تشخیص نشانه های مانیا در افراد دچار اختلال دو قطبی! (۱۴)

با ششمین مدل از مجموعه مباحث درمان اختلال دو قطبی میخواهیم به راهبردهای شناختی برای جلوگیری از مانیا بپردازیم. مانیا یا شیدایی به یکسری نشانه های کلی شروع می شود که در صورت توجه و شناسایی در مراحل نخستین میتواند مانع تشگیل کامل آن بشود و شخص را از آسیب های آن برحذر دارد.

هجوم تغییرات هایپومانیا میتواند اغلب تجربه لذتبخشی برای افرادی دارای اختلال دوقطبی همراه داشته باشد. تغییرات مثبت درروحیه شخص میتواند کاملاً دراماتیک و هیجانی باشد، واین اشخاص اغلب  اوقات احساس انرژی، هیجان، ومثبت اندیشی دارند.

البته گاهی اوقات مانیا وهایپومانیا با تند مزاجی شروع می شود، یا اینکه ترکیبی از احساسات دیسفوریا(episodes) ویوفوریا(euphoria) درمقدمه اپیزود مانیک، تجربه می شود.

برای کسانی که اپیزودهای ترکیبی را تجربه میکنند، تغییرات سریع میتواند درحد فاصل بین روحیه خوب، آشفتگی و تحریک پذیری شدید، واقع شود.

نشانه های مانیا، هایپومانیا، یا اپیزودهای ترکیبی همیشه بعدازچند روزتا چند هفته آشکار می شوند. اغلب مردم از الگوی رشد نشانه های مرضی شان آگاهی دارند، بعنوان مثال، هایپومانیا یا مانیا میتواند با نشانه ای مانند اینسومانیا(insomnia)آغاز شود، وبعد به نشانه های دیگرپیشرفت کند(مثل، علاقمندی جنسی فزاینده، احساس یوفوریا).

تغییرات در ماهیت افکاریا مشغولیت ذهنی به ایده های خاص، میتواند همچنین بخشی ازاین پیشرفت باشد.

برخی افراد یاد میگیرند تا این تغییرات را در تفکرشان تشخیص بدهند ومیتوانند بگویند،«بازهم سروکله اش پیدا شد. هر وقت روحیه شاد پیدا میکنم،  این طرزتفکر درمن شروع می شود»

این تشخیص میتواند گام تعیین کننده برای مداخله و پیشگیری اولیه برای جلوگیری از اپیزود مانیک کامل باشد. این تغییرات به شخص سیگنال میدهند که اپیزود مانیک درحال پیشرفت میباشد و لازم است برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت، کاری بکنند.

 

Image result for ‫مانیاو شیدایی‬‎

 

بزرگنمایی و مثبت گرایی فزاینده

هنگامی که افراد دچارمانیک یا هایپومانیک هستند، رایج ترین  نشانه مرضی یا سیمپتوم، افزایش غیرمعمول «مثبت نگری» نسبت به خود، آینده، و داشتن چشم اندازهای عالی و روشن  میباشد.

افراد دچارمانیک متوجه هستند که اغلب اوقات بطرز خاصی  «احساس خود- باوری» میکنند و به یک حس کلی تندرستی و نشاط دست یافته اند.

این حالات همیشه با یکسری باورهایی همراه است که آنها توانمندیهایشانرا بیش ازاندازه ارزیابی میکنند، یک نوع مثبت نگری که سبب می شود جهان را محیطی سراسر سازنده ویاری کننده ببینند، یا تبعات منفی رفتارشانرا خیلی ناچیزارزیابی کنند.

گاهی اوقات خود- باوری میتواند تا آنجائی پیش برود که شخص دچار توهم  بسیار پرآب و تاب میشود.

هنگامی که افراد دچار مانیک یا هایپو مانیک می شوند، صاحب منبعی از ایده های جدید ونو و نقشه ها و طراح هایی هستند که اغلب مواقع پتانسیل بالقوه برای برخورداری از موفقیت می باشد.

متاسفانه، هنگامی که افراد درگیر روحیه مانیک هستند، تفکیک و تمیز بین ایده های خوب با توهمات پرآب و تاب خیلی سخت است.

