه نیست.

ظرفیت وقابلیتی انسانی است که از باطن هرذات پاک و گوهر ناب به بیرون می طراود.

درست کردار باشید،

خودتان باشید و با پذیرش این طرز تفکرخواهید دید چگونه مورد محبت و لطف دیگران قرار میگیرید.

 

ادامه دارد….

درس هایی برای زندگی: به چیزهای اندکی دل ببندید!(۷)

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!