به زندگی بله بگو با پول درآوردن -بخش نخست

به زندگی بله بگو با پول درآوردن -بخش نخست

 

money-99423792835423233124321421

??به زندگی بله بگو??

 

برگرفته از کتاب جری مکیوس

 

 

? پول واقعا به چه معناست؟

?پول یک قطعه کاغذ رنگی است، نه چیزی کمترنه چیزی بیشتر.
پول میانجی یاواسطه مبادله است به این منظور به نفع شماست. اگرنگاه ما به پول بعنوان جنبه دشوار، نومید کننده زندگی باشد، دراینصورت پول منبع عقیم کننده ای برای ما میشود. بیاد دارید که که گفتیم شما آنچیزی خواهیدشد که به آن فکر میکنید؟ این جمله درمورد پول نیز مصداق دارد.

?پول ارباب شما نیست؛
شما ارباب پول هستید ولی متاسفانه دربیشترفرهنگ ها راجع به پول برعکس فکر میکنند. متاسفانه آنها به پول اجازه میدهند تا مدیریت زندگی  آنانرا بعهده گیرد. آنها اجازه میدهند میزان موجودیش دربانک  برای آنها تصمیم بگیرد چه شغلی را انتخاب کنند، درچه خانه ای سکنی گزینند و چه رویاهایی را دنبال نمایند. این آنچیزی نیست که پول بدان منظور ابداع گردید. شما ابتدا تصمیم بگیرید چه چیزی میخواهید و میخواهید چگونه زندگی کنید وبعد ازآن میتوانید تعیین کنید چگونه میتوانید آن میزان از پول را که نیازتان هست بدست بیاورید، تا به آن سبک از زندگی که مصمم شده اید، پول برایتان فراهم شود.

?هرگز به اسکناس های سبز اجازه ندهید بین شما وآنچه که میخواهید، قرار بگیرند.
هرگز اجازه ندهید چیزی مثل پول درمسیر راه بین شما و زندگی رویاهایتان قراربگیرد. اگرشما ازایده ای بزرگ وزیبا برخوردارید، هیچ چیز به اندازه قطعه ای برگ سبزیا پول  نمیتواند تمرکز حرکت و پویایی شما باشد!

بنابراین هرگز – هرگز به پول اجازه ندهید هدایت زندگی شما را بدست گیرد.
شما هستید که ارباب پول هستید و باید هدایت آنرا بعهده گیرید وانتخاب کنید که در زندگیتان چه اتفاقی بیفتد. اگربرای بدست آوردن هدف رویایی زندگیتان، پول ضروریست، پس مقداری ازآنرا بدست آورید.

 

money-99423792835423520042
?? سه شیوه پول درآوردن?

اجازه بدهید ازپول وپول درآوردن صحبت کنیم.
شما به خود، خانواده وجامعه خویش بدهکارید تا پول بیشتری دربیاورید!
افراد خوب و نیک سرشت، هرچقدربیشترپولدار بشوند، بیشتر خصال نیک و رفتارخوب شان تقویت وگسترش می یابد
وبالعکس آدمهای بد و ناسالم نیزهرچقدر پول بیشتری بدست آورند، دامنه بدیهایشان گسترش می یابد.

?بسیاری از مردم میگویند که ثروتمندان آدم های بدی هستند،آنها معتقدند پول ریشه همه بدیهاست.

ولی این یک دروغ وباور خطاست.

ریشه شر همان شر وپلیدی است.

پول تکه ای کاغذ بیش نیست و در شکل جدیدترش یک اعتبار بانکی

با پول شما میتوانید کارهای نیک وپسندیده بیشمارانجام دهید.

من عمیقاً باوردارم که شما شخص خوبی هستید ازاینرو میخواهم به شما اسرار پول درآوردن را بیاموزم.

بنظرتان آیا همه خواهان پول هنگفت هستند؟

ظاهراً که اینطور است و ما درادامه مباحث راجع به این مطلب بیشتر صحبت میکنیم،

اما فعلاً قصد دارم سه شیوه کسب درآمد را شرح دهم؛ شما اگر راهبردهای زیر را دنبال کنید، مطمئناً به پول قابل ملاحظه ای دست خواهید یافت.

 

شیوه اول :  تجارت زمان  برای کسب پول
اولین شیوه  کسب پول ازطریق تجارت زمان یا وقت است. این شیوه  که مستلزم میزان قابل ملاحظه ای ازکار سخت و طاقت فرسا می باشد، درواقع بصورت حقیقی و عملی، کارایی چندانی ندارد. بیش از ۹۰ % مردمی که  به این پارادایم یا الگوچسبیده اند، فقط ۵% ثروت جهان را دراختیار دارند. شاید بنظر دیوانگی بیاید، ولی حقیقت دارد.
“اگر سخت کار کنم ، شاید یه روزی کارخوب گیر بیاد.” این گزاره ذهنی بیشتر آدم هاست. عادتی که از دوران جوانی عمیقاً در مغز واندیشه ما لانه کرده است.

