درس هایی برای زندگی:از افراد منفی نگر دوری کنید(۱۳)

ازافراد منفی نگر دوری کنید

ازافراد منفی نگر دوری کنید

شما فقط یک بارحق زیستن دراین دنیا را دارید.

شما میخواهید خوش بخت باشید و زندگی خودتانرا معنی دار بسازید.

وقت زیادی برای تلف کردن بوسیله افراد منفی نگرندارید.

آنها انرژی شما را تخلیه میکنند.

هنگامیکه آنها دنبال شنونده راغب هستند، و وقتی او را یافتند مایل نیستند ازاو دست بردارند.

آنها ممکن است نگرانی های توجیه پذیری داشته باشند، اما دراغلب موارد در موضوعات جزئی و خرد وارد می شوند.

آنها سرزنش میکنند و درجستجوی دستاویز هستند.

آنها غالباً منفی نگرند چون کنترل خوشبختی شانرا به دیگران واگذارکرده اند، دیگرانی چون رئیس و کارفرما، همسایه، بچه، سیاستمدارن، خط ومشی ها و دستگاهها.

با درایت و هوشمندی سعی کنید افراد منفی نگررا، دلگرم سازید.

وبالاخره اینکه، زندگی خودتانرا بخاطرمشکلات دیگران قربانی نکنید.

 

 خود را شاداب و سرزنده نگهدار

 

خود را شاداب و سرزنده نگهدار

برای موفقیت جسمی و روحی مهیا باش

شما میتوانید شنا کنید، بدوید، دوچرخه سواری کنید،…

میتوانید دنبال قدم زدن باشید

با انتخاب سکون و بی تحرکی برای درامان ماندن از آسیب، فقط موجب استرس و فرسودگی می شوید

اگرمیخواهید وزن کم کنید و لاغرشوید، باید آماده ازدست دادن کالری بیشترباشید بجای بدست آوردن آن

هم اکنون شروع کنید

اگرمیخواهید سالمترباشید، دربرنامه تغذیه خود میوه ها وسبزیجات بیشتری بگنجانید

هرچقدر میتوانید آب بنوشید

اگرمیخواهید قلب قوی داشته باشید، بیست دقیقه درهر روز را به ورزش های قوی اختصاص دهید

اگرمیخواهید برازنده و ستبربنظربرسید، سه باردرهفته و هر بار سی دقیقه با وزنه کارکنید

شما برای حفظ سلامت اندام  به ساز و برگهای خیالی سالن های ورزشی نیاز ندارید

صرف وقت زیاد هم لازم نیست

تنها کار اصلی شما شروع کردن است و

ادامه دادن آهسته و آرام این راه

 

هرجا که هستید، به بدن خود استراحت بدهید

هرجا که هستید، به بدن خود استراحت بدهید

درارتباطات شخصی تان، گشاده دستی وروشنگری را حفظ کنید.

استرس را ازخود دور سازید.

به عصبی بودن وسنگدل درروابط، بندرت نیازاست.

اساساً از طریق «استدلال خاموش» و «صدای آرام» تربیت صورت میگیرد.

بیشترحرکات جسمانی سست، سبک، سیال، چابک و منعطف خواهند بود تا شدید، دشوار، سخت و صلب.

تنفس عمیق و آهسته، تشویش واضطراب را  آرام می سازد، ضربان قلب را کاهش میدهد و تمرکزذهنی را فراهم می سازد.

ماساژ،مشت ومال، حمام بخار، سونا و گردش آب دربدن نیزبرای استراحت عضلات شما، مهم و یاری کننده است.

مطمئن شوید که در طول شبانه روز ۶ تا ۸ ساعت خواب شبانه داشته باشید تا هنگام صبح نیروی جوانی را برای زندگی به همراه داشته باشید.

هروقت فرصت کردید، شروع کنید به شمارش یکصد مورد «تنفس عمیق».

تنفس عمیق باعث می شود که از طریق استنشاق هوای تازه یا اکسیژن، و نفوذ آن درتمامی بافت های درونی بدن تان، وخروج آرام و تدریجی گازناشی از متابولیسم سلولها، زمینه بسیاری از بیماریهای جسمی و اختلالات روانی از بین برود.

حالا وقتش رسیده که عضلات خود را درحالت کاملاً  شل و رها قرار دهید و استرس را از عضلات اندام های مختلف بردارید و آماده شوید برای یک تنفس عمیق نشاط بخش.

 

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!