توجیه کردن یا عذر و بهانه تراشی برای تعلل ورزی- بخش دوم

توجیه کردن یا عذر و بهانه تراشی برای تعلل ورزی

?شما همیشه تعلل ورز نیستید

?تعلل ورزی کردن حتماً به این معنا نیست که شما ضرورتاً شخصی هستید که هرکاری را در زندگی تان به تعویق
می اندازید،

هرچند درمورد برخی افراد این وضعیت هم صدق  میکند.

 

procrastination-00675766544

 

?اما ازنظر ما کسی تعلل ورز به حساب می آید که در حوزه های بسیار متفاوتی از زندگی تعلل ورزی می کند.
برخی ازاین حوزه ها ممکن است  بسیار بدیهی و ملموس باشند مثلاً؛ در اجرای پروژه های کاری و مطالعاتی وتحصیلی که بعهده اش گذشته شده است.

? اما تشخیص مابقی حوزه های تعلل ورزی احتمالاً به اندکی دقت و باریک بینی نیاز دارد، مثلاً  تعلل ورزی در چکاب پزشکی، تعلل ورزی درتغییر عادت های غذایی ناسالم، یا  تعلل ورزی در انجام تمرینات ورزشی مرتب، و غیره

 

✅بطورواقعی هر وظیفه ای که ما نیازاست کامل بسازیم یا بهترنمائیم، هر مشکلی که لازم است حل شود یا هرهدفی که میخواستیم به آن دست بیابیم، میتواند  موضوع تعلل ورزی واقع شود.

 

✅ برای بسیاری ازافراد، جنبه های خاصی از زندگی میتواند در راس هرم تعلل ورزی قرارگیرد و در واقع حوزه های خاص تعلل ورزی های ایشان به حساب آید.

 

?عذر و بهانه تراشی برای تعلل ورزی

وقتی تصمیم می گیرید و انتخاب می کنید که بجای وظیفه اصلی و مهم زندگی تان که در قبال آن تعهد و مسئولیت دارید، کار دیگری را انجام بدهید که جزو الویت های شما نیست و شاید یک امر تفریحی به حساب می آید، درصورت متوجه شدن این قضیه ممکن است دچار احساس ناخوشایند و ناراحت کننده ای بشوید؛ یعنی یک جور احساس پشیمانی و احساس گناه به شما دست بدهد.

اگر وظایفی را که حائز اهمیت می باشند را به عقب ییاندازیم و انجام ندهیم دچار احساس شرمندگی و گناه می شویم.

برای اینکه بتوانیم بار احساسی و عاطفی این گناه و شرمندگی را کمتر بسازیم و دچارعواطف ناراحت کننده بدتری نشویم، اغلب به اشکال مختلف تعلل ورزی خود را با عذر وبهانه آوردن توجیه میکنیم.

توجیه یعنی اینکه رفتارها وکارهایی که از روی تعلل ورزی انجام داده ایم را عقلانی و منطقی جلوه میدهیم و سعی میکنیم بخودمان و دیگران القاء کنیم که به  عقب انداختن آن وظیفه یا هدف، اقدام درستی بوده است.

عذروبهانه تراشی عمدتاً کار ذهنی است یعنی یک جور داستان سرایی ذهنی به حساب می آید و ارتباطی با واقعیت ندارد. لذا وقتی که مشغول حرف زدن با خود هستید، تعلل ورزی را یک جور اقدام ضروری و ذاتاً منطقی به خورد خودتان میدهید!

در اینجا از شما میخواهم یک بار دیگر دفتر یاد داشت خود را بر دارید و هرنوع عذرو بهانه ای را که در طول هفته تراشیده اید و بخودتان یا دیگران القا کرده اید تا  تعلل ورزی را  کار درست و سنجیده نشان بدهید، یاد داشت کنید.

 

procrastination

توجیه یعنی اینکه رفتارها وکارهایی که از روی تعلل ورزی انجام داده ایم را عقلانی و منطقی جلوه میدهیم

خلاصه آنچه که تاکنون آموختیم:

?تعلل ورزی کردن یک رفتار مشترک نوع بشر است و شباهتی به “تنبلی” ندارد.

?تعلل ورزی بدان معناست که بدون هیچ دلیل معتبری وظیفه یا هدفی را که بدان متعهد هستید به عقب بیاندازید یا به اتمام نرسانید، و درعوض یک کار کم اهمیت تر انجام دهید، علیرغم اینکه انجام ندادن هدف یا وظیفه اولیه با تبعات منفی همراه خواهد شد.

?تعلل ورزی مشکل آفرین میتواند از تعلل ورزیهای عمومی متمایز شود بخاطر نتایج و تبعات منفی که دنبال کردن اینگونه اعمال برایمان رقم می زند.

?تعلل ورزی میتواند در حوزه های مختلف زندگی فرد بروز کند؛ یعنی وظایف و اهدافی که شخص درحوزه های  کاری، امور منزل، امورتحصیل، سلامتی، امور مالی، روابط اجتماعی، روابط خانوادگی و خویشاوند، روابط صمیمی و عاشقانه، رشد و پیشرفت شخصی، و تصمیم گیریهای مهم زندگی.

?فعالیت های تعلل ورزانه کارهایی هستند که شما با انحراف و یا جایگزین وظیفه یا هدف کلیدی می سازیدکه کامل ساختن و به سرانجام رساندن آن، برای زندگی و آینده تان ضروری می باشد. این کارها میتواند شامل وقت گذرانی در فعالیت های لذتبخش، وظایف کم اهمیت تر، امور اجتماعی، تخیلات و خیالپردازیها باشند.

?برای رهایی یا گریز از احساس گناه بخاطر تعلل ورزی، اغلب اوقات ما تعلل ورزی خود را توجیه میکنیم یا بهانه تراشی میکنیم تا کنار گذاشتن وظیفه و هدف را انتخابی درست و قابل تایید نشان بدهیم. این بهانه تراشی ها اغلب مشعر برآن است که برخی شرایط و موقعیت ها آنرا بوجود می آورند، و ما نسبت به اوقات دیگر بهتر و راحت تر وظیفه مانرا ترک میکنیم.

ادامه دارد…

 شناخت و معالجه تعلل ورزی-بخش نخست

 

قواعد ومقرراتی که علت بوجود آمدن تعلل ورزی می شوند- بخش سوم

ترجمه بهمن ابراهیمی

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!