تبعات و پیامد های تعلل ورزی کردن-بخش پنجم

تعلل ورزی و اهمال کاری برحسب موقعیت و وضعیت یکسری تبعات بدنبال خود دارد. برخی ازتبعات تعلل ورزی و اهمال کاری میتواند مثبت ارزیابی شود، اما برخی میتواند منفی باشند.

عدم اطلاع از این قضیه بدان جهت حائز اهمیت است که این تبعات عملاً به حفظ وتداوم تعلل ورزی و اهمال کاری کمک میکند.

معلوم است که تبعات مثبت، یا بعبارتی پاداش تعلل ورزی به احتمال بیشتری دفعه بعد شما را در مواجه بایک وظیفه یا هدف، به تعلل ورزی و اهمال کاری می کشاند، چون شما چیزمثبت و مفیدی از تعلل ورزی و اهمال کاری کسب کرده اید و در واقع برای شما کارایی و لذت و ثمره خوبی دارد.

درعینحال تبعات منفی موقعیت را بنحوی بدتر می سازد، حتی وظایف یا هدف سختتریا ناپسند و نامطبوع ترمی شوند طوریکه این نیز به نوبه خود احتمال تداوم تعلل ورزی و اهمال کاری شما در وظایف و هدف تان را دفعه بعد افزایش میدهد.

procrastination-006757653140

 

تبعات منفی و نتایج مثبت تعلل ورزی

فرونشاندن ناراحتی. یکی ازنتایج تعلل ورزی و اهمال کاری آن است که دروهله نخست موجب فرونشاندن ناراحتی و احساس دلتنگی و غم در شما می شود.

حتماً متوجه شدید که هرکدام از شش قاعده و پیش فرض بی فایده ذکر شده پیشین، شما را به سمتی سوق میدهد که در هنگام مواجه با وظیفه یا هدف احساس ناراحتی بکنید.

این ناراحتی میتواند از نوع خشم، رنجش وتنفر،درماندگی، بیزاری و دلتنگی،اضطراب ونگرانی، ترس، آشفتگی، افسردگی، نومیدی، احساس تحلیل رفتگی توان و امثال اینها باشد. و طبق آنچه که درمباحث پیشین مطرح کردیم ,تعلل ورزی و اهمال کاری میتواند ناراحتی شما را تسکین بدهد، چون به شما امکان میدهد تا از وظیفه ای که باعث احساس ناراحتی درشماست، دوری کنید.

درنتیجه اگرنمی خواهید در کارتان دچار احساس ناراحتی بشوید، تعلل ورزی و اهمال کاری میتواند این خدمت را به شما بکند و برایتان آسایش فراهم سازد.

وقتی یک چنین استفاده ای از تعلل ورزی و اهمال کاری داشته باشید آن را به یک گزینه جذاب و دلپذیر برای آینده حفظ میکنید.

اکثر دانشمندان بر این عقیده اند که تعلل ورزی و اهمال کاری بطور واقعی راهبردی برای دوری گزیدن از ناراحتی می باشد چرا که براساس یک سری قواعد و پیش فرض های بی فایده شکل گرفته است.

احساس خوب بخاطر پایبندی به قواعد و پیش فرض های بی فایده  شما بخاطر پایبندی بر قوانین و پیش فرض های بی فایده خود احساس خوبی پیدا میکنید. لذا باتعلل ورزی و اهمال کاری کردن به یکی از چیزهای ایجاد کننده احساس خوب دست می یابید.

procrastination-006757652004

 

 

 به چند نمونه از این قواعد و پیش فرضی های بی فایده توجه کنید:

 

✳️ نیازبه شارژ و پرانرژی بودن یک نوع حس فزاینده ای ازقدرت و کنترل می باشد. چراکه میتوانید کارهای خود را طبق شرایط شخصی خودتان انجام می دهید، نه شرایط و مقتضیات متعلق به کار و هدف. یعنی شرایط شخصی خود را بر ضرورت های کاری تحمیل میکنید و از این بابت به احساس قدرت دست می یابید.

 

✳️ جستجوی لذت حس فزاینده لذت است برای کسی که میخواهد فقط در لحظه زندگی کند.البته زندگی در لحظه با جستجوی لذت های لحظه حال تفاوت دارد.

زندگی درلحظه حال یک وضعیت شفابخش برای انسان است که او را از گرداب افکار و مشغولیت های ذهنی به گذشته و آینده دور می سازد و فرصت بازسازی ذهنی و برنامه نویسی مجدد ذهنی را مهیا میکند.مثل مدیتیشن.

 

✳️ ترس از شکست یا تقبیح و سرزنش احتمال شکست خوردن یا مزمت شدن از جانب دیگران را کاهش میدهد، چون شما خودتان را در آن موقعیت قرار ندادید که ارزیابی شویدو درمعرض قضاوت دیگران قرار بگیرید.

 

✳️ترس از عدم قطعیت یا فاجعه نمایی حس فزاینده و شدید به کسب قطعیت و اطمینان مطلق از موفقیت، یا اینکه یک فاجعه مورد تصورتان را دفع کرده اید، چرا که هیچ چیزی در زندگی تغییر نکرده است که بتواند سرنوشتی را محک بزند. شما کما فی السابق در لانه امن خود سنگر کرفته اید.

 

✳️ اعتماد بنفس پائین خود تصوری تان دست نخورده باقی می ماند، چون خودتانرا به چالش نکشیده اید که می توانست بطور بالقوه بی کفایتی و بی لیاقتی را آشکار بسازد

 

✳️تحلیل یا تهی شدن انرژی شما فکرمی کنید کاردرستی را انجام می دهید که انرژی خود را تجدیدکنید، چون برخودتان آسان می گیرید و از چالش ها کار و تلاش در وضعیت کم انرژی، فرار می کنید.

 

 

procrastination-006757651237

کسب لذت.

نتیجه مثبت نهایی تعلل ورزی و اهمال کاری در این است که به  فعالیت های لذت بخشی  داخل می شویدکه جایگزین وظیفه و هدف تان می شوند، انجام فعالیت های تفریحی و تفننی، وظایف با اولویت خیلی کمتر، دید و بازدیهای دوستانه و ارتباط اجتماعی، کارهای بی هدف یا پریشان کاری، غور کردن در افکار پوچ و خیالبافی ها اموری هستند که میتوانند جایگزین هدف و وظیفه دشوار بشوند.

اما درحالیکه ازاین مشغولیت ها و سرگرمی ها لذت می برید، دیر یا زود هزینه این خوشگذرانی  و غفلت از انجام وظیفه را خواهید پرداخت.

ادامه دارد…

 

دانلود کاربرگ برای تمرین

download

 

یکی از علل تعلل ورزی،تخلیه انرژی می باشد-بخش چهارم

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!