اما مشکل اینجاست که اگر من کارگر یک کارخانه بزرگ ومعتبرباشم، اگر کارمند یک اداره پرطمطراق باشم، یا یک حقوقدان، یا یک دکتر باشم، محدود ومقید به زمان هستم، یعنی اگر بخواهم درآمد بیشتری کسب کنم ، نیازاست که به همان میزان بیشترکارکنم.

این وضعیت  مطلوب وراضی کننده نیست چرا که یک روز فقط از ۲۴ ساعت تشکیل میشود واگر بخواهم درآمدم را گسترده سازم، شاید با وقتی که دراختیار دارم، نتوانم به آن هدف برسم.
به این ترتیب شما برای کسب پول، عملاً با زندگی تان تجارت میکنید. وچه چیز وحشت ناکیست که انسان زندگیش را برای پول تجارت کند. همچنین اگر شما برای یک دیگری مشغول کار هستید، دستاوردهای شما بازهم محدودهستند.

درواقع شما برای تحقق رویاهای یک شخص دیگر، تلاش میکنید نه آرزوهای خویش. محدودیت همیشه وجود دارد. اگر شما در یک شرکت معتبر و عظیم مشغول کار باشید، بسیاری به شما خواهند گفت خوش بحالت، امنیت شغلی دارید، درحالیکه، این ادعا نمیتواند کاملاً حقیقت داشته باشد.

چه تعداد افراد می شناسید که در ده ماهه گذشته از کارشان اخراج یا معلق شده اند؟ می بینید، حقیقت همینه و نه آن ادعای اولی. تنها جایی که برای شما در روی این کره خاکی امنیت فراهم می سازد، دردرون خودتان قرارگرفته.

شیوه دوم : تجارت پول برای پول

تجارت پول با پول، یکی از راههای مناسب کسب پول است. دراین شیوه شما پول را با پول تجارت میکنید یا پس اندازوسرمایه گذاری میکنید.
این استراتژی بزرگی است ولی تنها درموردی کسانی کارایی دارد که از پول، مهارتهای لازم، وجرات وجسارت مناسب برخوردار باشند، نه کسی که هیچکدام را ندارد.

دراین شیوه پیروزیهای بزرگ دردرون وهمراه با خطرات بزرگ و مال باختگی های بزرگ قراردارد.این شیوه برای یک فرد متوسط کاملاً غیر عملیست.
اگرشما این استراتژی را برای کسب پول در نظردارید به شما قویاً توصیه میکنم از کسانی که واقعاً بااین سرفصل آگاهی دارد کمک بگیرید، نه کسی که فقط تجربیات ظاهری وادعاهای توخالی دارد.

از کسی که قبلاً ازاین شیوه استفاده کرده و استراتژیهای موفقی داشته. از ارزش ها، ترجیحات و دستاوردهای چنین شخصی، بخوبی تحقیق و تفحص بعمل آورید.

هنگامی که کار تحقیقی رابدقت پیاده کردید، برای بدست آوردن پول  میتوانید اطمینان خاطر داشته باشید

 

money-994237928354235765

 

شیوه سوم : تکثیر وقت تان ازطریق ام اس آی(MSI) 

این استراتژی بهترین روش برای کسب پول است. تقریباً ۱% مردم ازاین متد استفاده میکنند و ۹۵% تمام پول ها را دراختیار دارند. وروش درستش همین است؛

یک درصد از جمعیت بیش از ۹۵% تمام پول را جمع میکنند.

آیا نمیخواهید بدانید این یک درصد چکار میکنند؟

اینطوری مطلوب و پسندیده نیست؟

اگر پاسخ تان بله است ، لطفاً درجستجوی قدرتمندترین استراتژی باشید.

واین استراتژی هنگامیست که شما وقت چندگانه خود را بوسیله منابع چندگانه درآمد (msi) یکدست  یا یک کاسه بسازید.

این استراتژی هنگامیست که شما ازوقت  تان به شیوه کار برای افراد و سیستم های دیگر بصورت اهرم استفاده میکنید.

شما وقت را تکثیرمی سازید، تکثیر وقت بدان معنا نیست که به چه میزان میتوانید به تنهایی کارکنید، بلکه نوع کاری را که شما انجام میدهید، آنرا بصورت نظامند درآورده و دوبرابر یا چند برابر تکثیر نمایید. این یک شیوه واقعاً هیجانبخش است.

وقت وتلاش های خود را ازطریق منابع چندگانه درآمدی اهرم کردن، یکی از بهترین شیوه های کسب درآمد است. با استفاده ازتکنولوژی های مدرن ازجمله اینترنت شمامیتوانید سه قانون مربوط به پول را با هم ترکیب ساخته و اجرا نمایید. شما میتوانید درنقطه ای ازجهان نشسته وباعرضه خدمت و کالای خود در جهان مجازی اینترنت به کل مردمان جهان سرویس بدهید.

??#به_زندگی_بله_بگو

ادامه دارد…

 

ترجمه بهمن ابراهیمی

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!