تحمل پریشانی عاطفی؛ پذیرش و درمان متعادل(10)

قبول عواطف

بیاموزید چطوری عواطف منفی تان را قبول کنید و با وجود وحضور آن در ذهن تان،سعی کنید تجربه عاطفی خود را درمان کنید

پذیرفتن پریشانی و درمان آن دو رویکرد کاملاً متفاوت هستند و حفظ توازن و تعادن بین این دو، کلید پرورش تحمل پریشانی می باشد.زیاده روی و افراط در هردوسو بی فایده است.

یعنی اینکه یا فقط نوع و نحوه احساس خود را بپذیرید یا فقط تلاش کنید نحوه احساس خود را درمان کنید. برای تحمل پریشانی بطور واقعی نیاز دارید نحوه انجام دادن هر دو مورد را بیاموزید.

هدف ما نیز کمک به شماست تا بیاموزید چطوری عواطف منفی تان را قبول کنید و با وجود وحضور آن در ذهن تان،سعی کنید تجربه عاطفی خود را درمان کنید.تصورکنید که فقط سعی کنید پریشانی خود را بدون توانایی پذیرش آن(بعنوان اولین گام)بخواهیددرمان کنید، درآنصورت چی خواهد شد.

اگرکارشما این بشود که فقط تلاش کنید تا چیزی را برای معالجه یا درمان احساسات منفی تان پیدا کنید، مطمئن باشید به نومیدی و استیصال و به خشم وعصبانیت توصیف ناپذیرختم می شود. اگر درعوض بتوانید پریشانی را بپذیرید و سپس برای آن تلاش کنید، به احتمال زیاد بطور قابل ملاحظه و حساب شده ای به آرامش دست می یابید.

دراین مجموعه مدلها، ما پذیرش پریشانی را مقدم بر درمان پریشانی قرار داده ایم، چونکه نخواستیم برای درمان کردن، باعث ایجاد استراتژی های گریز از عواطف را بوجود آوریم. پس شما هم نیاز دارید نخست عاطفه خود را درک کنید و متوجه بشوید، آنرا بپذیرید، درآن شناور شوید و سپس برای درمانش دست بکار بشوید.

بهرحال همانطورکه قبلاً هم تاکید کرده ایم،اگردرجریان مطالعه این مدلها،پریشانی عاطفی و احساسی سختی را تجربه کردیدو ناراحتی و درد تحمل ناپذیر پیش آمد، و شما قادر نبودید که استراتژی های پذیرش آموزش داده شده در این کتاب را اجرا کنید، اصلاً نباید دچار تردید بشوید.

درچنین حالتی مستقیماً به سراغ این مدل بیایید و روی درمان پریشانی تان تمرکز نمائید(مخصوصاً فعالیت درمان پریشانی). این حالت عمدتاً در مورد اشخاصی مصداق پیدا میکند که به خودآزاری،مصرف مواد، دارو و الکل دچار هستند تا بتوانند احساس پریشانی خود را کنترل نمایند.

دراین شرایط، احتمالاً بوجود آوردن اندکی حواسپرتی موقتی برای کمک به چنین شخصی ضروری باشد تا شدت پریشانی را که تجربه میکند کم کرده و از درگیرشدن به رفتارهای مضر، پرهیز نمائید.

عاطفه،پذیرش

نخست عاطفه خود را درک کنید و متوجه بشوید، آنرا بپذیرید، درآن شناور شوید و سپس برای درمانش دست بکار بشوید.

همانطور که دیده ایم، عدم تحمل پریشانی یا نابردباری در برابر پریشانی می تواند مانیفست یا آشکار کننده ای اقسام بسیارمتفاوت رفتارها یا شیوه های گریز باشد.بعضی افراد از موقعیت های خاصی گریزان هستند که موجب پریشانی شان می شود،به جستجویاچک کردن اطمینان بخش درگیر می شوند تا پریشانی و ناراحتی خود را تسکین بدهند.

از بازداری، منع و حواسپرتی برای متوقف کردن پریشانی خود استفاده میکنند. برخی دیگراز مردم با مشغول شدن به مصرف مشروبات الکلی یا مواد مخدر، تغذیه عاطفی یا بوسیله خوابید خود را کرخت و بی حس می سازند تا از عواطف خودشان بگریزند و بعضی دیگر ممکن درکارهای زیان آور از جنبه های جسمی درگیر می شوندتا با برون ریزی یا رها سازی به درمان پریشانی خوداقدام نمایند.

با وجود اینکه دامنه این نوع رفتارها بسیارمتفاوت می باشد که درنوع خود برای رفع پریشانی به راهبردها یا استراتژیهای متنوعی نیاز می افتد، اما طبق اصل راهنمای عمومی رفع پریشانی و ناراحتی می بایست در جهت تضاد و مخالف با میل شدید به گریز، فعالیت های خاصی را پیدا کنید و انجام دهید که وضعیت عاطفی تان را بهبود ببخشد.

لطفاً توجه کنید: همانگونه که در مدل اول ذکر شد، درحالیکه این مدلها میتوانند برای کمک به کسانی که از خود آزاری، مصرف افراطی الکل یا داروها و مواد مخدر بعنوان وسایل تحمل پریشانی عاطفی استفاده میکنند، مفیدباشد اما تشخیص اینکه این رفتارها مشکلات خطیر و جدی در زندگی شان می باشد و میتواند سبب آسیب قابل ملاحظه شخصی بشود، حائز اهمیت است.

توصیه موکد ما این است که در جستجوی معالجات بالینی در مراکز بهداشتی و درمانی زیر نظر متخصصان حرفه ای بهداشت روان باشید تا این نگرانی ها برطرف گردد، بجای اینکه فقط و فقط برای غلبه برمشکل به مباحث این مدل اتکا نمائید.

ادامه دارد…

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!