جان بخشیدن به زندگی بعد از یک فقدان!(۷)

🍀❤️گام نوزدهم:لمس کردن و بغل نمودن

❤️قدرت شفا بخش لمس کردن را نمیتوان ارزیابی نمود.

❤️اگر فردی پرسید،«چکارمیتوانم برایت بکنم؟» شاید تمام چیزی که شما نیاز داشته باشید گفتن این جمله است، «دستم را توی دستت نگهدار» یا «مرا درآغوش بگیر»

❤️بغل کردن سه بار در روز برای بقا لازم است، پنج بار برای سالم زیستن وهشت باریا بیشتر! برای رشد و تعالی.

❤️هنگامی که کسی برای درآغوش کشیدن وجود ندارد. خود را درآغوش بگیر.

❤️اکنون وقت بزرگیست برای ماساژ پرورنده.

❤️بیشترتماس شفا بخش میتواند نوازش صادقانه خودتان باشد. اگر بخشی از بدنتان آسیب دیده، آنرا لمس کنید و بگویید، «من پیش توام. دوستت دارم.»

❤️یک بار لمس کردن ده هزار مرتبه ارزشمند تر از حرف زدن است.

 

 

🌹😥گام بیستم : افراد درد کشیده مثل خود را پیداکن

🌹برخورداری ازپشتیبانی کسانی که میدانند برشما چی میگذرد، میتواند فوق العاده گرانبها باشد.

🌹دوستان شما ممکن است کسانی را بشناسند که فقدانی همانند شماداشته اند، ولی همچنان ازمیان طوفان غم واندوه بیرون آمده و اکنون زندگی میکنند.

🌹حتی گروههای انسان دوستانه وجود دارندکه به افراد دچار فقدان خدمت و یاری میکنند. در شهر و محله خود، سراغ اینجورگروهها را بگیر.

🌹کسانی که با وجود فقدانی همانند شما همچنان زنده اند و زندگی میکنند، میتوانند شما را حمایت وراهنمایی کنند و گواه براین حقیقت باشند که شما نیز زنده خواهید ماند.

 

دززندگی من نیکی و خوبی پرکشیده

اول شما وبه همراه شما

لذت و عشق وآزادی

وبعد رنگ ها ونواهای موسیقی و سبزی درختان.

 

🌟🌷گام بیست و یکم:راهنمای معقول را جستجو کنید

🌟فرزانگی سه عنصر دارد؛عشق،ثبات ومعرفت.این خصوصیات را در کسانی جویا باشید که راهنمایی آنانرا می پذیرید.

🌟افراد خردمند و فرزانه میتوانند به شما دراجرای برنامه  وظایف تان کمک کنند.

🌟شما میتوانید چنین افرادی را در محیط های مختلف دانشگاهی، ادارات، خانواده، یاگروههای یاری کننده دیگر بیابید.

🌟بهرحال آگاهی ازاندرزخیرخواهانه هرفردی متضمن یکسری دستورالعمل یا پیشنهاد توام با

باید
بهتراست شما
وقتش رسیده
فکرمیکنم باید شما… این کار را انجام دهید، همراه باشد.

 

🐈🍊گام بیست ودوم : خود را درمحاصره موجودات زنده قرار بده

🐈خودت را از زندگی جدا نساز

🐈به جمع خانواده ودوستان بچسب

🐈اگر جدا از جمع دوستان و خانواده قرار داری، سایرموجودات زنده را وارد زندگیت کن

🐈گل وگیاه تازه

🐈حیوان خانگی مثل سگ یا گربه

🐈تُنگ ماهی با تعدادی ماهی زیبا در داخل آن

🐈حتی یک دیس مملو از انواع میوه های تروتازه برای خوردن و تماشا کردن

ادامه دارد….

ترجمه بهمن ابراهیمی

جان بخشیدن به زندگی بعد از یک فقدان(۶)

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!