تمرینی برای پرورش تفکر جسورانه!(۱۰)

assertive-524387523875019

دفتر ثبت تفکرات برای پرورش تفکر جسورانه

هیچ کس نمی تواند تفکرات خودش را فقط در درون ذهنش تغییربدهد چون یادآوری همه اطلاعات سخت است و موجب اغتشاش و سردرگمی می شود. بهترین شیوه نوشتن افکار خود روی کاغذاست. برای اینکه به شما کمک کنیم تا این فرایند را درست اجرا کنید لازم است دفتر ثبت تفکر برای افکار کمرویی و خجالتی درست بکنید.(کاربرگ مخصوص آنرا در مدل سوم مشاهده کنید)

نمونه ای را درست کرده ایم تا پرسش هایی را که شما نیاز خواهید داشت برای سئوال کردن ازخودتان درجهت دست یابی به تفکر متعادل تر، در آن بگنجانید. سپس یک جدول خالی نیز فراهم کرده ایم تا مورد مخصوص خودتان را در آن بنویسید.

دفتر ثبت تفکر از شما میخواهد تا تفکر کم رویی و محجوبی را درخودتان شناسایی  کنید. درجهت انجام این کار نخست لازم است موقعیتی را که شما در آن واقع شده اید را شناسایی کنید.

در مثال زیر موقعیت می تواند بصورت زیر توصیف شود: ” از دوستم خواستم که بریم برای خرید و او جواب داد، نه”. در توصیف یک موقعیت، راجع به چیزی که واقع شده، طوری گزارش بدهید که  گویا یک دوربین فیلمبرداری ازصحنه فیلم گرفته باشد.

این موضوع اهمیت زیادی دارد که شما فقط روی واقعیت ها تمرکز کنید و نباید به تفسیر کردن یا قضاوت نمودن راجع به آنچه که در صحنه واقع می شود، بپردازید.

بطور مثال، نگویید: “دوستم به من بی احترامی و گستاخی کرد” چون این یک فرضیه و یک تفسیراست و شما هنوزهیچ شاهدومدرکی در تایید این نظرتان ندارید.

بعداً شما نیاز دارید عواطف تان را درآن موقعیت شناسایی کنید، یعنی، چه احساسی در آن وضعیت داشتید.به این منظورازخودتان بپرسید:

 

الان چه احساسی دارم؟

احساس من از چه شدتی برخوردار است؟(درجه شدت را بین ۰- ۱۰۰ درنظر بگیرید)

در مثال زیرشخصی احساس جریحه دار شدن و دلخور بودن را دارد. هر فردی برای هرکدام از عواطف خود نمره ای را میدهد؛

درمرحله بعد رفتار و نشانه های جسمانی را که تجربه کردید شناسایی کنید. ازخودتان بپرسید:

دست به چه کاری زدم؟

در بدنم چه احساسی داشتم؟

در مرحله بعد لازم است افکار را در آن موقعیت شناسایی کنید.این افکارمیتواند به شکل فرضیه، تفسیر، باور، ارزش ها و غیره را ظاهر شود.گاهی اوقات ممکن است شکل تصورات یا تصاویر را داشته بگیرند. ازخودتان سئوال کنید:

به چه چیزی مشغول فکر کردن بودم؟

چه چیزی در سرم میگذشت؟

assertive-524387523875804325

چند نمونه از این افکار:

 • درحالیکه اصلاً دلم نمیخواست به فروشگاه بروم، به او جواب “بله” دادم.
 • بخاطر اینکه او نیز به من جواب بله داده بود
 • جواب رد دادن گستاخی، احمقانه و بی ملاحظگی است.
 • شاید مرا دوست نداشته باشد.

سپس لازم است که نیرومندی یا شدت این افکار خود را درجه بندی کنید یا نمره بدهید.

نمره صفر بدان معناست که شما هرگز آنرا باور ندارید و نمره ۱۰۰  کاملاً قبول دارید. وقتی که این بخش از دفترثبت تفکررا یادداشت کردید،وارد بخش مباحثه و مجادله می شوید.

پرسش هایی که در این زمینه میتوانید مطرح کنید:

 • آیا به شیوه انفعالی، طلبکارانه و مدعی یا پرخاشگرانه و سلطه جویانه فکر میکنم؟
 • آیا به شیوه انفعالی، طلبکارانه یا تهاجمی پاسخ دادم؟
 • برای این طرزتفکر شاهد و مدرکی وجود دارد؟
 • علیه این طرزتفکر چه شاهد و مدرکی وجود دارد؟
 • آیا نسبت به حقوق دوستانم بی توجهی نشان میدهم و آنها نیز درحق من همینطورعمل میکنند؟
 • دراین موقعیت چه چیزی دیگری را میتوانم ببینم؟
 • آیا تفسیردیگری هم ازآنچه اتفاق افتاد وجود دارد؟

هدف اصلی وپشتیبان این نوع پرسشگری ازخویشتن رسیدن به یک شیوه تفکرورفتارمتعادل ومثبت می باشد. ازخودتان بپرسید:

آیا شیوه تفکروپاسخ دادن مثبت و سازنده تری میتواند وجود داشته باشد؟

ادامه دارد…

ترجمه بهمن ابراهیمی

 

ایجاد فرصت آزمایشی برای رفتارجسورانه!(۱۱)

چطوری میتوان بصورت جسورانه فکر کرد؟-بخش نهم

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!