مطالب دیگری که اغلب اوقات در طول جریان مانیک اتفاق می افتد آن است که توانمندی شخص برای تمرکز کردن ودنبال کردن کامل نقشه ای  از قبل طراحی شده، خراب میشود (مخصوصاً هنگامی که بیش فعال هستندیا خواب کافی نداشته باشند).

همه این فاکتورها، رویهمرفته با برنامه ریزی ضعیف یا فقدان برنامه ریزی، میتواند حتی موجب شود بهترین ایده ها نیز به شکست منجرشوند.

درجریان مانیک یا اپیزود هایپومانیک، افراد فراموش میکنند که به موضوع تبعات و نتایج منفی بالقوه در رفتارهایشان فکر کنند و توجه داشته باشند.

گرایش تهاجمی برای انجام دادن کارها یا تصیم گیری بدون دقت کافی وعجولانه راجع به منافع ومضراتی که در هرانتخاب و تصمیمی نهفته است، بخشی از ویژگی مهم این دوره می باشد. همچنین ممکن است آنقدر مثبت گرا بشوند  که تبعات منفی بالقوه واحتمالی را اصلاً به حساب نیاورند.

برخی افراد ممکن است فکرکنند آنها صاحب نیروهای خاصی هستند، مخصوصاً درحوزه تعاملات شخصی و خلاقیت فردی. این باورها تاهنگامی پایداری و قوت دارند  که فقط روی حوادثی تمرکز شود که ظاهراً باورمذکور را تایید میکنند، واز جستجوی مدارک و شواهد متضاد، غفلت شود یا تعمدا پرهیز کنند.

 

Image result for ‫پارانویا‬‎

 

پارانویا

در اوایل رشد مانیا یا هایپومانیا، تفکر پارانویا نیزاغلب اتفاق می افتد، و ممکن است بصورت سوءظن نسبت به دیگران جلوه گر شود. این سوء ظن اغلب براساس رخدادهای کاملاً واقعی و پیشینه احساسات بدبینانه شخص درگیر تجربه مانیا، و هدف یا آماج پارانویای او، قرار دارد.

پارانویا اغلب با تمرکز برشاهد و مدرکی حفظ می شود که افکار پارانویایی را تایید و تصدیق میکند.

تعامل با شخص آماج بدلیل دخالت سوءظن، احتمالاً شدید بوده و شخص آماج  ممکن است به همین شیوه  با خصومت پاسخ بدهد. این واکنش شخص آماج، موجب تایید سوء ظن شخص پارانویا را فراهم می سازد.

 

سیالی فزاینده ایده ها

درجریان مانیا و هایپومانیا، اغلب سیلاب ایده ها وعلائق تازه به راه می افتد. افراد دارای نشانه ها یا سیمپتومهای  هایپومانیا در خصوص کیفیت به انجام رساندن تکالیف و وظایف در یک روز معین اغراق گویی کرده و مدت زمان اتمام این کارها اندک برآورد میکنند.

افزایش فعالیت ذهنی که توامان با کنش های مانیا میباشد، آنها را از دنبال کردن کاری که شروع کرده اند دور می سازد یا منحرف میکند، حتی فعالیت های تکمیلی را خیلی سخت تر و دشوارتر می سازد.

اشتباهات و خطاهای ذهنی در جریان مانیا

قضاوت اجتماعی  درجریان هایپومانیاآسیب می بیند و اکثر مواقع درهنگام اپیزودهای مانیک کاملاً تخریب میشود.

افراد دارای اختلال دوقطبی درتعامل با دیگران، اغلب حس خود- آگاهی ضعیفی را تجربه میکنند. ممکن است کارهای غیر معمول انجام دهند یا برزبان جاری سازند، یا اینکه ازتوجه و درک تاثیر و صدمه سخنان یا اعمالشان بردیگران، قاصرباشند.

در مطلب بعد، برخی راهبردها را برای جلوگیری از تشگیل اپیزود تمام عیار مانیا را، ارائه خواهیم کرد

ادامه دارد…

 

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!