خود کشی راه حل افسردگی نیست!(۶)

در ادامه بحث «گام هایی به سوی شناخت و درمان افسردگی»-بخش ششم

depression-78245876347523874987

 

گام پانزدهم:

دیگرانواع افسردگی

 

علاوه برسه مورد افسردگی بحث شده(افسردگی اساسی، افسردگی درجه کم مزمن یاافسرده خویی و شیدایی) برخی انواع دیگر ازافسردگی نیز وجود دارند که عبارتند از:

اختلال عاطفی موسمی(SAD)

این نوع افسردگی بنظر می رسد به کاهش طول روز یا ساعت های روشن درطول زمستان مربوط میشود. معالجه آن  میتواند ساده باشد؛ با نصب  لامپ های فلورسنت تمام اسپکتروم (با طیف های نوری کامل)درمنازل و محیطهای کار، میتوان ازاین افسردگی کاست.

افسردگی پس از زایمان

بین پنجاه تا هفتاد وپنج درصد تمام زنان، پس اززایمان، دچار«اندوه پس از زایمان» می شوند. ازمیان ده زن تجربه کننده این نوع اندوه، یک نفربه افسردگی پس از وضع حمل پیشرفته دچارمیشود. یعنی حدود پنج تا هفت ونیم درصد کل مادران تازه افسرده، نیازمند معالجه هستند. بنظرمیرسد افسردگی پس از وضع حمل ناشی از تغییرات هورمونی، روانشناختی، وازجمله مواردآسیب پذیری عاطفی این دوره باشد. اگراین «اندوه یا به تعبیری افسردگی پس از وضع حمل نرمال» بطور خاصی، طاقت فرسا و تحمل ناپذیر بشود، یا بیش ازچند هفته تداوم داشته باشد، لازم است با پزشک متخصص تماس بگیرید.

 

افسردگی بیقاعده یا غیرمعمول

بیقاعده گی درقالب افسردگی نوعی نمی گنجد،نشانه هایی داردکه ظاهراً ضدآنچیزیست که  زمانی تصورمیشد، افسردگی نوعی باشد.

فراترازکم خوابیست، چون افراد زیاد می خوابند؛

فراتر ازکاهش وزن است؛ چون افزایش پیدا میکنند؛

فراترازکاهش انرژییست، چون هیجانی و بیش فعال هستند.

بعلاوه، افراد دارای افسردگی بیقاعده، نسبت به ترد شدن حساسیت  بیش از اندازه دارند.

 

افسردگی مضاعف

در این حالت برخی اشخاص دارای افسردگی درجه اندک مزمن (افسرده خو)به افرادی با افسردگی اساسی هم گرفتار می شوند. همانطور که قبلاً متوجه شدیم، افسردگی های مزمن میتوانند برای چندین سال دوام بیآورند، حتی چندین دهه. افسردگی اساسی ازیک شروع، میانه وپایانی برخوردار است. درمدت زمانیکه شخص افسردگی مزمن و نیز افسردگی اساسی دارد، گرفتارافسردگی مضاعف میشود.

لطفاً ازاین فهرست ومطالب مختصر را برای طبقه بندی یا تشخیص افسردی خود و دیگران استفاده نکنید. این مطالب صرفاً به ارائه ایده ای از دامنه و واریته ، بیماری افسردگی می پردازد. فقط یک روان درمانگریا پزشک متخصص میتواند نوع افسردگی شما را با استفاده ازنشانه ها بخوبی تشخیص دهد تا بتواند به عامل افسردگی تان شناخت حاصل نماید.

 

«روزها چقدرسنگین  هستند. آتشی نیست که بتوانم خودم را گرم کنم،خورشیدی نیست که برمن بتابد. همه چیز پوچ و بی ارزش است.همه چیزسردوبیرحم است. وحتی ستاره های عزیزومورد علاقه ام، مرا با پریشان حالی واندوه می نگرند.»

شرمن هیس استپنوولف

 

depression-78245876347523874935

 

گام شانزدهم :

درتصمیمات اساسی  با صبر و تامل عمل کن، چونکه افسردگی ادراک انسان را دچار تغییر می سازد

 

فهم این نکته فوق العاده مهم است که بدانیم: درهنگام افسردگی، قادرنیستیم بدرستی وبدقت جهان یا خودمانرا درک کنیم.

بنابراین، ارزیابی ها، قضاوتها، و تصمیم گیریهای ما میتواند نادرست و خطا باشد.

اگرفکرمیکنید که ممکن است افسرده باشید، تصمیم گیری اساسی وجدی شما باید به کسب شناخت ازافسرده بودن یا نبودن تان منوط شود.

واگرمشخص شد افسرده اید،فرایند معالجه راشروع کنید. تصمیمات اساسی را میتوانید تا شروع معالجه افسردگی به تاویق اندازید.

 

«فقط درآب های راکد اشیاء خودشانرا شفاف وبدون ابهام نشان میدهند.

فقط درذهن آرام، فهم ازجهان کافی و بسنده خواهد بود.»

هانس هارگولیس

 

 

 

depression-78245876347523874988

گام هفدهم:

خودکشی راه حل افسردگی نیست!

 

دربین افراد ملول ودلمرده داشتن تفکرات و احساسات خودکشی بسیارعمومیت دارد. چنین تفکرات واحساساتی، درواقع، نشانه افسردگی هستند.

بهرحال، بنابه دلایل روشن، بسیاراهمیت دارد مطابق تفکرات واحساسات خودکشی، رفتار نشود.

متاسفانه، پانزده درصد تمامی افراد افسرده، درنتیجه افسردگی مرتکب خودکشی می شوند. دو سوم همه خودکشیها نیز مستقیماً به افسردگی مرتبط هستند.

اگرفکرمیکنید همواره مطابق احساسات وتفکرات خودکشی رفتارمیکنید،بلافاصله باپزشک خانوادگی، دوست خوب، یا متخصصان مراقبت های بهداشت و سلامت جهت جلوگیری ازبحران تماس بگیرید.

با اورژانش نزدیک ترین بیمارستان تماس بگیرید، یاباشماره های تلفن امداد ونجات تماس گرفته و اعلام کنید، «من فکر خودکشی به سرم زده، لطفاً کمکم کنید»

همسو و همگام با معالجه افسردگی تان، زندگی شما هم بهبود می یابد؛ لذا احساس ارتکاب به خودکشی طولانی نخواهد بود.

بله، زندگی همچنان پستی و بلندیهای خودش را دارد، وشما نیزسهم منصفانه ای ازغم، خشم، اندوه، ترس، و همه عواطف ” دلتنگ کننده” را خواهید داشت. وبهرحال، نظربه اینکه  افسردگی التیام می یابد، لذا خودکشی بندرت تنها راه حل  مشکل بنظر میرسد.

خودکشی پاسخ واقعی به افسردگی نیست.

 

«یاس ونومیدی ازطریق ساکن شدن در روح وروان انسان، بعلت برخی خسران ها وزیان ها با برخی اذهان ضعیف وسست به بازی فریب مشغول می شود. درست مانند این است که با دردومحنت درمحبس شیطانی گرفتارشده باشی که بشدت داغ گشته و هیچ وزش بادی برای چرخاندن این پاتیل و هیچ راه گریزی ازاین حبس خفه کننده وجود ندارد، وکاملاً طبیعی است که درچنین وضعی شخص قربانی بطور لاینقطع به فراموشی بیاندیشد.»

ویلیام استرون

 

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!