تبعات و نتایج منفی تعلل ورزی کردن!(۶)

ناراحتی بیشتر و ابطال قواعد و پیش فرض ها:

هرچند بدلیل نتایج مثبت تعلل ورزی، یک نوع پتانسیل رهایی از ناراحتی درخصوص انجام وظیفه  برای شما بوجود می آید که صد البته اینهم بخاطر قواعد و پیش فرض های بی فایده است، اما روی دیگر سکه تعلل ورزی و اهمال کاری فضای ناراحت کننده کاملاً متفاوتی را تولید می کند  چون هرچقدر بیشتر تعلل ورزی و اهمال کاری کنید بیشتر احساس گناه و شرمندگی خواهید داشت یا از اعمال تان شرمسار خواهید شد.

یا ممکن است بیشتر دچار احساس اضطراب بشوید،چراکه وظیفه روز به روز بدترمی شود وهرچقدرآنرا بیشتر به تعویق می اندازید انجام دادنش برایتان آشفته کننده ترمی شود.

هرچقدر بیشتر طول می دهید، بیشتر به این فکرمی افتیدکه قادرنیستیدازعهده انجامش برآئید درنتیجه ممکن است دچاراحساس یاس ونومیدی بشوید.

و شاید مهمترازاحساس یاس و نومیدی،خود قواعد و پیش فرض های بی ثمر و بی فایده ای با شند که تمام دلائل شما برای تعلل ورزی و اهمال کاری محسوب می شوند،و همین افکار مربوط به آینده دست نخورده باقی می مانند و جعلی و بی فایده بودنشان زیر سئوال نمی رود.

یعنی هرگز نسبت به برخی قوانین و پیش فرض هایی که در زیر ذکرمیشود، شناختی حاصل نمی کنید:

 

?زیر سئوال رفتن پیشفرض “به شارژ نیاز دارم”: شما میتوانید تحمل کنید و کارهایی را انجام دهید که دوست ندارید مانند کاری که برخلاف میل تان به شما تحمیل کرده باشند، و وقتی شما این کارها را انجام دادید ابداً احساس ضعف نمی کنید، بلکه بعنوان یک عضو معمول جامعه عمل میکنید؛

?زیر سئوال بردن فرضیه “درجستجوی لذت بودن” شما میتوانید احساس ناراحتی و بیزاری را تحمل کنید،گرچه درکوتاه مدت ناراحت خواهید شد، ولی دربلند مدت اوقات لذتبخشی خواهید داشت حتی شیرین تراز لذت فعلی؛

?زیر سئوال بردن فرضیه “ ترس از شکست یا سرزنش”: شما می توانید کارها را ناقص انجام دهید و شکست نخورید یا بطرز نادرستی مورد قضاوت قرارنگیرید، وبطورکلی خیلی کم و بندرت پیش می آیدکه فوراً وبی درنگ شکست بخورید یا بطرزنادرست مورد داوری قرارگیرید، واگربندرت چنین وضعی پیش آمد شما شرایط را تحمل می کنید و ازآن عبورمی کنید؛

?زیر سئوال بردن فرضیه“ترس ازعدم قطعیت یا فاجعه”:عدم قطعیت بخشی اززندگی است که هرفردی لازم است آنرا تحمل کند،ونباید شما را از عمل بازدارد وزمینگیرتان سازد،تا هروقت کاری که کاملاً اطمینان بخش بود انجام دهید واز یک فاجعه تصوری جلوگیری نمائید.

بطور کلی درهر کاری تدبیر و تفکرامر پسندیده و قابل تایید است. اما گاهی نیز کارهایی هستند که از عهده انجام آن برنمی آئید و نمی توانید زندگی خود را از تلاطم حفظ کنید، این بخشی از طبیعت زندگی است.

وزمانی شما قادر به درک این واقعیت ها خواهید شد که بدون جستجوی اطمینان کامل، یا با وجود عدم قطعیت، کارتان را شروع کنید.

?زیر سئوال بردن فرضیه “ عزت نفس پائین”: می توانید این کار را بیشتر برای اعتبار بخشیدن به خودتان انجام دهید، نشان بدهید که شما آدم بی عرضه و عاجزی نیستید، ولی صرفاً مثل بقیه مردم دارای نقاط قوت و ضعف هستید.

?زیر سئوال بردن فرضیه “ تخلیه انرژی”: هنگامی که احساس میکنید انرژی شما پائین است، مطمئن باشید خیلی بیشترازآنچه تصور می کنید میتوانید بازهم کار بکنید، و انرژی، استرس، انگیزش و روحیه شما اغلب بهبود می یابد وقتی که گام به گام حرکت کنید، بجای اینکه استراحت نمائید.

