بعد ازیک فقدان،باورهای خود را از نو بیان کن!(۸)

گام بیست وسوم: باورهایت را ازنو بیان کن     

?هرباوری راکه درگذشته مفید می دیدی یا به آن ایمان داشتی، ازنوبیان کن.

?این باورها اعم ازباورهای مذهبی،معنوی،روانشناختی،فلسفی یا علمی هستند و یقینا بیان کردن آن در این مرحله از زندگی تان، میتواند برای شما ازجذابیت و ارزشمندی مضاعفی برخوردارباشد.

?ازهرنوع معرفت ودانشی که آرامش بخش وراحتی بخش، اشتیاق آور یا تعالیبخش هستند، استفاده کنید.

?باورهایت را از نوکشف کن، برآنها تکیه بزن، ترقی بده، وازآنها لذت ببر.

 

 

یادت باشه فقدان هرچقدر عمیق تر باشد، پیام عمیقتری برای تو دارد!

اینکه خیلی از خداوند دور شده بودی!

به چیزی غیر خدا چسبیده بودی!

و اکنون زندگی طبق قانون خودش آن بند خیال را بریده است!

عشق فقط متعلق به خداست!

و اوست که شما را زنده نگه میدارد تا سایر بندهای تعلق را خودت، شناسایی کنی و ببری!

این قصه هرجورکه بنظربرسد ازنظرمن مهم نیست،

چون خدا می فهمد،درکنار من است و طبق آنچه خود وعده کرده عاشق من است!

 

 

گام بیست و چهارهم: روزهای آفتابی بدترین هستند

☀️راجع به اینکه روزهای آفتابی بدترین هستند، شکی نیست!

☀️بدترین بعدی ایام تعطیلات است!

☀️شب های شنبه هیچ چنگی به دل نمی زند!

☀️احساس جدایی وفقدان درسه روز اول، سه هفته اول، شش ماه اول و یک سال بعد ازآن از ژرف ترین تاثیرات روحی برخورداراست، دراین ایام فوق العاده مراقب  خودتان باشید.

☀️استفاده از فعالیت های تسلی بخش دراین دوران را حتماً برای خودتان برنامه ریزی کنید.

گام بیست و پنجم: پرسش ازخودکشی

?ممکن است برخی از شما دچار افکار خودکشی شوید.

?بدانید این افکار نشانه طبیعی درد و رنج هستند واینکه هیچ نیازی نیست به وسوسه های این افکار جامع عمل بپوشانید.

?اگر ترس دارید که این تکانه ها خارج از کنترل شوند، حتماً کمکهای تخصصی پزشکی را فوراً جستجوکنید. با مراکز خدمات مشاوره تماس بگیریدودرمورد وضعیت تان با آنها صحبت کنید. همچنین افراد داوطلب و خیرخواه نیز همیشه برای کمک وجود دارند.آنها میخواهندبه امثال شماکمک کنند، این فرصت را بعنوان هدیه به آنان بدهید تا کار موردعلاقه ومحبوب شان را انجام دهند.(سعی کنید از قبل شماره تماس این گونه مراکز و گروهها را داشته باشید و آنها را شناسایی کنید)

?اسلحه احساس خشم ناشی از فقدان را که به تودست داده، به طرف خودت نشانه نگیر. حتی اگرچه احساس خشم کاملاً برحق باشد و فقدان توبراثریک اقدام ظالمانه و شرارت آمیزاتفاق افتاده باشد. شیوه ایمن تری برای تخلیه آن پیدا کن. بالش را چنگ بزن، فریاد بکش، جیغ بزن، بالا و پایین بپر، نعره بزن ولی بخودت صدمه نزن!

?افکاراحمقانه بخود صدمه زدن را ازسربیرون کن که براثراحساس گناه به انسان دست میدهد.بریدن رشته های حیات وزندگی خویشتن،گناه بزرگی است.

?شکیبایی کن،این احساس خواهدگذشت. شما بهترخواهید شد. خیلی بهتر.

?من به شما باغ زیبای پرازگل های رز را وعده می دهم. ولی من دقیقاً قول نمیدهم که این گل ها بدون خار باشند.

 

سئوال راجع به خودکشی

فقط آنرا یک پرسش ببین

که واقعاً هیچ پاسخی ندارد

 

جان بخشیدن به زندگی بعد از یک فقدان!(۷)

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!