حمله پانیک بدلیل «استدلال عاطفی»(۱۷)

در ادامه الگوهای تفکر بی فایده از مدل پنجم معالجه حمله پانیک

طرزتفکربی فایده: استدلال عاطفی، یا استدلال براساس احساس و هیجان

استدلال هیجانی یعنی استدلال نه براساس منطق، بلکه براساس هیجان. در این نوع طرزتفکر فرض براین است که احساسات منفی من ضرورتاً منعکس کننده عین واقعیت هستند.

این نیز یک نوع سبک تفکرغیرمفید است که دیدگاه شما از موقعیت ها، خودتان، یا دیگران  براساس احساسات شما قرار دارد:«از سوار شدن در هواپیما وحشت دارم، حتما پرواز با هواپیما بسیار خطرناک است».«خشمگین هستم،معلوم می شود که با من منصفانه برخورد نشده است»،« احساس می کنم کودن هستم، پس واقعا کودن هستم».

افرادی که چنین افکاری دارند، استدلال های ذهنی– عاطفی خود را برابر با واقعیت میگیرند. جمله« بد نگوییم به مهتاب، اگرتب داریم»، نشانگر مفهوم مذکور است. فرد بیماری که تب کرده است احساس می کند هوای اطاق بسیار گرم است و تقاضا می کند که در و پنجره اطاق را باز کنند .

یعنی چون احساس می کند اطاق گرم است، پس نتیجه می گیرد که اطاق واقعا گرم است( احساس گرما دلیل گرم بودن اطاق است). ولی وقتی توضیح اطرافیان را می شنود که اتاق گرم نیست( آزمایش احساس)، می پذیرید که مشکل از خود وی است و« احساس او مساوی با واقعیت نیست».

اگرشما نیز در مواردی اینطور فکر کرده اید، احتمال دارد که ازاستدلال عاطفی استفاده میکنید. دراینصورت، ما عواطف مانرا بعنوان گواه یا شاهدی بر حقیقی بودن آن،  بکار می بریم.

بعنوان مثال، ممکن است درهنگام قدم زدن درخیابان فکرکنید، «احساس دلشوره و اضطراب دارم، فکرمیکنم اتفاق بدی میخواد بیفته»،یا «خیلی گرفته وبی حالم و بی رمقم، این روحیه بدترین شرایط برای کار کردن است».

درواقع منطق این استدلال اینگونه است که قبل از سعی و کوشش برای کشف شاهد و مدرکی واقعی بخودمان می گوییم،« من احساس میکنم، پس وجود دارد».

ممکن است هیچ شاهد دیگری درتایید این فکرنباشدکه اتفاق خطرناکی میتواند بیفتد، یا اینکه افسرده حالی بدترین وضعیت روحی برای کارکردن است،ولی تنها شاهد شما که احساس تان باشد، را ملاک واقعیت گرفته اید.

استدلال احساسی نقش مهمی در حمله پانیک بازی میکند. چون فردی که دچار چنین اختلالی می باشد، هرگونه احساس بد و ناخوشایند را علامت حمله پانیک تلقی میکند و در نتیجه اینگونه احساسات اولیه او شدت بیشتری می یابند.

با افزایش هیجانات ثانوی، شخص نسبت به احساس اولیه خود بیشتر باور میکند و به این ترتیب موتور محرک حمله عصبی را خودش روشن می سازد.

تمرین:

آیا میتوانید موقعیت هایی را بخاطربیاورید که از طرزتفکر استدلال عاطفی  استفاده کردید؟ چه جورافکاری در ذهن تان جریان داشت؟ بدنبال این فکر چه نوع احساساتی را تجربه کردید؟
 

 

 

 

 

ادامه دارد….

تاثیر«طرزتفکر برچسب زدن» روی حمله پانیک(۱۶)

 

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!