 

نتایج معکوس خود انتقادی

افراد اغلب خودشانرا زخم زبان می زنند ودرنتیجه تعلل ورزی واهمال کاری کردن خود را بشدت سرزنش می کنند. مطالبی از این نوع به خودشان می گویند:

?دائماً دارم تنبلی می کنم،

?مرد!! خودت را جمع وجور کن، اینقدر وا نده! برو وارد عمل شود

?تومیدونی که باید این کار را بکنی!

?چقدر لفتش میدی بی عرضگی بسه

….

هدف از باخود صحبت کردن اغلب ایجاد انگیزه درخودتان جهت دست بکار شدن است. اما اینطور مخاطب قرار دادن خودتان،دوستی ازنوع خاله خرسه است!مطابق بررسی ها زخم زبان زدن برخویشتن اقدامی کاملاً اشتباه ومضراست. هرچقدر بیشتر خود را سرزنش کنید،انجام وظیفه یا هدف را طاقت فرساتراحساس خواهید کرد،وبیشتراحساس بی میلی خواهید داشت،وازهمین رو بیشترتعلل ورزی و اهمال کاری خواهید کرد.

البته این موضوع در مورد سرزنش دیگران هم صدق میکند یعنی اگر بخاطر تعلل ورزی مورد انتقاد و سرزنش دیگران قرار بگیرید، انجام دادن آن کار بسیار سخت و دشوار جلوه گر خواهد شد. نمونه آن دانش آموزی است که دائماً تحت نصیحت و سرزنش والدین و معلمان قرار دارد و بجای پیشرفت و ترقی  روز به روز پسروی میکند و درانجام وظایف وتکالیف خود بیشتر به تعلل ورزی رو می آورد.

آیا می توانید با یک نفرغریبه، دوست، همکارکه برای انجام کارووظیفه اش تعلل ورزی میکند، با این شیوه انگیزه ایجاد کنید؟آیا با برخورد تند وتوهین آمیزمی توانید اورا به انجام کاری تشویق کنید یا اینکه با تحسین وتقدیروتمجید قرار دادن او؟

 

تراکم و انباشتن کارها

هرچقدر بیشترکاری را کناربگذارید، بیشتر اطراف شما از این کارها و چیزها انباشته خواهد شد،هرچقدربیشترخواهان دیدار وگفتگو باشید، اوقات بیشتری تحت فشار خواهید بود. ضرب الاجل ها یا وعده های دیدار و گفتگو چنانچه تغییر نکنند زمان حال  کمی را برای انجام کار و وظیفه در اختیار دارید. به این شیوه هرچقدربیشترکارهایتان انباشته بسازید،کارووظیفه بیشترسبب آشفتگی و سردرگمی و نفرت خواهندشد، و ازاینروبیشتر میل به  دوری از آن خواهیدکرد، و از تعلل ورزی و اهمال کاری استفاده میکنید.

 

تنبیه یا زیان

بعنوان نتیجه انجام ندادن وظیفه یا هدف،ممکن است برخی اقسام تنبیهات یا خسران ها را  درمحیط اطراف تان تجربه کنید. بطور مثال، ممکن است شغل تانرا از دست بدهید یا رابطه شما با فرد مورد علاقه تان از میان برود، ممکن است برچسب بدی در وظیفه شناسی و ایفای نقش به شما زده شود،آزمایشات مربوط به شاخص های سلامتی تان ممکن است با طولانی ترشدن زمان، بدتر شوند و باعدم تصمیم گیری فرصتهای خیلی مهمی را بدینوسیله از دست بدهید. تنبیهات یا فقدان هایی که تجربه خواهید کرداحتمالاً دنبال کردن، اجرا و استمرار وظیفه را برای شما حتی سخت تر هم می سازد. آنها ممکن است حتی موقعیت را آزار دهنده تر سازند و از اینرو شما به احتمال زیاد تعلل ورزی و اهمال کاری را همچنان ادامه دهید.

تمرین:

درمورد خود تان بررسی کنید که کدام نتایج و تبعات منفی و مثبت را بیشتر تجربه میکنید؟

به تمام نمونه ها و مثالهای گذشته تعلل ورزی و اهمال کاری خودتان فکرکنید. هرگونه تبعات مثبت و تبعات منفی را که تجربه کرده اید، بعنوان نتیجه تعلل ورزی و اهمال کاری خود  یادداشت نمائید، و ببینیدکه چگونه هر دوی تبعات مثبت و منفی در بلند مدت تعلل ورزی و اهمال کاری شما را حفظ کرده اند.

تبعات منفی تبعات مثبت
 

 

تعلل ورزی و اهمال کاری من چگونه حفظ  شده است؟ تعلل ورزی و اهمال کاری مرا چه چیزی حفظ کرده است؟
 

 

 

ادامه دارد…

ترجمه بهمن ابراهیمی

 

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!