برفقدان خودت بخند!(۱۵)

برفقدان خودت بخند

گام پنجاه و هفت: تجسم بخشیدن

تجسم بخشیدن یعنی تصور نمودن نتیجه و سرانجام یک کاری میبباشد؛ چیزی که درآینده واقع خواهد شد.

اغلب اوقات همه ما تجسم سازی میکنیم. آینده رادرنظرمیگیریم، و راجع به آن خواه بطور مثبت خواه بصورت منفی خیال پروری میکنیم. مشکل ما هنگامی ظاهرمیشود که بصورت منفی آینده مربوط به فقدان، تنهایی و نومیدی را تصورکنیم.

اندکی تامل و درنگ کنید و نتیجه مثبتی را تجسم کنید. تصور کنید، معالجه شده اید، با خوشحالی زندگی میکنید، درحال پیشرفت هستید، عشق می ورزید ومورد محبت قرار میگیرید.

هرچه بیشترتاجایی که میتوانید از احساسات خودتان استفاده کنید. نگاه کن، حس کن، گوش بده، مزه کن و بو بکش، آینده لذت بخش، درحالپرورش خودت باش.

آهسته شروع کن. درابتدایک دقیقه یاکمی بیشتر. سپس تخیل آینده مثبت خودت رادرزمانهای طولانی وطولانی تربساز. تجسم سازی پشت تجسم سازی روز به روز.

بزودی، اکنون شما، آینده مثبتی میشود که تصورمیکنید. وآن برای شما عالی ترین خیروخوبی وعالی ترین خیروخوبی برای تمام علاقمندان است.

 

 

گام پنجاه و هشت: ازرنگ برای روح زندگی ات استفاده کن

احتمالاً متوجه شده ای که برخی رنگ ها تاثیرات خاصی دارند. نوع احساس ما درهنگام حضور و قدم زدن در یک اتاق کاملاً تاریک نسبت به احساس ما در قدم زدن داخل یک اتاق با روشنایی زرد رنگ فرق میکند.

تاجایی که ممکن است در محلی حضور داشته باشد که طیف بالایی از رنگ های زرد، پرتغالی، قرمز و سرمه ای دارد.

خودت را درمحاصره رنگ سبز قرار بده ؛ رنگ سبز بپوش. ازغذا، لوازم یا زیراندازهای سبز استفاده کن. رنگ سبز آرامش بخش است و بنظر می رسد سرعت معالجه و پیشرفت را افزایش میدهد.

وازرنگ سیاه و آبی دوری کن؛ شما قبلاً بقدرکافی کبود گشته ای.

 

 رنگ نجاتم داد

 

برفقدان خودت بخند

 

گام پنجاه و نه: خنده !

خنده یکی از مهمترین فعالیت های شفابخش است.

هرچقدر میتوانی بخند.

فیلم و سی ودی خنده دار اجاره کن، کتاب خنده دار خریداری کن، با افرادی همصحبت باش که شما را به خنده بیاندازند. ازدوستانت بخواه قصه ها وداستان های کوتاه و طنز برایت تعریف کنند ویا برای تو پیامک بفرستند.

و بله، میتوانی برفقدان خودت بخندی.

میان تراژدی و کمودی خط جبران وجود دارد. خوشی خودت را در فقدان ببین، واکنش خودت به فقدان و حتی خاطرات خودت راجع به آنچه از دست داده ای را میتوانی شفابخش بسازی.

این ناسپاس بودن شما نیست که بخندی

شوخ طبعی میتواند، درحقیقت، احترام گذاردن به رابطه گذشته شما باشد.

 

 

گام شصت: معالجه همچنان ادامه دارد

درحالیکه مداوی شما استمرار می یابد، متوجه خواهید شد

تفکرات شما نیز بُرنده ترمیشود

قضاوت های شما ژرف تر و موثق تر میشود

قدرت تمرکز و حافظه شما بهبود می یابد

میل به همراه شدن وبودن با دیگران بیشتر میشود

میل کاروفعالیت برای دیگران بیشترمی شود

احساس نیرومندی بیشتر، رضایتمندی بیشتر و استقلال بیشتر را کسب میکنی

دلت میخواهد پا ازخانه بیرون بگذاری، قدم بزنی و کارهای جدید انجام بدهی

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!