درس هایی برای زندگی: قاطع باشید(۹)

 

قاطع باشید

منتظرنباشید برای انجام کارصحیح کسی به شما اجازه بدهد.

مصصم باشید،پیش قدمی نمائید وبا درنظرگرفتن واقعیت ها رهسپارشوید.

وقت را ازدست ندهید،اکنون شروع کنید.

اگروقت نوشتن وفرستادن نامه ای به دوست بیمارخود را ندارید،کارت بفرستید، فاکس یا پیام کوتاه بزنید.

اگرشما نمی توانید مادرتان را ملاقات نمایید، زنگ بزنید.

هدیه ای را که دوست تان علاقمند به آن است،هرکجا دیدید،بخرید وبه دوست تان هدیه کنید.
اگر نمی توانید ۹۰ دقیقه دراستادیوم یا باشگاه فعالیت کنید،۴۰ دقیقه آنجا بمانید.
ازانجام برخی کارها بدلیل اینکه دقیقاً  مطابق برنامه ریزی اولیه پیش نمی رود، دست نکشید.
جسور باشید و به انجام برخی کارها عادت نمایید.

دقایقی با فرزندتان درخانه سپری کنید.

صبح را با پرداخت صدقه آغاز کنید.

یادمان باشد انجام کارهای کوچک بطور مستمر در بلند مدت میتواند حامل نتایج مثبت ودرخور توجهی باشد.

حالا که حضور ذهن دارید کار را شروع کنید.

یادمان  باشد با اصول کنش در زندگی به کمال دست نمی یابیم.

درانجام هرکنشی بایددقیق باشید.

خاطرمان باشد برای رسیدن به موفقیت،چیزی بیش از نیّت خوب ونیک ضروریست.

نیّت خیرتان را چاشنی عمل متهورانه وهوشمندانه بسازید.

هم اکنون دست بکارشوید.

 

 

جنگاورباشید

در وفاداری، نیرومندی، تصمیم گیری، سلوک، ابتکارعمل، پایداری، شجاعت وقدرت اراده مستحکم وجنگاور باشید. در متانت، شفقت، و اعتماد بنفس مهربان ودرعین حال جنگاور باشید.

فردجنگنجو برای گام برداشتن به جلو مکرراً  فراخوانده می شود،و هنگام لزوم با خوشحالی کامل، به عقب گام برمیدارد. جنگاوران در زندگی روزمره ومیدان رزم حضوردارند.

دیگران ممکن است گستاخانه، خودخواهانه و با نفرت نسبت به شماواکنش نشان بدهند،  درهرحال مودب و فروتن باشید. به کسانی که شما کمک می کنید ممکن است آه وناله سردهندوهیچ تشکری وتقدیری بعمل نیاورند، اما شما درکمک ویاری خود به دیگران کوتاهی نکنید. کلمات دوستانه شما ممکن است موردتمسخر قرار گیرد و به چالش کشیده شود، اما همچنان به صحبت خود ادامه دهید.

موفقیت میتواند با خطاها ونومیدیهای بسیاری توام باشد. درهرحالت موفقیت را دنبال کنید.

هدایای شما ممکن است خیلی کوچک وبی اهمیت بنظربرسند. به هرطریقی شده هدیه را بدهید. فردجنگجو یک انسان مسلط به امور است،درهرشرایط آماده اصلاح وبهبودشیوه های خدمت به دیگران باشید.

تجسم درستی وکمال باشید.

شما بعنوان فرد تابع اصول زندگی و سرشت اصیل تان، انسانی سربلند، مستحکم، صمیمی، سخی وکامیاب هستید.

پایداری و پایبندی شما به اصول درس های زندگی، باعث می شود تا همه درجستجوی مشاوره باشما باشند، آنها وابسته شما خواهند بود.

به هدف خودتان ایمان واعتقاد داشته باشید.

بدانید به چه خاطرمبارزه میکنید واززندگی چی می خواهید.

برروی اصول اعتقادی خود مستحکم باشید، یعنی به ارزشهای اخلاقی تان اجازه میدهید تا راهنمای تصمیم گیریهای شما باشند.

کمالجویی فراترازمنفعت شخصی وگامیست بسوی شجاعت اخلاقی.

دروغ گویی فقط منجر به دروغ بیشترمیشود.

برسروعده های خود متعهد باشید.

تعهدات خود را اجرا کنید.

مردم میخواهند بدانند شما تاکجا ایستادگی میکنید و چرا ایستادگی میکنید.

مردم انتظاردرستگاری وصداقت را دارند، واز ریاکاری متنفرند.

بطورشفاف درباره واقعیت ها صحبت کنید.

مطمئن باشید کلمات شما همتای کردارتان باشند.

آنچه را که می گویید انجام دهید و ساخته هایتانرا باورکردنی کنید.

با کلماتی محکمتر ازاین «من به شما قول میدهم» نمی توانید صحبت کنید.

 

 

شما کانون کیهان هستید

ممکن است در رزمگاه زندگی آسیب ببینید، اما همه اینها گذاراست.

ابتدا به فکرتامین نیازهای خودباشیدوبعدخانواده،دوستان، همسایه ها و همقطاران.

به اجتماعات بزرگتر قدم بگذارید.

اجازه ندهید مشغولیت دنیوی خانواده شما را به فراموشی سپارد.

اجازه ندهید دیگران شما را تحت فشاریا مورد حمله قرار بدهند بطوریکه قبل از تصمیم گیری درمورد صحت و سقم کاری، دست به آن کار بزنید.

مهمترین کار برای یک پدر این میتواند باشد که برای فرزندش کاری بکند تا مادرش را دوست بدارد.

شما بخش بسیارکوچکی ازطرح اشیاء باشکوه هستید.

شما درجهان یگانه ومنحصر بفرد هستید.

شما همه چیز و هیچ چیز نیستید.

سکوت اختیار کنید،

تعادل و هوشیاری خود را حفظ کنید.

تا خداوند خودش را به شما نشان بدهد.

 

صبح نزدیک است، خاموش کم خروش

من همی کوشم پی تو،تومکوش

حضرت مولانا

 

ادامه دارد…

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!