بسم الله آن نامی است که بلقیس را…

 

بسم الله آن نامی است که بلقیس را در عهد سلیمان از دست تلبیس ابلیس بازستد.

سلیمان چون بشنیدکه بلقیس در شهر سبا، خلقی را مسخر خودکرده است و از راه حق به باطل میبرد، نامه ای بنوشت در دو انگشت خط که: «انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم»، هدهد را پیک ساخت به رسولی از حضرت خویش به ولایت آن گمراهان فرستاد تا آن منقطعان بادیهٔ تهمت را به نور مشعلهٔ هدایت از ظلمت ضلالت برهاند و بلقیس را از دست تلبیس ابلیس به صحرای تحقیق و تقدیس آرد.

آن مرغک ضعیف به پرفر، بر اوج هوا طیران کرد، در ولایت ضلالت شد. برگوشهٔ کنگرۀ ایوان بلقیس نشست. ره میجست تا به حضرت بلقیس در رود روزنی دید، از خلوت خانهٔ بلقیس به صحرا بازگشاده. بدان روزن درپرید. بلقیس را خفته دید. نامهٔ دعوت برکنارش نهاد و به منقار، زخمی بر سینهٔ بلقیس زد و به نظاره درگوشهٔ طاق اشتیاق نشست.

بلقیس از خواب درجست، لرزه بر وجودش افتاده که این،که تواند بودکه به چندین حجاب و دربند درآید و ما را به قهر زخم خویش بیدارکند؟ خصمی عظیم باشد که به چندین ایوانه ای حصین و در بنده ای آهنین درگذرد

سر برکرد وکسی را ندید.

متحیر شد.

نامه ای در دعوت مسلمانی دید بر کنارش افتاده. نامه را بازکرد، سطری دید نبشه چشمش بر نقطهٔ بای بسم الله افتاد.

دلش در صمیم سینهٔ میم شعلهای زد.

کبک دلش، صید باز ایمان شد.

گفت: آخر این نامه را پیکی بباید و چشم را بمالید وگرد خانه نظر میکرد، ناگهان، مرغ ضعیف دید برگوشهٔ طاق سرای نشسته.

با خودگفت: پیک این نامه، این مرغ باشد؟ ای عجب، پیکی بدین کوچکی و پیغامی بدین عظیمی!

ای دوستان من!

مراد من از سلیمان، حضرت حق است و مراد از بلقیس، نفس امّاره و مراد از هدهد، عقل است که درگوشهٔ سرای بلقیس نفس هر لحظه منقار اندیشه ای در سینهٔ بلقیس میزند و این بلقیس نفس را از خواب غفلت بیدار میکند و نامه بر او عرض میکند.

طلب ای عاشقان خوش رفتار

طرب ای نیکوان شیرین کار

تا کی از خانه، هین ره صحرا

تا کی ازکعبه، هین در خمّار

در جهان شاهدی و ما فارغ

در قدح جرعه ای و ماهشیار

زین سپس دست ما و دامن دوست

زین سپس گوش ما و حلقهٔ یار

خیز تا زاب روی بنشانیم

گرد این خاک تودۀ غدّار

ترکتازی کنیم و در شکنیم

نفس زنگی مزاج را بازار

 

و نفعنا الله ایانا و ایاکم و صلی الله علی نبینا محمد و آله اجمعین.

منبع: گنجور

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!