جسارت ورزی شما چطوریست؟-بخش چهارم

assertive-524387523875804324

جسارت ورزی شما چطوریست؟
فهمیدن اینکه وضعیت رفتار جسورانه ما چطوریست، کار دشواری می باشد. در برخی موقعیت ها ممکن است قابلیت جسور بودن را خیلی خوب احساس کنیم ولی در مواقع دیگراحتمالاً بطور واقعی از کیفیت احساس و تفکر مان مطلع نباشیم و از خودمان دلسرد و نومید شویم.

تمرینی که ارائه می شود کمک میکند تا نحوه جسارت خود را مشخص سازید. این تمرین کمک خواهد کرد تا درموقعیت ها و شرایطی که علاقمندید جسورانه رفتار کنید، به این خواسته خود عمل کنید.
بنابراین فهرستی از موقعیت های متفاوتی را برای شما فراهم کرده ایم که مستلزم جسارت می باشد.

در راس آن گروههای متفاوتی از آدم ها قرار دارند.

بطور مثال، برخی اشخاص ممکن است خیلی راحت تربه قویترها سلام وتعارف کنند و در این خانه خودشان را صفر بدهند، ولی از سلام کردن به صاحب منصبان قدرت همچون رئیس شرکت شان،  دچارمشکل باشند و از اینرو درجه این خانه ۴ می باشد.
تمرین:  درجه بندی جسارت شما در موقعیت های متفاوت

 

assertive-524387523875804322
هر خانه را با اعداد بین۰ تا ۵ پر کنید. درجه۰ بمعنای آن است که جسارت نمودن در آن حالت برای شما خیلی راحت و ساده است. درجه ۵ بمعنای آن است که شما نمیتوانید  ابداً در این موقعیت جسارت بخرج بدهید.

یک نسخه یا کپی از پاسخ خودتان به این تمرین را حتماً نگهداری کنید تا هنگامی که در مدل ۱۰ وقتی نقشه مربوط به جسارت خودتان را می کشید، بتوانید میزان جسارت فعلی تان را با میزان جسارتی که پس ازسپری کردن برنامه ها و تمرینات،بدست آورده اید، مقایسه کنید.

خلاصه مطالب مربوط به مدل نخست شناخت و معالجه عدم جسارت:

رفتار جسورانه شیوه ای از ارتباط است که نیازها، عقاید وعواطف شما را بیان میکند درعینحال که به حقوق دیگران احترام می گذارید. جسارت ورزی با رفتارهای تهاجمی وتجاوزگرانه علیه حقوق و منافع دیگران درتضاد است و نیز با رفتارهای انفعالی که در حق خودمان اجحاف و ستم روا می داریم و  تعرض میکنیم، کاملاً متفاوت است.
رفتار های منفعلانه  میتواند باعث ایجاد عزت نفس ضعیف بشوند.
همه ما موقع تولد انسان جسوری بدنیا می آییم ولی بعداً بواسطه تربیت خانوادگی و اجتماعی جسارت خود را از دست میدهیم و رفتارهای منفعلانه را پیش میگیریم. به احتمال زیاد محیط، خانواده و اجتماعی که در آن زندگی میکنیم جسارت ورزی را برای ما سخت می سازد.
گاهی اوقات باورها، عقاید و پیش فرض های ذهنی  بی فایده ای راجع به خودمان، دیگران و جهان در ذهن داریم که میتواند باعث بشوند پرورش رفتار جسورانه در ما سخت شود.

ادامه دارد…

چه چیزی جلوی رفتار جسورانه ما را میگیرد؟-بخش پنجم

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!